Publicēts: 29.09.2000. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 2000. gada 29. septembrī


Maksājumu bilances tekošā konta negatīvais saldo 2000. gada 2. ceturksnī bija 78.0 milj. latu jeb 7.4% no iekšzemes kopprodukta (1. ceturksnī - 33.3 milj. latu jeb 3.5% no iekšzemes kopprodukta). Tekošā konta negatīvā saldo pieaugumu salīdzinājumā ar 1. ceturksni galvenokārt noteica preču negatīvā saldo palielināšanās (par 46.3 milj. latu). Pakalpojumu pozitīvais saldo būtiski neizmainījās, ienākumu negatīvais saldo samazinājās par 6.6 milj. latu, savukārt  kārtējo pārvedumu pozitīvais saldo - par 3.3 milj. latu.

Salīdzinājumā ar 1. ceturksni preču eksports pieauga par 6.7% un bija 316.2 milj. latu, bet imports - par 16.2%, sasniedzot 474.2 milj. latu. Importa straujo kāpumu 2. ceturksnī noteica zemais preču importa līmenis 1. ceturksnī vairākās nozīmīgās preču grupās (mašīnas un mehānismi, elektriskās iekārtas, transportlīdzekļi, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru produkcija), kā arī ik gadu 2. ceturksnim raksturīgais sezonāli augstais tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu ievedums. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu galvenokārt pasaules cenu kāpuma rezultātā palielinājās minerālo produktu, kā arī metālu un to izstrādājumu imports.

Pakalpojumu pozitīvais saldo sasniedza 75.0 milj. latu un sedza 47.5% no preču negatīvā saldo. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu tas pieauga par 21.5 milj. latu, uzlabojoties visu pakalpojumu grupu saldo. Pārvadājumu pozitīvais saldo pieauga par 4.8 milj. latu, ko pārsvarā noteica jūras pārvadājumu pakalpojumu eksporta palielinājums. Ceļojumu saldo joprojām palika negatīvs, bet uzlabojās par 10.8 milj. latu, palielinoties ārzemju ceļotāju tēriņam Latvijā un samazinoties Latvijas ceļotāju izdevumiem ārvalstīs. Līdz ar strauju būvniecības un finanšu pakalpojumu eksporta pieaugumu citu pakalpojumu saldo uzlabojās par 5.9 milj. latu un kļuva pozitīvs.

Latvijas rezidentu ienākumi no ārvalstīm bija par 8.6 milj. latu lielāki nekā pērn, bet nerezidentu ienākumi no Latvijas tajā pašā periodā pieauga par 17.4 milj. latu. Līdz ar to ienākumu saldo kļuva negatīvs un sasniedza 6.5 milj. latu.

Kārtējo pārvedumu pozitīvais saldo sasniedza 11.4 milj. latu un sedza 7.2% no preču negatīvā saldo.

2000. gada 2. ceturksnī tekošā konta deficīta finansējumā dominēja ilgtermiņa kapitāls un ārvalstu tiešās investīcijas, savukārt īstermiņa kapitālu Latvijas rezidenti vairāk investēja ārvalstīs, nekā nerezidenti ieguldīja Latvijā. 

Ārvalstu tiešo investīciju veidā nerezidenti 2. ceturksnī Latvijā investēja 55.0 milj. latu (5.2% no iekšzemes kopprodukta) - galvenokārt pašu kapitālā un cita kapitāla veidā. Savukārt Latvijas rezidenti ārvalstīs tiešo investīciju veidā 2. ceturksnī ieguldīja 2.3 milj. latu - galvenokārt cita kapitāla veidā. 

Citu ieguldījumu veidā rezidenti savas saistības pret nerezidentiem palielināja par 83.4 milj. latu, bet rezidenti šāda veida ieguldījumus ārvalstīs - par 87.4 milj. latu. Galvenie līdzekļu piesaistītāji un ieguldītāji ārvalstīs bija Latvijas bankas, kas piesaistīja 56.7 milj. latu un ārvalstīs investēja 91.7 milj. latu - galvenokārt naudas un noguldījumu veidā, izvietojot no rezidentiem un nerezidentiem piesaistītos līdzekļus. Citi sektori citu ieguldījumu veidā no nerezidentiem piesaistīja 28.9 milj. latu, bet ārvalstīs šo ieguldījumu veidā samazināja investīcijas par 2.5 milj. latu. Līdzekļus no nerezidentiem citi sektori piesaistīja galvenokārt ilgtermiņa aizņēmumu veidā.

Lai arī valstī ieplūstošās ārvalstu valūtas apjoms bija pietiekams, lai segtu maksājuma bilances tekošā konta deficītu, un Latvijas Banka intervences valūtas tirgū neveica, kopumā Latvijas maksājumu bilance 2. ceturksnī bija negatīva. Rezerves aktīvu apjoms šajā laika periodā samazinājās par 11.8 milj. latu, jo Latvijas Banka atmaksāja daļu SVF kredīta un Latvijas valdība veica maksājumu par 1999. gadā emitētajām eiroobligācijām.

 

Latvijas maksājumu bilance

2000. gada 2. ceturksnis

 

(tūkstošos latu)

TEKOŠAIS KONTS -78 038
  Preces -157 924
    Kredīts (eksports) 316 241
    Debets (imports) -474 165
  Pakalpojumi 74 982
    Kredīts (eksports) 187 289
    Debets (imports) -112 307
  Ienākumi -6 511
    Kredīts 33 816
    Debets -40 327
  Kārtējie pārvedumi (transferti) 11 415
    Kredīts 25 077
    Debets -13 662
KAPITĀLA KONTS 4 779
    Kredīts 5 071
    Debets -292
FINANŠU KONTS 63 252
  Tiešās investīcijas 52 704
    Ārvalstīs -2 262
    Latvijā 54 966
  Portfeļieguldījumi 2 778
    Aktīvi (ieguldījumi ārvalstu vērtspapīros) -1 650
      Līdzdalību apstiprinošie vērtspapīri -1 076
      Parāda vērtspapīri -574
        Obligācijas un parādzīmes -16 314
        Naudas tirgus instrumenti 14 946
        Atvasinātie finanšu instrumenti (derivātdarījumi) 793
    Pasīvi (ārvalstu ieguldījumi Latvijas vērtspapīros) 4 428
      Līdzdalību apstiprinošie vērtspapīri 4 349
      Parāda vērtspapīri 79
        Obligācijas un parādzīmes 2 416
        Naudas tirgus instrumenti -2 329
        Atvasinātie finanšu instrumenti (derivātdarījumi) -8
  Citi ieguldījumi -4 033
     Aktīvi (Latvijas aizdevumi ārvalstīm u.tml.) -87 407
      Monetārās iestādes 1 473
      Valdība 353
      Bankas -91 728
      Citi sektori 2 496
    Pasīvi (ārvalstu aizdevumi Latvijai u.tml.) 83 374
      Monetārās iestādes -1 637
      Valdība -567
      Bankas 56 695
      Citi sektori 28 883
REZERVES AKTĪVI 11 803
NOVIRZE 10 007