Publicēts: 12.07.2001. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2001. gada 12. jūlijā


Latvijas Bankas padome 12. jūlija sēdē nolēma nemainīt refinansēšanas, banku noguldījumu Latvijas Bankā un lombarda kredīta procentu likmes.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:
- refinansēšanas procentu likme - 3.5% gadā;
- banku noguldījumu Latvijas Bankā procentu likmes:
            - septiņām dienām - 1.5% gadā,
            - četrpadsmit dienām - 1.75% gadā;
- lombarda kredīta procentu likmes:
            - līdz 10 dienām - 5.5% gadā,
            - 11.-20. dienā - 6.5% gadā,
            - sākot no 21. dienas - 7.5% gadā.

Latvijas Bankas padome veica nelielus grozījumus "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumos", "Ilgtermiņa valūtas mijmaiņas darījumu noteikumos" un "Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumos" (stājas spēkā ar 2001. gada 1. augustu), kā arī apstiprināja jaunā redakcijā kredītiestāžu "Mēneša bilances pārskatu" un "Kredītiestāžu mēneša bilances pārskata un pielikumu sagatavošanas noteikumus"  (stājas spēkā ar 2002. gada 1. janvāri).

Mēneša bilances pārskata un tā pielikumu veidlapu, kā arī šo dokumentu sagatavošanas noteikumu jauna redakcija apstiprināta, 1) lai pilnveidotu Latvijas maksājumu bilances izveidi, 2) lai nodrošinātu Latvijas banku un monetārās statistikas sagatavošanas metodoloģijas atbilstību Eiropas Savienības kontu sistēmai un Eiropas Centrālās bankas prasībām, 3) lai īstenotu 39. starptautiskā grāmatvedības standarta "Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana" prasību izpildi, 4) lai iegūtu pilnīgākus datus tautsaimniecības nozaru attīstības un valdības sektora rādītāju analīzei.

"Mēneša bilances pārskata" un tā pielikumu veidlapu jaunā redakcija veidota, pamatojoties uz spēkā esošo redakciju, lai iespējami samazinātu nepieciešamību mainīt esošo programmnodrošinājumu.  Krājaizdevu  sabiedrībām  sagatavota saīsināta pārskatu redakcija.

Kredītiestāžu mēneša bilances pārskata jaunās redakcijas projekts saskaņots ar Latvijas Komercbanku asociāciju, Latvijas Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību savienību, Latvijas Republikas Centrālo statistikas pārvaldi un Valsts kasi. Visas minētās institūcijas atbalstīja "Kredītiestāžu mēneša bilances pārskata un pielikumu sagatavošanas noteikumu" un "Mēneša bilances pārskata" un tā pielikumu veidlapu jauno redakciju.