Publicēts: 28.06.2002. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2002. gada 28. jūnijā

(Preses paziņojums Adobe PDF versijā)

Maksājumu bilances tekošā konta negatīvais saldo 2002. gada 1. ceturksnī bija 45.9 milj. latu jeb 3.9% no iekšzemes kopprodukta (IKP; 2001. gada 1. ceturksnī - 46.7 milj. latu jeb 4.3% no IKP). Kārtējo pārvedumu un pakalpojumu pozitīvā saldo pieaugums sedza preču negatīvā saldo kāpumu. Pakalpojumu pozitīvais saldo pieauga līdz 7.9% no IKP (2001. gada 1. ceturksnī - 7.6% no IKP), savukārt kārtējo pārvedumu pozitīvais saldo - līdz 2.5% no IKP (2001. gada 1. ceturksnī - 0.6% no IKP) un preču negatīvais saldo palielinājās līdz 14.7% no IKP (2001. gada 1. ceturksnī - 13.0% no IKP). 2002. gada 1. ceturksnī Latvijas tautsaimniecību ietekmēja pasaules ekonomiskās situācijas pasliktināšanās un pieprasījuma samazināšanās Eiropā, tāpēc Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījuma pieaugums palēninājās. Preču eksports palielinājās par 0.7%, bet preču imports - par 7.1%.

Eksporta nelielo pieaugumu nodrošināja galvenokārt pārtikas rūpniecības produktu, minerālo produktu, dažādu rūpniecības preču, mašīnu un mehānismu, elektrisko iekārtu eksports. Latvijas eksportā dominējošo preču - koksnes un tās izstrādājumu, tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu, metālu un to izstrādājumu - izvedums 1. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu samazinājās par 11.5 milj. latu. Latvijas eksports uz ES valstīm kritās par 9.4 milj. latu jeb 4.7%, bet šo valstu īpatsvars eksporta kopapjomā samazinājās no 65.3% līdz 60.7%.

Turpināja pieaugt mašīnu un mehānismu, elektrisko iekārtu, transportlīdzekļu, ķīmiskās rūpniecības produkcijas un visu pārtikas preču imports. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu būtisks bija minerālo produktu importa kritums (14.2 milj. latu), ko lielā mērā noteica šo produktu cenu pazemināšanās.

Pakalpojumu pozitīvais saldo 1. ceturksnī bija 93.3 milj. latu un sedza 53.6% no preču negatīvā saldo. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu tas palielinājās par 10.3 milj. latu, jo samazinājās braucienu negatīvais saldo un pieauga citu pakalpojumu pozitīvais saldo.

Pārvadājumu pakalpojumu pozitīvais saldo (92.8 milj. latu) samazinājās par 4.4 milj. latu, jo galvenokārt kritās nerezidentiem sniegto jūras transporta pakalpojumu apjoms (kravu pārvadājumi un citi ar jūras transportu saistīti pakalpojumi). Braucienu pakalpojumu negatīvais saldo (15.6 milj. latu), galvenokārt samazinoties rezidentu tēriņiem ārvalstīs, saruka par 2.2 milj. latu. 1. ceturksnī samazinājās gan Latvijas ceļotāju skaits, gan to vidējie izdevumi. Citu pakalpojumu pozitīvais saldo (16.1 milj. latu), pieaugot sniegto un samazinoties saņemto pakalpojumu apjomam, palielinājās par 12.5 milj. latu. Saldo pieaugumu galvenokārt noteica saņemto apdrošināšanas pakalpojumu un finanšu pakalpojumu apjoma kritums, augot sniegto tirdzniecības starpniecības pakalpojumu un citu ar to saistīto pakalpojumu apjomam.

Ienākumu pozitīvais saldo (5.0 milj. latu) 1. ceturksnī bija par 1.3 milj. latu mazāks nekā iepriekšējā gada atbilstošajā periodā. Pieauga ārvalstu investoru reinvestētā peļņa un valdības parāda procentu maksājumi, kā arī samazinājās Latvijas banku veikto portfeļieguldījumu un citu ieguldījumu ienākumi. Tomēr kritumu gandrīz kompensēja ārvalstīs nodarbināto rezidentu atlīdzības pieaugums.

Kārtējo pārvedumu pozitīvais saldo (30.0 milj. latu) sedza 17.2% no preču negatīvā saldo. Saldo pieaugumu galvenokārt noteica saņemto pārvedumu kāpums, jo, sākot ar 2002. gada 1. ceturksni, tiek ietverta informācija par privātpersonu veiktajiem ārējiem maksājumiem, kas veikti, izmantojot banku pakalpojumus.

Kapitāla un finanšu konta pozitīvais saldo 1. ceturksnī bija 61.9 milj. latu. Kapitāls galvenokārt ieplūda ārvalstu tiešo investīciju veidā, un tās pilnībā sedza tekošā konta negatīvo saldo. Uzņēmumu pašu kapitālā tika ieguldīti 77.9% no Latvijā veiktajām ārvalstu tiešajām investīcijām.

1. ceturksnī rezidenti palielināja ieguldījumus ārvalstu vērtspapīros, un portfeļieguldījumu saldo bija negatīvs (31.0 milj. latu). Bankas kā galvenie ārvalstu vērtspapīru turētāji un ārējā vērtspapīru tirgus dalībnieki citu ieguldījumu veidā piesaistītos resursus izvietoja portfeļieguldījumos.

