Publicēts: 14.01.1999. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 1999. gada 14. janvārī

Latvijas Bankas padome šodien kārtējā sēdē veica grozījumus 1996. gada 17. maijā apstiprinātajos "Kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumos", kā arī apstiprināja auditorus, kuriem ir tiesības veikt Latvijas kredītiestāžu gada pārskatu pārbaudes.

Grozījumi minētajos noteikumos veikti atbilstoši izmaiņām "Kredītiestāžu likumā", kas stājas spēkā ar 1999. gada 1. janvāri, kā arī turpinot saskaņot kredītiestāžu darbību regulējošās prasības ar Eiropas Savienības direktīvām un starptautisko praksi.

Ņemot vērā starptautiskās ekonomikas attīstības gaitu, tiek mainīta A zonas valstu definīcija. Līdz ar to A zonas valstu saraksts vairs nesakritīs ar OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) dalībvalstu sarakstu. Iepriekšējā A zonas valstu definīcija nav piemērota kapitāla pietiekamības rādītāja un citu regulējošo prasību objektīvai noteikšanai, jo pašlaik OECD ietilpst valstis ar dažādu attīstības līmeni un nav pamatoti noteikt prasībām pret atsevišķu OECD valstu valdībām un kredītiestādēm pazemināto riska pakāpi. No A zonas valstu saraksta izslēgtas Meksika un Koreja, kurām pēdējo piecu gadu laikā bijušas problēmas ar ārējā parāda atmaksu, kā arī Čehija, Polija, Ungārija, kuras ir OECD dalībvalstis mazāk nekā piecus gadus. A zonas valstu saraksts tika papildināts ar Saūda Arābiju, kura gan nav OECD dalībvalsts, bet ir noslēgusi Vispārējo vienošanos par aizņēmumiem ar Starptautisko valūtas fondu.

Daļa izmaiņu noteikumos saistīti ar grozījumiem pašu kapitāla definīcijā, kas ir noteikta "Kredītiestāžu likuma" 1. (7) pantā. Līdz 1999. gada 1. janvārim, aprēķinot kredītiestādes pašu kapitālu, tas bija jāsamazina par kredītiestādes līdzdalību citu kredītiestāžu pamatkapitālā. Atbilstoši jaunajām likuma prasībām pašu kapitāls jāsamazina arī par līdzdalību finanšu iestāžu pamatkapitālā un ieguldījumiem kredītiestāžu un finanšu iestāžu subordinētajā kapitālā, paredzot atšķirīgu samazinājuma algoritmu atkarībā no līdzdalības lieluma (būtiskuma).

"Kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumi" grozīti arī saistībā ar izmaiņām "Kredītiestāžu likumā" riska darījumu ierobežojumu noteikšanā. Saskaņā ar likumu, sākot ar 1999. gada 1. janvāri, 15% ierobežojums riska darījumiem ar personām, kuras saistītas ar kredītiestādi, neattiecas uz kredītiestādes līdzdalību tās meitas uzņēmumu pamatkapitālā un to uzņēmumu pamatkapitālā, kuros kredītiestādei ir būtiska ietekme.

Noteikumi ir papildināti ar punktu, kas nosaka ārvalstu valūtas atklātās pozīcijas aprēķināšanas kārtību saistībā ar eiro ieviešanu 1999. gada 1. janvārī.

Par auditoriem, kuriem ir tiesības veikt Latvijas Republikā reģistrēto kredītiestāžu gada pārskatu pārbaudi, Latvijas Bankas padome apstiprināja auditorfirmas "Arthur Andersen", "Deloitte & Touche Tohmatsu International", "Ernst & Young", "KPMG" un "PricewaterhouseCoopers".