Publicēts: 17.01.2002. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2002. gada 17. janvārī

Latvijas Bankas padome kārtējā sēdē nolēma nemainīt refinansēšanas, banku noguldījumu Latvijas Bankā un lombarda kredīta procentu likmes.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:
- refinansēšanas procentu likme - 3.5% gadā;
- banku noguldījumu Latvijas Bankā procentu likmes:
            - septiņām dienām - 3.0% gadā,
            - četrpadsmit dienām - 3.25% gadā;
- lombarda kredīta procentu likmes:
            - līdz 10 dienām - 5.5% gadā,
            - 11.-20. dienā - 6.5% gadā,
            - sākot no 21. dienas - 7.5% gadā.

Latvijas Bankas padome apstiprināja Māru Raubiško par Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāju, atbrīvojot no šī amata Ilmāru Rimšēviču. Iepriekš M. Raubiško bija Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietniece.

Latvijas Bankas padome veica grozījumus "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumos" (stājas spēkā ar 01.02.2002.), "Banku termiņnoguldījumu Latvijas Bankā pieņemšanas noteikumos" (stājas spēkā ar 15.02.2002.) un "Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumos" (stājas spēkā ar 15.02.2002.).

Grozījumi "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumos" veikti, lai Latvijas Bankas monetārajās operācijās (ķīlām repo, valūtas mijmaiņas darījumos u.c.) bankas turpmāk varētu izmantot arī tos privātā sektora parāda vērtspapīrus, kuru emitentiem starptautiskā kredītreitingu aģentūras Fitch IBCA, Moody's un Standard & Poor's ir piešķīrušas reitingus ilgtermiņa saistībām, kas šobrīd ir par vienu pakāpi zemāki nekā atbilstošie Latvijas valsts reitingi. Pašlaik noteikumi paredz, ka reitingam jābūt vienā līmenī ar attiecīgo Latvijas valsts reitingu.

Tātad turpmāk darījumos ar Latvijas Banku izmantojami Latvijas Centrālajā depozitārijā reģistrēti privātā sektora vērtspapīri, kuri iekļauti Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja apstiprinātā vērtspapīru sarakstā un kuru emitentiem neviens no kredītreitingu aģentūru piešķirtajiem reitingiem ilgtermiņa saistībām ārvalstu valūtā nav zemāks par šādiem reitingiem:

BBB-              Fitch IBCA
Baa3                Moody's
BBB-               Standard & Poor's

"Banku termiņnoguldījumu Latvijas Bankā pieņemšanas noteikumiem" un "Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumiem" grozīti atsevišķi pielikumi sakarā ar izmaiņām S.W.I.F.T. standartos. S.W.I.F.T. ir banku radīta vispasaules starpbanku finanšu telekomunikāciju sabiedrība, kas nodrošina starpbanku finanšu ziņojumu pārraidi, izmantojot telekomunikāciju tīklu.