Publicēts: 13.03.2001. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2001. gada 13. martā


Sākot ar informāciju par 2001. gada janvāri, Latvijas Banka publicēs mēneša maksājumu bilances pamatrādītājus. Tie tiks sagatavoti un publicēti atbilstoši Eiropas Centrālās bankas ieteiktajiem termiņiem (30 darbadienu laikā pēc pārskata mēneša beigām) ar mērķi sniegt informāciju operatīvas monetārās politikas īstenošanai un vispārēju priekšstatu par tendencēm naudas tirgū. 2001. gada janvāra izdevums "Latvijas Maksājumu Bilance (Pamatrādītāji)" iznāks š. g. 14. martā un no plkst.14.00 būs pieejams Latvijas Bankas interneta lapā.

Sākot ar informāciju par 2000. gada 1. ceturksni, Latvijas Banka sagatavo un publicē ceturkšņa maksājumu bilanci. Pārņemot no Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes atbildību par ceturkšņa maksājumu bilances sagatavošanu un publicēšanu, Latvijas Banka sāka arī mēneša maksājumu bilances pamatrādītāju sagatavošanu. Gada laikā tika vērtēta Latvijas Bankas sagatavoto mēneša maksājumu bilances pamatrādītāju kvalitāte un atbilstība starptautisko standartu prasībām. Tagad varam sākt publicēt šos datus.

Sagatavojot mēneša maksājumu bilances pamatrādītājus, galvenie informācijas avoti ir Latvijas Bankas apkopotā nebanku ārējo maksājumu statistika, banku sektora statistika un Latvijas Bankas bilances un peļņas un zaudējumu aprēķina dati. Tiek izmantota arī citu Latvijas valsts institūciju - Centrālās statistikas pārvaldes, Finansu ministrijas, Valsts kases, Ārlietu ministrijas, Vērtspapīru tirgus komisijas u.c. - apkopotā informācija.

Publicētie mēneša maksājumu bilances pamatrādītāji tiek precizēti, sagatavojot ceturkšņa maksājumu bilanci, kuras mērķis ir sniegt detalizētāku informāciju par norisēm tautsaimniecībā un kuras sagatavošanā tiek izmantots plašāks informācijas avotu klāsts.

Mēneša maksājumu bilances pamatrādītāji latviešu un angļu valodā tiks publicēti Latvijas Bankas periodiskajos izdevumos "Latvijas Maksājumu Bilance (Pamatrādītāji)" un "Latvia's Balance of Payments (Key Items)" un Latvijas Bankas interneta lapā (Monetārais Biļetens).