Publicēts: 28.09.2001. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2001. gada 28. septembrī

(Preses paziņojums Adobe PDF formātā)


Maksājumu bilances tekošā konta negatīvais saldo 2001. gada 2. ceturksnī bija 74.9 milj. latu jeb 6.3% no iekšzemes kopprodukta (iepriekšējā gada atbilstošajā periodā - 71.9 milj. latu jeb 6.7% no iekšzemes kopprodukta). Tekošā konta negatīvā saldo attiecība pret iekšzemes kopproduktu salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu uzlabojās, jo preču negatīvā saldo attiecība pret iekšzemes kopproduktu samazinājās no 14.8% līdz 13.7%. Preču eksports palielinājās par 18.1% (līdz 373.3 milj. latu), bet preču imports - par 13.3% (līdz 537.2 milj. latu).

Tekošā konta negatīvais saldo
(% no iekšzemes kopprodukta)

Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu visvairāk pieauga metālu un to izstrādājumu (par 9.8 milj. latu), mašīnu un mehānismu, elektrisko iekārtu (par 6.9 milj. latu) un pārtikas rūpniecības produktu (ieskaitot alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus un tabaku; par 5.9 milj. latu) eksports, liecinot gan par preču eksporta, gan par eksporta noieta tirgu tālāku diversifikāciju. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu palielinājās gandrīz visu preču grupu imports, visvairāk - mašīnu un mehānismu, elektrisko iekārtu (par 16.6 milj. latu), transportlīdzekļu (par 11.3 milj. latu) un ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru produkcijas (par 8.2 milj. latu) ievedums.

Pakalpojumu pozitīvais saldo 2. ceturksnī sasniedza 81.0 milj. latu un sedza 49.4% no preču negatīvā saldo. Straujāk augot nerezidentiem sniegto pakalpojumu (galvenokārt pārvadājumu pakalpojumu) apjomam, pakalpojumu saldo salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu palielinājās par 6.5 milj. latu. Pieauga dzelzceļa un jūras transporta kravu pārvadājumu pozitīvais saldo, bet sniegto jūras transporta citu pakalpojumu ieņēmumi nedaudz samazinājās, lai gan strauji auga Latvijas ostās saņemto un no tām nosūtīto kravu apjoms (par 12.3%). Braucienu pakalpojumu negatīvais saldo nedaudz saruka (līdz 16.6 milj. latu). Citu pakalpojumu eksports salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu pieauga lēnāk nekā imports (pieaugums attiecīgi 11.4% un 14.2%), tāpēc citu pakalpojumu pozitīvais saldo samazinājās līdz 1.8 milj. latu.

Nerezidentu ienākumiem Latvijā palielinoties straujāk nekā rezidentu ienākumiem ārvalstīs, ienākumu negatīvais saldo salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu pieauga (līdz 4.5 milj. latu). Saņemto ienākumu kāpumu noteica gan nodarbināto atlīdzības, gan portfeļieguldījumu ienākumu pieaugums. Nerezidentu ienākumi palielinājās, galvenokārt pieaugot nerezidentu ieguldījumu (īpaši tiešo investīciju) ienākumiem Latvijā.

Kārtējo pārvedumu pozitīvais saldo (12.5 milj. latu) salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni pieauga par 4.3 milj. latu un sedza 7.7% no preču negatīvā saldo.

Kapitāla un finanšu konta pozitīvais saldo bija 60.5 milj. latu.

Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijas uzņēmumos palielinājās par 64.7 milj. latu. Lielākās ārvalstu tiešās investīcijas veiktas finanšu starpniecībā, vairumtirdzniecībā, apstrādes rūpniecībā un transportā, glabāšanā un sakaros. Nozīmīgākās ārvalstu tiešās investīcijas piesaistītas no Igaunijas (17.3 milj. latu), Dānijas (16.4 milj. latu) un ASV (8.4 milj. latu). Samazinoties rezidentu tiešajām investīcijām ārvalstīs, tiešo investīciju neto ieplūde Latvijā bija 65.3 milj. latu, un tās sedza 87.2% tekošā konta negatīvā saldo.

Portfeļieguldījumu saldo bija negatīvs, jo Latvijas rezidentu ieguldījumi ārvalstu vērtspapīros pārsniedza nerezidentu ieguldījumus Latvijas vērtspapīros par 132.5 milj. latu.

Citu ieguldījumu saldo bija pozitīvs. Rezidenti palielināja citus ieguldījumus par 56.6 milj. latu un piesaistīja nerezidentu citus ieguldījumus 188.1 milj. latu apjomā. Nozīmīgākās kapitāla plūsmas citu ieguldījumu veidā notika banku sektorā.

