Publicēts: 13.07.2000. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 2000. gada 13. jūlijā

Latvijas Bankas padome 13. jūlijā kārtējā sēdē nolēma nemainīt refinansēšanas, banku noguldījumu Latvijas Bankā un lombarda kredīta procentu likmes.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:
- refinansēšanas procentu likme - 3.5% gadā;
- banku noguldījumu Latvijas Bankā procentu likmes:
            - septiņām dienām - 1.5% gadā,
            - četrpadsmit dienām - 1.75% gadā;
- lombarda kredīta procentu likmes:
            - līdz 10 dienām - 5.5% gadā,
            - 11.-20. dienā - 6.5% gadā,
            - sākot no 21. dienas - 7.5% gadā.

Latvijas Bankas padome arī apstiprināja "Aizdomīgu finanšu darījumu identifikācijas procedūru izstrādes ieteikumus" un "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumus", apstiprināja jaunā redakcijā "Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumus" un "Informācijas par nebanku ārējiem maksājumiem sagatavošanas noteikumus", kā arī veica grozījumus "Banku konsolidētās uzraudzības noteikumos".

Saskaņā ar likumu "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju" kredītiestādēm un citām finanšu iestādēm ir jāziņo Kontroles dienestam par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem, kā arī tajos gadījumos, ja ir zināms vai rodas aizdomas, ka šie darījumi tiek veikti trešās personas uzdevumā, tām atbilstoši savām iespējām jāidentificē šī trešā persona. Lai noteiktu aizdomīgu darījumu pazīmes, kā arī to, kā veikt trešo personu identifikāciju, Latvijas Banka ir izstrādājusi "Aizdomīgu finanšu darījumu identifikācijas procedūru izstrādes ieteikumus".

Arī Bāzeles banku uzraudzības komitejas efektīvas banku uzraudzības 15. pamatprincips nosaka, ka uzraudzības institūcijām ir jānodrošina, lai bankas ieviestu atbilstošas politikas un procedūras, kuru mērķis ir pasargāt banku pret tās izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai. Šādu politiku un procedūru mērķis ir ieviest bankās praksi, ka tā pazīst savus klientus ("know-your-customer" rules), pārzina to saimniecisko darbību un tai atbilstošas naudas plūsmas. "Aizdomīgu finanšu darījumu identifikācijas procedūru izstrādes ieteikumi" atbilst minētajām starptautiskajām prasībām, un līdz ar to pieņemšanu pilnībā būs ieviests minētais efektīvas banku uzraudzības pamatprincips.

"Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumi" (iepriekšējais nosaukums - "Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru uzskaites noteikumi") reglamentēs vērtspapīru norēķinu operācijas Latvijas Bankā.

Jauns šo Latvijas Bankas darbības sfēru reglamentējošs dokuments tika pieņemts, lai 1) paplašinātu Latvijas Bankas monetārajās operācijās lietojamo vērtspapīru loku un papildus valsts vērtspapīriem šādās operācijās izmantotu arī privātā sektora fiksētā ienākuma vērtspapīrus;  2) reglamentētu Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmas (VNS) darbības principus, īpaši kāda sistēmas dalībnieka maksātnespējas gadījumā; 3) noteiktu tiesības Latvijas Bankai un bankām brīvi rīkoties ar vērtspapīru ķīlām, ievērojot Eiropas Savienības (ES) direktīvu 98/26/EC "Par norēķinu pabeigtību maksājumu un norēķinu sistēmās".

Jaunie noteikumi stāsies spēkā ar 2000. gada 8. septembri.

Grozījumi "Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumos" izstrādāti ar mērķi nodrošināt jaunās Latvijas Bankas reālā laika norēķinu sistēmas (SAMS) ieviešanu un pilnībā saskaņot šos noteikumus ar ES direktīvas Nr. 98/26/EC "Par norēķinu pabeigtību maksājumu un norēķinu sistēmās" prasībām.

  • Izstrādāta jauna banku naudas kontu dienas pārsnieguma limita piešķiršanas (intra-day credit facility) kārtība Latvijas Bankā, jo, ieviešot reālā laika norēķinu sistēmu, bankām pašām būs jānosaka un jāieķīlā noteikts vērtspapīru apjoms, lai Latvijas Banka tām piešķirtu naudas konta dienas pārsnieguma limitu.

