Publicēts: 29.06.2001. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2001. gada 29. jūnijā

Latvijas maksājumu bilance 2001. gada 1. ceturksnī

(Preses paziņojums Adobe PDF formātā)


Maksājumu bilances tekošā konta negatīvais saldo 2001. gada 1. ceturksnī bija 44.3 milj. latu jeb 4.1% no iekšzemes kopprodukta (saskaņā ar precizētiem datiem 2000. gada 1. ceturksnī - 43.5 milj. latu jeb 4.5% no iekšzemes kopprodukta). Tekošā konta negatīvā saldo attiecība pret iekšzemes kopproduktu salīdzinājumā ar iepriekšējā ceturkšņa sezonāli augsto līmeni būtiski uzlabojās. Arī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu šī attiecība nedaudz uzlabojās, jo, lai gan preču negatīvais saldo palielinājās (par 21.4 milj. latu), tekošo kontu pozitīvi ietekmēja ienākumu saldo pieaugums (par 22.8 milj. latu).

Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu visvairāk pieauga tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu, metālu un to izstrādājumu, mašīnu un mehānismu, elektrisko iekārtu, kā arī pārtikas rūpniecības produktu (ieskaitot alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus un tabaku) eksports. Palēninājās eksporta gada pieauguma temps uz Eiropas Savienības valstīm, bet straujāk pieauga eksports uz NVS un pārējām valstīm. Vienlaikus ar strauju ražošanas apjoma kāpumu palielinājās arī preču importa pieprasījums. Preču importa pieaugums (15.2%) apsteidza eksporta kāpumu (13.7%). Auga visu preču grupu imports, visvairāk - mašīnu un mehānismu, elektrisko iekārtu, transportlīdzekļu un metālu un to izstrādājumu ievedums.

Pakalpojumu pozitīvais saldo 1. ceturksnī sasniedza 75.9 milj. latu un sedza 57.1% no preču negatīvā saldo. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu auga pakalpojumu apgrozījums, bet nemainījās pakalpojumu saldo.

Arī sniegto pārvadājumu pakalpojumu saldo salīdzinājumā ar 2000. gada 1. ceturksni gandrīz nemainījās (94.6 milj. latu). Sniegto dzelzceļa transporta  un jūras transporta pakalpojumu apjoms pieauga (attiecīgi par 9.1 milj. latu un 10.8 milj. latu) un kompensēja ostu ieņēmumu samazināšanos (par 8.8 milj. latu) sakarā ar to, ka konkurences dēļ lielās ostas samazināja pakalpojumu cenas.

Braucienu pakalpojumu negatīvais saldo sezonālu faktoru ietekmē bija 17.4 milj. latu, taču salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu tas pasliktinājās par 6.0 milj. latu. Nedaudz palielinājās darījuma braucienu pozitīvais saldo, taču būtiski (par 5.7 milj. latu) pieauga rezidentu personisko braucienu izdevumi.

Citu pakalpojumu eksporta pieaugumam pārsniedzot importa kāpumu, samazinājās citu pakalpojumu negatīvais saldo. Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni pieauga sniegto finanšu, juridisko, grāmatvedības konsultāciju un reklāmas pakalpojumu apjoms.

Ienākumu saldo palielinājās, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu pieaugot rezidentu portfeļieguldījumu ienākumiem ārvalstīs (par 6.8 milj. latu) un ārvalstīs nodarbināto rezidentu atlīdzībai (par 9.2 milj. latu).

Kārtējo pārvedumu pozitīvais saldo 1. ceturksnī bija 8.2 milj. latu un sedza 6.2% no preču negatīvā saldo. Gan saņemtajos, gan veiktajos kārtējos pārvedumos dominēja privātā sektora pārvedumi.

Kapitāla un finanšu konta pozitīvais saldo 2001. gada 1. ceturksnī bija 45.1 milj. latu.

Nerezidenti tiešās investīcijas Latvijas uzņēmumos palielināja par 19.0 milj. latu, galvenokārt veicot ieguldījumus uzņēmumu pašu kapitālā (16.8 milj. latu) un reinvestējot Latvijā gūto peļņu (14.7 milj. latu). Sakarā ar to, ka Latvijas uzņēmumi atmaksāja aizdevumus tiešajiem investoriem, notika tiešo investīciju aizplūde cita kapitāla veidā. Tiešo investīciju neto ieplūde Latvijā bija 14.1 milj. latu.

Portfeļieguldījumu saldo bija negatīvs (22.4 milj. latu). Latvijas banku ārvalstu vērtspapīru portfelis pieauga par 45.5 milj. latu, bet nerezidenti palielināja ieguldījumus Latvijas valsts obligācijās par 23.1 milj. latu.

Citu ieguldījumu pozitīvais saldo bija 56.1 milj. latu. Banku ārējie citi ieguldījumi samazinājās vairāk nekā no nerezidentiem piesaistītie citi ieguldījumi, tāpēc Latvijas banku citu ieguldījumu saldo bija pozitīvs (76.9 milj. latu). Daļu no līdzekļiem, kas bija iegūti no ārējo noguldījumu un aizdevumu samazināšanas, bankas ieguldīja ārvalstu obligācijās un parādzīmēs, tādējādi saglabājot atbilstošu aktīvu un pasīvu termiņstruktūru un valūtas struktūru. Uzņēmumu sektora citu ieguldījumu saldo bija negatīvs (18.0 milj. latu).

