Publicēts: 28.03.2002. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2002. gada 28. martā

(Preses paziņojums Adobe PDF versijā)


Maksājumu bilances tekošā konta negatīvais saldo 2001. gada 4. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu palielinājās par 113.9 milj. latu (līdz 232.3 milj. latu jeb 18.0% no iekšzemes kopprodukta; 2000. gada 4. ceturksnī - 10.0%). To galvenokārt noteica privatizējamās valsts a/s "Latvijas Kuģniecība" triju kuģu iegāde 78.1 milj. latu vērtībā, kā ietekmē preču importa kāpums (28.1%) bija ievērojami straujāks nekā preču eksporta pieaugums (6.1%). Importā nozīmīgi palielinājās kapitālpreču daļa, savukārt eksporta pieaugumā dominēja pārtikas rūpniecības produkti, tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi, dažādas rūpniecības preces (mēbeles). Preču eksporta pieaugums uz ES valstīm 4. ceturksnī palēninājās (līdz 2.9%), bet uz NVS un pārējām valstīm ievērojami pieauga (attiecīgi par 36.6% un 10.4%).

Pakalpojumu pozitīvais saldo bija 67.6 milj. latu un sedza 20.1% no preču negatīvā saldo. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu pakalpojumu pozitīvais saldo palielinājās par 15.4 milj. latu, jo uzlabojās pārvadājumu un citu pakalpojumu saldo. Nerezidentiem sniegto pakalpojumu apjoms palielinājās par 8.3 milj. latu, bet no tiem saņemto pakalpojumu apjoms saruka par 7.1 milj. latu. Pārvadājumu pakalpojumu saldo palielinājumu noteica saņemto gaisa transporta un dzelzceļa transporta pakalpojumu kritums. Citu pakalpojumu saldo pieaugumu par 8.1 milj. latu galvenokārt noteica nerezidentiem sniegto pakalpojumu pieaugums. Visvairāk pieauga sniegto finanšu un citu komercdarbības  pakalpojumu apjoms.

Ienākumu pozitīvais saldo bija 16.6 milj. latu un salīdzinājumā ar 2000. gada atbilstošo periodu  palielinājās par 1.7 milj. latu. Par 4.9 milj. latu pieauga ārvalstīs nodarbināto atlīdzība. Rezidentu ieguldījumu ienākumi saruka par 1.1 milj. latu, bet nerezidentu gūtie ieguldījumu ienākumi pieauga par 2.0 milj. latu.

Kārtējo pārvedumu pozitīvais saldo (19.9 milj. latu) nedaudz samazinājās salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, un privātais sektors bija galvenais kārtējo pārvedumu saņēmējs un veicējs.

Kapitāla un finanšu konta saldo bija 211.0 milj. latu, un ilgtermiņa kapitāla veidā Latvijā ieplūda 243.3 milj. latu.

Latvijā veikto tiešo investīciju saldo 4. ceturksnī bija negatīvs (25.0 milj. latu), jo starptautiskas finanšu grupas ietvaros nerezidentam piederošs Latvijas finanšu starpniecības uzņēmums tika pārdots rezidentam un šā darījuma ietvaros uzņēmums dzēsa savas kredītsaistības pret tiešo investoru (94.9 milj. latu). Uzņēmumu pašu kapitālā veikto tiešo investīciju saldo bija 76.5 milj. latu, un šīs investīcijas galvenokārt veiktas uzņēmumu sektorā.

Portfeļieguldījumu pozitīvais saldo bija 227.7 milj. latu. Galvenokārt rezidentiem samazinot savus ieguldījumus ārvalstu parāda vērtspapīros un līdzdalību apstiprinošajos vērtspapīros (attiecīgi par 106.5 milj. un 29.4 milj. latu), portfeļieguldījumu aktīvi samazinājās par 135.8 milj. latu. Latvijas valdībai emitējot eiroobligācijas 200 milj. eiro apjomā un nerezidentiem samazinot to īpašumā esošo Latvijas valdības vērtspapīru portfeli, portfeļieguldījumu pasīvi pieauga par 91.9 milj. latu.