Citu ieguldījumu pozitīvais saldo 1. ceturksnī bija 10.3 milj. latu. Banku piesaistītie nebanku pieprasījuma noguldījumi pārsniedza to veiktos īstermiņa noguldījumus OECD valstu kredītiestādēs un nebankām izsniegtos īstermiņa aizdevumus, tādējādi banku citu ieguldījumu saldo bija pozitīvs (32.6 milj. latu). Citu sektoru saldo bija negatīvs (28.3 milj. latu), jo nebankas veica īstermiņa aizdevumus ārvalstīs un atmaksāja agrāk saņemtos ilgtermiņa aizņēmumus.

Latvijas Banka, veicot valūtas mijmaiņas darījumus, atmaksāja ārvalstu valūtu, un rezerves aktīvi samazinājās par 8.5 milj. latu.

  

 

LATVIJAS MAKSĀJUMU BILANCE

 

 

 

 

 

(tūkst. latu)

 

 

 

 

 

 

2001

 

 

 

2002

 

I1

II1

III1

IV1

I

 

 

 

 

 

 

TEKOŠAIS KONTS

-46706

-74709

-121843

-219014

-45851

  Preces

-142596

-164119

-205799

-336491

-174238

    Kredīts (eksports)

336056

373064

338116

344325

338449

    Debets (imports)

-478652

-537183

-543915

-680816

-512687

  Pakalpojumi

83011

82594

75409

69246

93324

    Kredīts (eksports)

183094

193646

190204

178368

182935

    Debets (imports)

-100083

-111052

-114795

-109123

-89611

  Ienākumi

6300

-5742

-1410

28223

5046

    Kredīts

44186

43432

41802

45403

43936

    Debets

-37886

-49174

-43212

-17180

-38890

  Kārtējie pārvedumi

6580

12559

9957

20008

30017

    Kredīts

26687

34275

33548

44260

61682

    Debets

-20107

-21716

-23591

-24252

-31665

 

 

 

 

 

 

KAPITĀLA KONTS

6995

8747

4916

6769

2598

    Kredīts

9190

10566

7107

8060

4533

    Debets

-2194

-1820

-2191

-1292

-1935

 

 

 

 

 

 

FINANŠU KONTS

35676

50283

128258

189689

59340

  Tiešās investīcijas

10858

67232

66329

-37914

71968

    Ārvalstīs

-5569

627

-2241

3062

-8781

    Latvijā

16427

66605

68569

-40976

80749

  Portfeļieguldījumi

-20738

-132501

6893

228014

-30988

    Aktīvi (ieguldījumi ārvalstu vērtspapīros)

-45296

-142273

14745

136054

-30457

      Līdzdalību apstiprinošie vērtspapīri

9716

-28574

-6955

29591

-13136

      Parāda vērtspapīri

-55011

-113699

21701

106463

-17321

        Obligācijas un parādzīmes

-49602

-32456

-24867

72422

-26602

        Naudas tirgus instrumenti

-5410

-81243

46568

34040

9282

    Pasīvi (ārvalstu ieguldījumi Latvijas vērtspapīros)

24557

9772

-7852

91960

-530

      Līdzdalību apstiprinošie vērtspapīri

1482

-100

-1058

3088

20173

      Parāda vērtspapīri

23075

9872

-6794

88872

-20703

        Obligācijas un parādzīmes

23087

9914

-6799

88081

-19938

        Naudas tirgus instrumenti

-12

-41

5

792

-766

  Atvasinātie finanšu instrumenti

-1402

1655

-3

360

-454

    Aktīvi

2254

276

331

-705

-2610

      Monetārās iestādes

2229

240

80

-651

799

      Valdība

0

0

0

0

0

      Bankas

0

0

0

0

-2767

      Citi sektori

25

36

251

-54

-642

    Pasīvi

-3656

1379

-334

1065

2156

      Monetārās iestādes

-3656

1379

-306

1047

-1338

      Valdība

0

0

0

0

0

      Bankas

0

0

0

0

2269

      Citi sektori

0

0

-28

18

1225

  Citi ieguldījumi

54431

127427

64071

161869

10278

    Aktīvi (Latvijas aizdevumi ārvalstīm u.tml.)

115834

-54384

11111

-114323

-109539

      Monetārās iestādes

78

-13

-1

39

8

      Valdība

-1316

-342

1539

-4117

2022

      Bankas

148595

-73191

-6220

-136908

-87935

      Citi sektori

-31523

19163

15794

26662

-23634

    Pasīvi (ārvalstu aizdevumi Latvijai u.tml.)

-61403

181811

52960

276193

119818

      Monetārās iestādes

-1674

-1136

-1163

-1358

4878

      Valdība

22

-711

1701

3598

-934

      Bankas

-71660

185805

42917

178754

120541

      Citi sektori

11909

-2146

9505

95199

-4668

 

 

 

 

 

 

REZERVES AKTĪVI

-7473

-13530

-9032

-162640

8535

 

 

 

 

 

 

NOVIRZE

4035

15678

-11331

22556

-16086

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Dati precizēti.