Latvijā 1. ceturksnī ieplūda vairāk ārvalstu valūtas, nekā bija nepieciešams tekošā konta darījumu finansēšanai, tāpēc maksājumu bilance bija pozitīva. Rezerves aktīvi palielinājās par 7.5 milj. latu.


Lai nodrošinātu valsts maksājumu bilances sagatavošanai nepieciešamo informāciju, Latvijas Banka 2001. gada 1. ceturksnī paplašināja sadarbību ar respondentiem, ieviešot divus jaunus pārskatus uzņēmumiem ("Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskats" un "Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskats"). Latvijas Banka izsaka pateicību visiem izlasē iekļautajiem uzņēmumiem, kuru atsaucība nodrošināja augstu respondences līmeni.

 

Latvijas maksājumu bilance
(tūkstošos latu)

 

2000. gads

2001. gads

 

1. cet.*

2. cet.*

3. cet.*

4. cet.*

1. cet.

TEKOŠAIS KONTS

-43506

-71853

-67226

-118424

-44333

  Preces

-111579

-157865

-167704

-206886

-132986

    Kredīts (eksports)

296341

316229

311235

324660

336833

    Debets (imports)

-407920

-474094

-478938

-531546

-469819

  Pakalpojumi

75981

74442

65239

52197

75922

    Kredīts (eksports)

174126

191675

192025

177555

193058

    Debets (imports)

-98145

-117234

-126786

-125359

-117136

  Ienākumi

-18341

-554

19781

14905

4543

    Kredīts

23203

32321

34006

41590

44300

    Debets

-41545

-32876

-14225

-26685

-39758

  Kārtējie pārvedumi

10433

12125

15458

21360

8189

    Kredīts

25454

24510

34105

39334

27306

    Debets

-15022

-12384

-18647

-17974

-19117

 

 

 

 

 

 

KAPITĀLA KONTS

3887

6380

4662

2864

4770

    Kredīts

4451

6648

5251

6991

6964

    Debets

-563

-268

-588

-4128

-2194

 

 

 

 

 

 

FINANŠU KONTS

47482

56508

60402

132028

40316

  Tiešās investīcijas

57708

52016

46423

85434

14091

    Ārvalstīs

-2138

-2340

-3824

2500

-4937

    Latvijā

59846

54356

50247

82934

19028

  Portfeļieguldījumi

-55971

-3701

-28517

-108030

-22389

    Aktīvi (ieguldījumi ārvalstu vērtspapīros)

-70866

-2400

-38676

-99058

-45305

      Līdzdalības vērtspapīri

-3107

-1036

-4923

-15459

9717

      Parāda vērtspapīri

-67758

-1364

-33754

-83599

-55021

        Obligācijas un parādzīmes

-79681

-16314

-33482

-74286

-49612

        Naudas tirgus instrumenti

11922

14950

-271

-9313

-5410

    Pasīvi (ārvalstu ieguldījumi Latvijas vērtspapīros)

14895

-1301

10159

-8972

22916

      Līdzdalības vērtspapīri

3919

4349

-3180

-9704

-159

      Parāda vērtspapīri

10976

-5650

13339

732

23075

        Obligācijas un parādzīmes

10962

-3321

14424

711

23087

        Naudas tirgus instrumenti

14

-2329

-1085

21

-12

  Atvasinātie finanšu instrumenti

-42

-391

333

1286

25

    Aktīvi

5

-384

433

1286

25

      Monetārās iestādes

0

0

0

0

0

      Valdība

0

0

0

0

0

      Bankas

0

0

0

0

0

      Citi sektori

5

-384

433

1286

25

    Pasīvi

-46

-8

-100

0

0

      Monetārās iestādes

0

0

0

0

0

      Valdība

0

0

0

0

0

      Bankas

0

0

0

0

0

      Citi sektori

-46

-8

-100

0

0

  Citi ieguldījumi

58962

-3218

44462

159598

56062

    Aktīvi (Latvijas aizdevumi ārvalstīm u.tml.)

-49258

-88928

-36593

-32834

124956

      Monetārās iestādes

14745

11

245

-212

78

      Valdība

-619

356

-578

610

-1316

      Bankas

-65166

-91728

-40291

-29705

148595

      Citi sektori

1782

2432

4031

-3527

-22402

    Pasīvi (ārvalstu aizdevumi Latvijai u.tml.)

108220

85710

81055

192432

-68894

      Monetārās iestādes

-1881

-1157

-1978

-1030

-1674

      Valdība

-351

-567

-6192

2464

22

      Bankas

100868

56695

83523

200365

-71660

      Citi sektori

9583

30740

5701

-9367

4418

 

 

 

 

 

 

REZERVES AKTĪVI

-13176

11803

-2299

-6261

-7473

 

 

 

 

 

 

NOVIRZE

-7864

8964

2162

-16468

-753

 

* Dati ir precizēti