Galvenokārt valūtas mijmaiņas darījumu rezultātā rezerves aktīvi 2. ceturksnī palielinājās par 13.5 milj. latu. Latvijā ieplūda vairāk ārvalstu valūtas, nekā bija nepieciešams tekošā konta operāciju finansēšanai, tāpēc maksājumu bilance bija pozitīva.


LATVIJAS MAKSĀJUMU BILANCE
(tūkst. latu)

 

 

2000. gads

2001. gads

 

1. cet.

2. cet.

3. cet.

4. cet.

1. cet.*

2. cet.

TEKOŠAIS KONTS

-43506

-71853

-67226

-118424

-45211

-74852

Preces

-111579

-157865

-167704

-206886

-140557

-163854

Kredīts (eksports)

296341

316229

311235

324660

337044

373329

Debets (imports)

-407920

-474094

-478938

-531546

-477601

-537183

Pakalpojumi

75981

74442

65239

52197

80463

80973

Kredīts (eksports)

174126

191675

192025

177555

189966

202242

Debets (imports)

-98145

-117234

-126786

-125359

-109502

-121269

Ienākumi

-18341

-554

19781

14905

6636

-4506

Kredīts

23203

32321

34006

41590

44282

43668

Debets

-41545

-32876

-14225

-26685

-37646

-48175

Kārtējie pārvedumi

10433

12125

15458

21360

8246

12535

Kredīts

25454

24510

34105

39334

27363

34236

Debets

-15022

-12384

-18647

-17974

-19117

-21701

 

 

 

 

 

 

 

KAPITĀLA KONTS

3887

6380

4662

2864

4770

8033

Kredīts

4451

6648

5251

6991

6964

9853

Debets

-563

-268

-588

-4128

-2194

-1820

 

 

 

 

 

 

 

FINANŠU KONTS

47482

56508

60402

132028

38149

52435

Tiešās investīcijas

57708

52016

46423

85434

10269

65287

Ārvalstīs

-2138

-2340

-3824

2500

-5572

627

Latvijā

59846

54356

50247

82934

15841

64660

Portfeļieguldījumi

-55971

-3701

-28517

-108030

-20747

-132545

Aktīvi (ieguldījumi ārvalstu vērtspapīros)

-70866

-2400

-38676

-99058

-45305

-142275

Līdzdalības vērtspapīri

-3107

-1036

-4923

-15459

9717

-28574

Parāda vērtspapīri

-67758

-1364

-33754

-83599

-55021

-113700

Obligācijas un parādzīmes

-79681

-16314

-33482

-74286

-49612

-32457

Naudas tirgus instrumenti

11922

14950

-271

-9313

-5410

-81243

Pasīvi (ārvalstu ieguldījumi Latvijas vērtspapīros)

14895

-1301

10159

-8972

24557

9730

Līdzdalības vērtspapīri

3919

4349

-3180

-9704

1482

-142

Parāda vērtspapīri

10976

-5650

13339

732

23075

9872

Obligācijas un parādzīmes

10962

-3321

14424

711

23087

9914

Naudas tirgus instrumenti

14

-2329

-1085

21

-12

-41

Atvasinātie finanšu instrumenti

-42

-391

333

1286

-1402

1655

Aktīvi

5

-384

433

1286

2254

276

Monetārās iestādes

0

0

0

0

2229

240

Valdība

0

0

0

0

0

0

Bankas

0

0

0

0

0

0

Citi sektori

5

-384

433

1286

25

36

Pasīvi

-46

-8

-100

0

-3656

1379

Monetārās iestādes

0

0

0

0

-3656

1379

Valdība

0

0

0

0

0

0

Bankas

0

0

0

0

0

0

Citi sektori

-46

-8

-100

0

0

0

Citi ieguldījumi

58962

-3218

44462

159598

57503

131567

Aktīvi (Latvijas aizdevumi ārvalstīm u.tml.)

-49258

-88928

-36593

-32834

115933

-56567

Monetārās iestādes

14745

11

245

-212

78

-13

Valdība

-619

356

-578

610

-1316

-342

Bankas

-65166

-91728

-40291

-29705

148595

-73191

Citi sektori

1782

2432

4031

-3527

-31424

16979

Pasīvi (ārvalstu aizdevumi Latvijai u.tml.)

108220

85710

81055

192432

-58431

188134

Monetārās iestādes

-1881

-1157

-1978

-1030

-1674

-1136

Valdība

-351

-567

-6192

2464

22

-711

Bankas

100868

56695

83523

200365

-71660

185805

Citi sektori

9583

30740

5701

-9367

14881

4177

 

 

 

 

 

 

 

REZERVES AKTĪVI

-13176

11803

-2299

-6261

-7473

-13530

 

 

 

 

 

 

 

NOVIRZE

-7864

8964

2162

-16468

2293

14384

* Dati ir precizēti.