Publicēts: 10.08.1999. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 1999. gada 10. augustā

Latvijas Bankas padome 1998. gada 16. jūlijā apstiprināja "Informācijas par nebanku ārējiem maksājumiem sagatavošanas noteikumus" (spēkā ar 1998. gada 1. novembri). Noteikumu īstenošana, paplašinot izmantojamo informācijas avotu loku, ļauj pilnveidot un paātrināt maksājumu bilances sagatavošanu.

Saskaņā ar šiem noteikumiem, sākot ar 1998. gada 1. novembri, Latvijas Republikas rezidenti, veicot ārējos maksājumus ar nerezidentiem, katru ārējo maksājumu, kura ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā attiecīgās valūtas kursa maksājuma veikšanas dienā pārsniedz 1 000 latu, kodē atbilstoši spēkā esošajam "Ārējo maksājumu klasifikatoram". 1998. gada 28. augustā ar Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes priekšnieka rīkojumu Nr. 23 tika apstiprināts "Ārējo maksājumu klasifikators ĀMK 1.0 red.".

Ņemot vērā uzkrāto pieredzi darbā ar klasifikatoru un respondentu ieteikumus, tas ir paplašināts un pilnveidots. "Ārējo maksājumu klasifikators ĀMK 2.0" ir apstiprināts ar Latvijas Bankas prezidenta rīkojumu, to reģistrējusi Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, un tas stājas spēkā ar 1999. gada 1. oktobri. Tādējādi, sākot ar 1999. gada 1. oktobri, Latvijas Republikas rezidentiem, sniedzot informāciju par ārējiem maksājumiem, jālieto "Ārējo maksājumu klasifikators ĀMK 2.0".

Ārējo maksājumu klasifikators ir iekļauts vienotajā Latvijas ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmā un ir saistošs visām valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un citām juridiskajām un fiziskajām personām (neatkarīgi no to īpašuma un uzņēmējdarbības veida), veicot ārējo ekonomisko darbību un sniedzot informāciju par to.

Klasifikatorā veiktie grozījumi ļaus respondentiem precīzāk klasificēt katru ārējo maksājumu, bet Latvijas Bankas speciālistiem - pilnveidot maksājumu bilances sagatavošanu. Klasifikators papildināts ar 24 jauniem maksājuma kodiem. Precizēti un papildināti klasifikatora piezīmēs sniegtie paskaidrojumi. Tajā ietvertas arī definīcijas. Precizējot maksājuma mērķi, reizēm mainīts trīsciparu maksājuma kods (piemēram, maksājuma kods "110" - "Preču eksports un imports" sadalīts divos maksājuma kodos: "111" - "Preču eksports un imports" un "112" - "Avansa maksājumi"). Grozījumi veikti visās 9 klasifikatora grupās, bet visvairāk - grupās "Preces", "Ienākumi/izdevumi", "Tiešās investīcijas", "Portfeļieguldījumi", "Citi ieguldījumi". Tajā vairs nav maksājuma koda "001" - "Citi darījumi". Ja respondentam rodas problēmas ar piemērotākā koda izvēli, konsultācijas iespējams saņemt Latvijas Bankas Statistikas pārvaldē (tālr. 6702 2580, 6702 2581, 6702 2568). Klasifikatora teksts pieejams Latvijas Bankas Interneta lapā (Maksājumu un norēķinu sistēma).