Publicēts: 30.06.2000. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 2000. gada 30. jūnijā

  

Maksājumu bilances tekošā konta negatīvais saldo 2000. gada 1. ceturksnī bija 37.7 milj. latu jeb 4.0% no iekšzemes kopprodukta (1999. gada 1. ceturksnī - 57.7 milj. latu jeb 6.9% no iekšzemes kopprodukta). Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu tas samazinājās par 20.0 milj. latu, galvenokārt augot pakalpojumu pozitīvajam saldo. Tekošā konta negatīvo saldo galvenokārt noteica preču negatīvais saldo (111.7 milj. latu), kas palielinājās par 9.7 milj. latu.

Šā gada 1. ceturksnī preču eksports pieauga par 11.7% un sasniedza 296.1 milj. latu, savukārt preču imports pieauga par 11.1% - līdz 407.9 milj. latu. Tādējādi preču imports pārsniedza eksportu par 37.8% (1999. gada 1. ceturksnī - par 38.5%).

Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu pakalpojumu pozitīvais saldo palielinājās par 27.8 milj. latu un sasniedza 74.0 milj. latu. To noteica sniegto pārvadājumu pakalpojumu pieaugums par 26.6% (galvenokārt jūras transportā) un citu sniegto pakalpojumu pieaugums par 42.0% (galvenokārt citi komercdarbības pakalpojumi). Pozitīvs bija pārvadājumu pakalpojumu saldo, ceļojumu un citu pakalpojumu negatīvais saldo samazinājās. Pakalpojumu pozitīvais saldo sedza 66.2% no preču negatīvā saldo.  

Ienākumu negatīvais saldo šā gada 1. ceturksnī kritās par 2.3 milj. latu, samazinot tekošā konta negatīvo saldo. Kārtējo pārvedumu saldo pārmaiņas bija nenozīmīgas. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, ienākumu un kārtējo pārvedumu apgrozījums pieauga divas reizes. Tā kā ietverti arī nebanku ārējo maksājumu dati, ievērojami uzlabojusies iegūtās informācijas kvalitāte.

Kapitāla un finanšu konta pozitīvais saldo šā gada 1. ceturksnī bija 29.2 milj. latu, un tas sedza 77.5% no tekošā konta deficīta.

Ārvalstu tiešo investīciju veidā nerezidenti Latvijā šā gada 1. ceturksnī investēja 38.8 milj. latu, galvenokārt ieguldot līdzekļus uzņēmumu pašu kapitālā un reinvestējot iepriekšējo gadu peļņu. Šajā laikā tiešie investori samazināja savus ieguldījumus Latvijas uzņēmumos cita kapitāla veidā. Savukārt Latvijas rezidenti ārvalstīs tiešo investīciju veidā ieguldīja 2.6 milj. latu, galvenokārt ieguldot uzņēmumu pašu kapitālā.

Portfeļieguldījumu veidā Latvijas rezidenti šā gada 1. ceturksnī ārvalstīs investēja 68.8 milj. latu. Šos ieguldījumus ārvalstīs galvenokārt veica bankas (līdzekļu ieguldījumi parāda vērtspapīros). Nerezidenti Latvijā portfeļieguldījumu veidā ieguldīja 9.4 milj. latu - galvenokārt parāda vērtspapīros. 1. ceturksnī portfeļieguldījumu konta negatīvais saldo sasniedza 59.4 milj. latu.

Citu ieguldījumu veidā nerezidenti Latvijā šā gada 1. ceturksnī investēja 112.9 milj. latu, savukārt Latvijas rezidenti ārvalstīs - 50.1 milj. latu, un citu ieguldījumu konta pozitīvais saldo bija 62.8 milj. latu. Ārvalstīs investēja galvenokārt bankas (66.1 milj. latu), pārsvarā palielinot noguldījumus ārvalstu bankās un tā nodrošinot piesaistīto līdzekļu likvīdu izvietošanu.

Līdzekļus no ārvalstīm 1. ceturksnī piesaistīja galvenokārt bankas (99.0 milj. latu). Latvijas banku sektora pārējie pasīvi šajā laikā pieauga par 88.0 milj. latu, jo nerezidenti būtiski palielināja Latvijas banku pārvaldīšanā nodoto līdzekļu apjomu. Auga banku saņemto ārvalstu kredītiestāžu ilgtermiņa aizdevumu apjoms, un nerezidenti vairāk līdzekļu noguldīja Latvijas bankās.

Citi sektori citu ieguldījumu veidā no ārvalstīm piesaistīja 16.5 milj. latu (galvenokārt aizdevumu veidā; dominēja ilgtermiņa aizņēmumi).

Latvijas maksājumu bilance šā gada 1. ceturksnī bija pozitīva, un rezerves aktīvi pieauga par 13.2 milj. latu.

 

Latvijas maksājumu bilance

2000. gada 1. ceturksnis

 

(tūkstošos latu)

TEKOŠAIS KONTS -37 691
  Preces -111 746
    Kredīts (eksports) 296 140
    Debets (imports) -407 886
  Pakalpojumi 74 041
    Kredīts (eksports) 171 174
    Debets (imports) -97 133
  Ienākumi -14 383
    Kredīts 49 611
    Debets -63 995
  Kārtējie pārvedumi (transferti) 14 397
    Kredīts 29 551
    Debets -15 155
KAPITĀLA KONTS 2 895
    Kredīts 3 458
    Debets -563
FINANŠU KONTS 26 280
  Tiešās investīcijas 36 133
    Ārvalstīs -2 641
    Latvijā 38 774
  Portfeļieguldījumi -59 445
    Aktīvi (ieguldījumi ārvalstu vērtspapīros) -68 820
      Līdzdalību apstiprinošie vērtspapīri -3 246
      Parāda vērtspapīri -65 574
        Obligācijas un parādzīmes -77 560
        Naudas tirgus instrumenti 11 982
        Atvasinātie finanšu instrumenti (derivātdarījumi) 5
    Pasīvi (ārvalstu ieguldījumi Latvijas vērtspapīros) 9 375
      Līdzdalību apstiprinošie vērtspapīri 2 581
      Parāda vērtspapīri 6 793
        Obligācijas un parādzīmes 6 826
        Naudas tirgus instrumenti 14
        Atvasinātie finanšu instrumenti (derivātdarījumi) -46
  Citi ieguldījumi 62 768
     Aktīvi (Latvijas aizdevumi ārvalstīm u.tml.) -50 112
      Monetārās iestādes 13 334
      Valdība -619
      Bankas -66 095
      Citi sektori 3 268
    Pasīvi (ārvalstu aizdevumi Latvijai u.tml.) 112 879
      Monetārās iestādes -2 269
      Valdība -351
      Bankas 99 035
      Citi sektori 16 464
REZERVES AKTĪVI -13 176
NOVIRZE 8 516