Publicēts: 14.05.1998. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 1998. gada 14. maijā

Latvijas Bankas padome 14.05.1998. apstiprināja jaunus "Kredītiestāžu galvojumu izsniegšanas un reģistrācijas noteikumus", kā arī deva atļauju bankas filiāles atvēršanai ārvalstīs.

"Kredītiestāžu galvojumu izsniegšanas un reģistrācijas noteikumi" (stājas spēkā ar š.g. 15. jūniju) izdoti saskaņā ar "Kredītiestāžu likuma" 56. panta prasību par galvojumu reģistrāciju Latvijas Bankā un paredzēti, lai nepieļautu viltojumus un krāpšanu galvojumu izsniegšanā, kā arī lai kontrolētu šo saistību uzskaiti bankās. "Norādījumi par kredītiestāžu galvojumu izsniegšanu un reģistrāciju" apstiprināti 1995. gada 6. aprīlī, pirms "Kredītiestāžu likuma" pieņemšanas, un satur vispārīgas prasības par informāciju, kurai ir jābūt ietvertai galvojumā, kā arī kārtību, kādā tos reģistrē Latvijas Bankā. Jaunajos noteikumos ir definēts, kas ir kredītiestādes galvojumi, kuri jāreģistrē Latvijas Bankā, precīzāk un pilnīgāk noteikts, kādā veidā tie izsniedzami, kādai informācijai jābūt galvojumā. Detalizēti ir reglamentēta galvojumu reģistrācijas kārtība Latvijas Bankā, t.sk. atrunāta galvojumu grozījumu un pārjaunojumu reģistrācijas kārtība.
Galvojumi, kuri reģistrēti saskaņā ar iepriekšējiem galvojumu izsniegšanas un reģistrācijas noteikumiem, paliek spēkā un kredītiestādēm Latvijas Bankā nav jāpārreģistrē.

Latvijas Bankas padome atļāva a/s "Parekss-banka" atvērt filiāli Viļņā (Lietuva). Lai filiāle sāktu darbību, a/s "Parekss-banka" ir jāsaņem arī attiecīga atļauja no Lietuvas Bankas.
Iepriekš atvērt filiāles ārvalstīs bija atļauts a/s "Parekss-banka" – Biškekā (Kirgizstāna) un Karagandā (Kazahstāna). Latvijas Banka 9 Latvijas bankām ir izsniegusi atļaujas 25 pārstāvniecību atvēršanai ārvalstīs. Kredītiestādes nodaļas (filiāles) un pārstāvniecības jēdzienu skaidrojums, kas ietverts "Kredītiestāžu likumā", ir šāds.
Kredītiestādes nodaļa (filiāle) - kredītiestādes struktūrvienība, kas veic banku operācijas (darījumus) kredītiestādes vārdā un teritoriāli ir izvietota ārpus kredītiestādes juridiskās adreses, bet nav juridiskā persona.
Pārstāvniecība - kredītiestādes struktūrvienība, kas atrodas citā valstī un pārstāv kredītiestādes intereses, bet neveic banku operācijas (darījumus).