Publicēts: 24.03.2000. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 2000. gada 24. martā

Latvijas Bankas padome 24. martā apstiprināja Latvijas Bankas 1999. gada pārskatu. Bez tam tika pieņemts lēmums par ilgtermiņa valūtas mijmaiņas darījumu uzsākšanu, un tika apstiprināti šo darījumu noteikumi.

Latvijas Bankas 1999. gada finanšu pārskatus pārbaudīja revīzijas komisija, kuras sastāvā bija auditorfirmas KPMG un Latvijas Republikas Valsts kontroles darbinieki. Pēc komisijas domām, šie finanšu pārskati visos būtiskos aspektos patiesi atspoguļo Latvijas Bankas finansiālo stāvokli 1999. gada 31. decembrī, kā arī tās 1999. gada darbības rezultātus un naudas plūsmu saskaņā ar Latvijas Bankas pieņemtajiem principiem un likumu "Par Latvijas Banku".

Latvijas Banka ar 2000. gada 15. aprīli ievieš jaunu monetāro instrumentu - ilgtermiņa valūtas mijmaiņas darījumus, tādējādi turpinot attīstīt un pilnveidot Latvijas finanšu tirgu. Ar šo datumu stājas spēkā arī "Ilgtermiņa valūtas mijmaiņas darījumu noteikumi". Latvijas bankām tiks piedāvāta iespēja saņemt ilgāka termiņa latu resursus valūtas mijmaiņas darījumu izsolēs. Uzskatām, ka šīs izsoles veicinās ilgtermiņa procentu likmju samazināšanos kredītresursiem latos. Bankas varēs arī precīzāk sabalansēt savu aktīvu un pasīvu termiņu struktūru. Šis instruments sekmēs latu ilgtermiņa resursu pieejamību. Šobrīd piesaistīto noguldījumu struktūrā dominē pieprasījuma noguldījumi, bet stabilai ilgtermiņa kreditēšanas attīstībai nepieciešami ilgāka termiņa piesaistītie līdzekļi. Ilgtermiņa valūtas mijmaiņas darījumu ieviešana ļaus izveidot atskaites punktu procentu likmju noteikšanai ilgāka termiņa darījumiem latos, kā arī veicinās citu ilgtermiņa finanšu instrumentu parādīšanos.

Ilgtermiņa valūtas mijmaiņas darījumos tiks izmantotas SDR valūtu groza valūtas - ASV dolārs, eiro, Lielbritānijas sterliņu mārciņa un Japānas jena.

Latvijas Bankas padomes pieņemtais lēmums "Par ilgtermiņa valūtas mijmaiņas darījumiem" nosaka, ka valūtas mijmaiņas darījumiem ar 2 gadu termiņu minimālā latu procentu likme ir 6.5% gadā.