Publicēts: 26.03.2002. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2002. gada 26. martā


Latvijas Bankas padome š.g. 25. martā apstiprināja Latvijas Bankas 2001. gada pārskatu, kā arī pieņēma lēmumu par peļņas sadali.

Latvijas Bankas 2001. gada finanšu pārskatus pārbaudīja revīzijas komisija, kuras sastāvā bija auditorfirmas Arthur Andersen un Latvijas Republikas Valsts kontroles darbinieki. Pēc komisijas domām, šie finanšu pārskati visos būtiskos aspektos patiesi atspoguļo Latvijas Bankas finansiālo stāvokli 2001. gada 31. decembrī, kā arī tās 2001. gada darbības rezultātus un naudas plūsmu saskaņā ar Latvijas Bankas pieņemtajiem grāmatvedības principiem un likumu "Par Latvijas Banku".

Latvijas Bankas 2001. gada peļņa bija 22 154 tūkst. latu. Tā sadalīta saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku":
- Ls 8 862 tūkst. ieskaitot valsts ieņēmumos;
- Ls 5 350 tūkst. ieskaitot Latvijas Bankas pamatkapitālā;
- Ls 2 215 tūkst. ieskaitot Latvijas Bankas rezerves kapitālā;
- Ls 5 727 tūkst. ieskaitot Latvijas Bankas rīcības kapitālā.

Likums "Par Latvijas Banku" nosaka, ka valsts ieņēmumos ieskaitāmi 15% peļņas par valsts kapitāla izmantošanu un tāda peļņas daļa, kas aprēķināma pēc rezidentiem noteiktās uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes, - 2001. gada beigās tā bija 25%. Tātad kopā par 2001. gadu valsts ieņēmumos ieskaitāmi 40% Latvijas Bankas peļņas.

Latvijas Bankas pamatkapitālam jāsasniedz 25 milj. latu, un pēc atskaitījuma no 2001. gada peļņas tas ir 10.1 milj. latu.

Latvijas Bankas rezerves kapitālā jāieskaita 10% bankas peļņas, līdz tas sasniedz ceturto daļu pamatkapitāla.

Latvijas Bankas lielākie ienākumi 2001. gadā - 32 805 tūkst. latu - ir procentu ienākumi no ārvalstu parāda vērtspapīru pārvaldīšanas. Latvijas Bankas ārējās rezerves ir ieguldītas drošos, augsti likvīdos un ienesīgos finanšu instrumentos - galvenokārt parāda vērtspapīros. Iepriekšējā gadā lielajās attīstītajās valstīs valdīja nelabvēlīgi ekonomiskie apstākļi, tādēļ strauji kritās procentu likmes. Šo iemeslu dēļ parāda vērtspapīru ienesīgums palielinājās, un Latvijas Bankas ienākumi minētajā pozīcijā salīdzinājumā ar 2000. gadu ir auguši par gandrīz 10 milj. latu, kas bija arī Latvijas Bankas peļņas pieauguma galvenais cēlonis.