  • Mainīta lombarda kredītu atmaksas kārtība, nosakot, ka Latvijas Banka turpmāk neveiks naudas līdzekļu norakstīšanu no banku kontiem. Banku pienākums būs samaksāt lombarda kredītu atmaksai paredzētos naudas līdzekļus Latvijas Bankai, izmantojot reālā laika norēķinu sistēmu.

  • Papildināts noteikumu punkts, kas nosaka Latvijas Bankas tiesības gadījumos, kad banka nepilda lombarda kredīta atmaksas saistības pret Latvijas Banku.

Noteikumi jaunajā redakcijā stāsies spēkā ar 2000. gada 8. septembri.

Latvijas Banka no 1998. gada 1. novembra, pamatojoties uz "Informācijas par nebanku ārējiem maksājumiem sagatavošanas noteikumiem", vāc statistisko informāciju par nebanku ārējiem maksājumiem. Šī informācijas avota izmantošana devusi iespēju pilnveidot un paātrināt valsts maksājumu bilances sagatavošanas procesu. Ņemot vērā valsts maksājumu bilances sagatavošanā uzkrāto pieredzi un ievērojot Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances rokasgrāmatas" piektā izdevuma prasības un Eiropas Savienības Statistikas biroja un Eiropas Centrālās bankas norādījumus par maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances sagatavošanu un publicēšanu, noteikumi izstrādāti un apstiprināti jaunā redakcijā.

Nozīmīgākie grozījumi ir šādi.

  • Spēkā esošie noteikumi paredz apkopot informāciju tikai par iekšzemes bankās veiktajiem nebanku ārējiem maksājumiem. Savukārt noteikumu jaunajā redakcijā paredzēts, ka nebankas sniegs Latvijas Bankai informāciju arī par ārējiem maksājumiem, kas veikti ārvalstu bankās.

  • Noteikumos precizēta ārējā maksājuma definīcija.

  • Sakarā ar to, ka visas bankas "Nebanku ārējo maksājumu pārskatu" iesniedz elektroniskā veidā, noteikumi jaunajā redakcijā neparedz minētā pārskata iesniegšanu papīra dokumenta veidā.

Ņemot vērā Latvijas Komercbanku asociācijas priekšlikumu sakarā ar grozījumiem šajos noteikumos, tiks izveidots un bankām nosūtīts palīgmateriāls bankām, kurā būs norādītas pazīmes, pēc kurām var noteikt, vai maksājums ir ārējais vai nē.

Noteikumi jaunajā redakcijā stāsies spēkā ar 2001. gada 1. janvāri.

Grozījumi "Banku konsolidētās uzraudzības noteikumos" veikti, jo kopš to apstiprināšanas pieņemti trīs jauni normatīvie dokumenti - "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumi", "Riska darījumu ierobežojumu izpildes noteikumi" un "Kredītiestāžu ieguldījumu pārskatu sagatavošanas noteikumi", kas mainīja kredītiestāžu darbību regulējošās prasības raksturojošo rādītāju aprēķināšanas kārtību.

Konsolidācijas grupas kapitāla pietiekamības aprēķināšanas kārtība ir papildināta ar tirgus risku kapitāla prasībām. Precizēta konsolidācijas grupas lielo riska darījumu ierobežojumu aprēķināšanas un attiecīgo pārskatu sagatavošanas kārtība, ņemot vērā riska darījumu sadalījumu bankas portfeļa un tirdzniecības portfeļa riska darījumos. Pilnveidotas konsolidācijas grupas pārskatu par ieguldījumiem sagatavošanas prasības, kā arī veikti daži citi precizējumi. Konsolidētās uzraudzības nolūkiem noteikumi arī papildināti ar sešām jaunām pārskatu veidlapām.

Grozījumi stāsies spēkā ar 2000. gada 1. augustu, un bankām pirmo reizi konsolidētie pārskati un regulējošās prasības raksturojošo rādītāju aprēķini, ņemot vērā šo grozījumu prasības, būs jāsagatavo par 2000. gada 3. ceturksni.