Citu ieguldījumu pozitīvais saldo sasniedza 161.2 milj. latu. Ārējie aktīvi palielinājās par 108.8 milj. latu, bet ārējie pasīvi  - par 270.0 milj. latu. Uzņēmumu sektora citu ieguldījumu saldo bija pozitīvs (121.2 milj. latu), jo iekšzemes uzņēmumi samazināja ārējos aktīvus (galvenokārt pieprasījuma noguldījumus) un  piesaistīja ārējos aizņēmumus un tirdzniecības kredītus (attiecīgi 77.3 milj. latu un 5.6 milj. latu apjomā). No uzņēmumu piesaistītajiem kredītiem 94.4% bija ilgtermiņa kredīti.

Latvijas Bankai veicot ārvalstu valūtas pirkšanas tiešos darījumus starpbanku tirgū un Latvijas Bankas ārējos aktīvos iekļaujot eiroobligāciju emisijas rezultātā valdības saņemtos līdzekļus, rezerves aktīvi 4. ceturksnī pieauga par 162.6 milj. latu un maksājumu bilance bija pozitīva.

Latvijas maksājumu bilance 2001. gadā

Maksājumu bilances tekošā konta negatīvais saldo 2001. gadā sasniedza 476.8 milj. latu jeb 10.1% no iekšzemes kopprodukta (2000. gadā - 6.9%). Straujāk augot sniegto pakalpojumu apjomam, būtiski (par 35.6 milj. latu) pieauga pakalpojumu pozitīvais saldo, tomēr preču negatīvā saldo ievērojamais kāpums (par 205.0 milj. latu) noteica tekošā konta negatīvā saldo pieaugumu. Preču imports palielinājās straujāk nekā preču eksports (pieaugums attiecīgi 18.4% un 11.5%). Eksporta pieauguma palēnināšanos ietekmēja pieprasījuma samazināšanās Eiropā, ko nespēja kompensēt augošais Latvijas eksporta preču pieprasījums NVS valstīs un pārējās valstīs. Savukārt importa nozīmīgo pieaugumu ietekmēja iekšzemes pieprasījuma kāpums. Ievērojams bija kapitālpreču importa pieaugums, privatizējamajai valsts a/s "Latvijas Kuģniecība" iegādājoties trīs kuģus, turklāt īpaši gada otrajā pusē pieauga investīcijas nozīmīgākajās nozarēs.

Uzlabojoties pārvadājumu un citu pakalpojumu saldo, pakalpojumu pozitīvais saldo sasniedza 303.5 milj. latu un sedza 35.7% no preču negatīvā saldo. Sniegto pakalpojumu apjoma pieaugums (5.5%) apsteidza saņemto pakalpojumu apjoma kāpumu (1.0%).

Ienākumu saldo bija pozitīvs (18.6 milj. latu). Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu saldo pieauga par 2.8 milj. latu, un būtiski palielinājās rezidentu un nerezidentu gūtie ienākumi. Kārtējo pārvedumu pozitīvais saldo sasniedza 50.1 milj. latu un sedza 5.9% preču negatīvā saldo.

2001. gadā tiešo investīciju un pārējā ilgtermiņa kapitāla ieplūde Latvijā sedza 62.3% no tekošā konta negatīvā saldo. Tiešo investīciju pozitīvais saldo bija 121.6 milj. latu. Portfeļieguldījumu pozitīvais saldo sakarā ar eiroobligāciju emisiju sasniedza 81.4 milj. latu. Pieaugot ieguldījumu pasīviem, citu ieguldījumu pozitīvais saldo bija 419.1 milj. latu. Banku pasīvi bija 335.8 milj. latu un uzņēmumu pasīvi - 120.1 milj. latu.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2001. gadā Latvijā ieplūda vairāk ārvalstu valūtas, nekā bija nepieciešams tekošā konta negatīvā saldo segšanai, tāpēc rezerves aktīvi pieauga par 192.7 milj. latu.

