Publicēts: 14.09.2000. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 2000. gada 14. septembrī

Latvijas Bankas padome 14. septembra sēdē nolēma nemainīt refinansēšanas, banku noguldījumu Latvijas Bankā un lombarda kredīta procentu likmes.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:
- refinansēšanas procentu likme - 3.5% gadā;
- banku noguldījumu Latvijas Bankā procentu likmes:
            - septiņām dienām - 1.5% gadā,
            - četrpadsmit dienām - 1.75% gadā;
- lombarda kredīta procentu likmes:
            - līdz 10 dienām - 5.5% gadā,
            - 11.-20. dienā - 6.5% gadā,
            - sākot no 21. dienas - 7.5% gadā.

Latvijas Bankas padome arī apstiprināja ""Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumus", apstiprināja jaunā redakcijā "Banku termiņnoguldījumu Latvijas Bankā pieņemšanas noteikumus", kā arī veica grozījumus "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumos" un "Bezskaidras naudas līdzekļu kredīta pārvedumu noteikumos".

""Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumi" izstrādāti informācijas par ārējiem ieguldījumiem vākšanai, kas dos Latvijas Bankai iespēju veikt dažādu informācijas avotu datu analītisku salīdzināšanu uzņēmumu līmenī un ļaus uzlabot ceturkšņa maksājumu bilances kvalitāti. ""Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskats" aizstās veidlapu 1-MB "Pārskats par uzņēmuma ārējiem norēķiniem", kurā uzņēmumi pašlaik sniedz informāciju Latvijas Republikas Centrālajai statistikas pārvaldei par to veiktajiem norēķiniem. Noteikumi stāsies spēkā ar 2001. gada 1. janvāri.

"Banku termiņnoguldījumu Latvijas Bankā pieņemšanas noteikumi" apstiprināti jaunā redakcijā galvenokārt, lai panāktu definīciju un koncepcijas atbilstību citiem Latvijas Bankas monetārās politikas operācijas reglamentējošiem noteikumiem un lai saskaņotu norēķinu principus ar EK direktīvu 98/26/EC "Par norēķinu pabeigtību maksājumu un norēķinu sistēmās".

Latvijas Banka informāciju par banku termiņnoguldījumiem turpmāk paziņos tikai elektroniskajās informāciju sistēmās, tas vairs netiks darīts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Lēmums stāsies spēkā ar šī gada 1. oktobri.

Turpinot Latvijas Bankas izstrādāto ar vērtspapīru norēķinu sistēmas izmantošanu saistīto noteikumu pilnveidošanu, radās nepieciešamība precizēt "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumus". Latvijas Bankas organizētajās izsolēs un tās veiktajos darījumos vērtspapīru pārvedumi tiks veikti, pamatojoties uz Latvijas Bankas sagatavotiem vērtspapīru pārveduma rīkojumiem. Grozījumi stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

Grozījumi "Bezskaidras naudas līdzekļu kredīta pārvedumu noteikumos" izstrādāti, lai tos pilnībā saskaņotu ar EK direktīvas 97/5/eC "Par starpvalstu kredīta pārvedumiem" prasībām. Būtiskākā izmaiņa noteikumos ir tā, ka īpaši reglamentētas banku saistības, veicot kredīta pārvedumus starp Latvijas vai Latvijas un Eiropas ekonomiskās zonas valstu bankām, kura summa nepārsniedz 50 000 eiro (vai šīs summas ekvivalentu citā valūtā).

Noteikts, ka, ja maksātāja banka nav informējusi klientu, cik ilgā laikā naudas līdzekļi tiks ieskaitīti saņēmēja bankas kontā, tad par maksimālo šāda maksājuma veikšanas laiku uzskatāmas piecas bankas darba dienas. Savukārt, ja maksājums nav ticis pabeigts bankas kļūdas dēļ, tad maksātāja bankai ir pienākums atmaksāt maksātājam kredīta pārveduma summu (bet ne vairāk kā 12 500 eiro) divu nedēļu laikā pēc maksātāja pieprasījuma saņemšanas. Visos pārējos gadījumos maksātāja bankas pienākums ir atgūt kredīta pārveduma summu un pēc tam atmaksāt to maksātājam.

Grozījumi stāsies spēkā ar 2001. gada 1. janvāri.