Publicēts: 11.01.2001. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2001. gada 11. janvārī


Latvijas Bankas padome šodien kārtējā sēdē nolēma nemainīt refinansēšanas, banku noguldījumu Latvijas Bankā un lombarda kredīta procentu likmes.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:
- refinansēšanas procentu likme - 3.5% gadā;
- banku noguldījumu Latvijas Bankā procentu likmes:
            - septiņām dienām - 1.5% gadā,
            - četrpadsmit dienām - 1.75% gadā;
- lombarda kredīta procentu likmes:
            - līdz 10 dienām - 5.5% gadā,
            - 11.-20. dienā - 6.5% gadā,
            - sākot no 21. dienas - 7.5% gadā.

Latvijas Bankas padome atļāva a/s "Rietumu Banka" atvērt pārstāvniecību Minskā, Baltkrievijas Republikā.

Latvijas Bankas padome apstiprināja ""Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumus", kā arī veica grozījumus virknē dokumentu: Latvijas Bankas padomes 2000. gada 24. marta lēmumā Nr. 73/3 "Par ilgtermiņa valūtas mijmaiņas darījumiem", "Ilgtermiņa valūtas mijmaiņas darījumu noteikumos'', "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumos", "Banku termiņnoguldījumu Latvijas Bankā pieņemšanas noteikumos" un "Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumos".

""Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumi" aizstās no Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes pārņemamās veidlapas 1-MB "Pārskats par uzņēmuma ārējiem norēķiniem" sadaļu, kura attiecas uz transporta un starpniecības pakalpojumiem un kurā sniegtā informācija tiek izmantota ceturkšņa maksājumu bilances sagatavošanā.

Noteikumi izstrādāti informācijas vākšanai no uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) par nerezidentam sniegtajiem un no nerezidentiem saņemtajiem transporta un starpniecības pakalpojumiem. Tādējādi būs iespējams iegūt plašāku informāciju un veikt dažādu informācijas avotu datu analītisku salīdzināšanu uzņēmumu līmenī ceturkšņa maksājumu bilances sagatavošanai.  

Pārskata sniedzējiem uzņēmumiem pārskats jāiesniedz, sākot ar datiem par 2001. gada I ceturksni.

Grozījumi minētajos Latvijas Bankas noteikumos ir veikti šādu iemeslu dēļ.

Pirmkārt, daļa grozījumu "Ilgtermiņa valūtas mijmaiņas darījumu noteikumos'', "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumos", "Banku termiņnoguldījumu Latvijas Bankā pieņemšanas noteikumos" un "Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumos" veikti šo noteikumu pielikumos sakarā ar izmaiņām S.W.I.F.T. standartos.

Otrkārt, Latvijas Bankas padomes 2000. gada 24. marta lēmumā Nr. 73/3 "Par ilgtermiņa valūtas mijmaiņas darījumiem" un vēl vairākos Latvijas Bankas noteikumos no to informācijas sistēmu saraksta, ar kuru palīdzību Latvijas finanšu tirgus tiek nodrošināts ar centrālās bankas informāciju, svītrota informāciju sistēma Telerate, jo zudusi nepieciešamība pēc tās izmantošanas.

Grozījumi visos minētajos dokumentos stājas spēkā ar šī gada 1. februāri.