LATVIJAS MAKSĀJUMU BILANCE  
(tūkst. latu)  

Postenis 2001
    I1 II1 III1 IV
TEKOŠAIS KONTS

-476802

-47120

-75992

-121347

-232344

  Preces

-848987

-142601

-164119

-205799

-336467

    Kredīts (eksports)

1391555

336051

373064

338116

344325

    Debets (imports)

-2240542

-478652

-537183

-543915

-680792

  Pakalpojumi

303482

80464

81300

74095

67623

    Kredīts (eksports)

775852

190112

202637

197281

185822

    Debets (imports)

-472370

-109647

-121337

-123187

-118199

  Ienākumi

18627

6771

-5400

627

16629

    Kredīts

174835

44186

43429

41802

45418

    Debets

-156208

-37415

-48829

-41175

-28789

  Kārtējie pārvedumi

50076

8246

12228

9731

19871

    Kredīts

138744

27363

33937

33322

44123

    Debets

-88669

-19117

-21709

-23591

-24252

 

 

 

 

 

 

KAPITĀLA KONTS

23316

4770

8037

4154

6355

    Kredīts

30813

6964

9857

6345

7647

    Debets

-7497

-2194

-1820

-2191

-1292

 

 

 

 

 

 

FINANŠU KONTS

429986

36974

49066

139291

204657

  Tiešās investīcijas

121579

10032

66773

66777

-22004

    Ārvalstīs

-4189

-5569

629

-2270

3021

    Latvijā

125768

15601

66144

69048

-25025

  Portfeļieguldījumi

81382

-20738

-132538

6933

227726

    Aktīvi (ieguldījumi ārvalstu vērtspapīros)

-36964

-45296

-142273

14785

135820

      Līdzdalību apstiprinošie vērtspapīri

3588

9716

-28574

-6916

29363

      Parāda vērtspapīri

-40552

-55011

-113699

21701

106457

        Obligācijas un parādzīmes

-34508

-49602

-32456

-24867

72416

        Naudas tirgus instrumenti

-6044

-5410

-81243

46568

34040

    Pasīvi (ārvalstu ieguldījumi Latvijas vērtspapīros)

118346

24557

9735

-7852

91906

      Līdzdalību apstiprinošie vērtspapīri

3321

1482

-137

-1058

3034

      Parāda vērtspapīri

115025

23075

9872

-6794

88872

        Obligācijas un parādzīmes

114282

23087

9914

-6799

88081

        Naudas tirgus instrumenti

743

-12

-41

5

792

  Atvasinātie finanšu instrumenti

610

-1402

1655

-3

360

    Aktīvi

2156

2254

276

331

-705

      Monetārās iestādes

1898

2229

240

80

-651

      Valdība

0

0

0

0

0

      Bankas

0

0

0

0

0

      Citi sektori

258

25

36

251

-54

    Pasīvi

-1546

-3656

1379

-334

1065

      Monetārās iestādes

-1536

-3656

1379

-306

1047

      Valdība

0

0

0

0

0

      Bankas

0

0

0

0

0

      Citi sektori

-10

0

0

-28

18

  Citi ieguldījumi

419090

56554

126706

74615

161215

    Aktīvi (Latvijas aizdevumi ārvalstīm u.tml.)

-36063

115542

-54079

11294

-108820

      Monetārās iestādes

103

78

-13

-1

39

      Valdība

-4236

-1316

-342

1539

-4117

      Bankas

-67725

148595

-73191

-6220

-136908

      Citi sektori

35794

-31815

19467

15976

32166

    Pasīvi (ārvalstu aizdevumi Latvijai u.tml.)

455153

-58988

180785

63321

270035

      Monetārās iestādes

-5331

-1674

-1136

-1163

-1358

      Valdība

4610

22

-711

1701

3598

      Bankas

335815

-71660

185805

42917

178754

      Citi sektori

120059

14324

-3173

19866

89041

 

 

 

 

 

 

REZERVES AKTĪVI

-192674

-7473

-13530

-9032

-162640

 

 

 

 

 

 

NOVIRZE

23500

5376

18889

-22098

21333

 1 Dati precizēti.