Publicēts: 30.09.2002. Aktualizēts: 13.01.2011.

(Preses paziņojums Adobe PDF versijā)

Maksājumu bilances tekošā konta negatīvais saldo 2002. gada 2. ceturksnī palielinājās un sasniedza 116.7 milj. latu jeb 9.3% no iekšzemes kopprodukta (2001. gada 2. ceturksnī – 6.3%). Tekošā konta negatīvā saldo pieaugumu galvenokārt noteica preču negatīvā saldo palielināšanās par 61.5 milj. latu. Pakalpojumu un kārtējo pārvedumu pozitīvā saldo kāpums tikai daļēji kompensēja preču negatīvā saldo palielināšanos. Pieaugot nefinanšu investīcijām privātajā sektorā, preču negatīvā saldo kāpumu visvairāk ietekmēja kapitālpreču (transportlīdzekļu, mašīnu un mehānismu, elektrisko iekārtu) negatīvā saldo palielinājums.

1. ceturksnī Latvijas preču eksports uz ES valstīm samazinājās (par 4.7%), bet 2. ceturksnī, stabilizējoties ekonomiskajai situācijai Eiropā, palielinājās par 6.3%. Eksports palielinājās arī uz Krieviju un pārējām valstīm (ASV, Lietuvu). Eksporta pieaugumu nodrošināja pārtikas rūpniecības produktu, koksnes un tās izstrādājumu, dažādu rūpniecības preču (mēbeļu), koksnes papīrmasas, papīra un kartona izvedums.

Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu palielinājās visu preču imports. Visvairāk pieauga transportlīdzekļu, mašīnu un mehānismu, elektrisko iekārtu un pārtikas rūpniecības produktu ievedums.

Pakalpojumu pozitīvais saldo 2. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu palielinājās par 11.1 milj. latu un sedza 41.5% no preču negatīvā saldo. Samazinājās braucienu pakalpojumu negatīvais saldo, un pieauga citu pakalpojumu pozitīvais saldo, bet pārvadājumu pakalpojumu pozitīvais saldo nedaudz saruka.

Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu pārvadājumu pakalpojumu pozitīvais saldo samazinājās par 1.9 milj. latu, jo saņemto pakalpojumu apjoma kāpums bija lielāks nekā sniegto pakalpojumu apjoma pieaugums. Braucienu pakalpojumu negatīvais saldo saruka par 4.4 milj. latu, jo, palielinoties Latviju apmeklējušo nerezidentu skaitam, to izdevumi pieauga. Citu pakalpojumu pozitīvais saldo palielinājās par 8.6 milj. latu (līdz 16.6 milj. latu). Būtisku citu pakalpojumu pozitīvā saldo pieaugumu noteica gan sniegto pakalpojumu apjoma kāpums, gan saņemto pakalpojumu apjoma kritums (par 6.0 milj. latu). Saņemto pakalpojumu apjoma kritumu galvenokārt noteica apdrošināšanas pakalpojumu, būvniecības un finanšu pakalpojumu apjoma sarukums.

Palielinoties nerezidentu gūtajiem tiešo investīciju ienākumiem Latvijā, ienākumu negatīvais saldo pieauga par 13.3 milj. latu (līdz 19.1 milj. latu). Lai gan rezidentu atlīdzības ienākumi palielinājās, to ienākumi ārvalstīs samazinājās (par 1.2 milj. latu), jo saruka portfeļieguldījumu ienākumi un citu ieguldījumu ienākumi.

Kārtējo pārvedumu pozitīvais saldo pieauga par 21.7 milj. latu un sedza 15.2% no preču negatīvā saldo. Saldo palielinājumu galvenokārt noteica citu sektoru saņemto pārvedumu apjoma kāpums.

Kapitāla un finanšu konta pozitīvais saldo bija 98.0 milj. latu. Latvijā kapitāls ieplūda galvenokārt ārvalstu tiešo investīciju veidā (83.0 milj. latu), un tās sedza 71.1% no tekošā konta negatīvā saldo. Portfeļieguldījumu saldo bija negatīvs (64.3 milj. latu), jo pieauga banku ieguldījumi ārvalstu obligācijās un parādzīmēs (par 75.8 milj. latu; galvenokārt OECD valstu parāda vērtspapīros) un nedaudz samazinājās ieguldījumi naudas tirgus instrumentos.

Citu ieguldījumu saldo bija 39.6 milj. latu. Pārskata periodā banku ārējās saistības, galvenokārt piesaistot pieprasījuma noguldījumus, pieauga par 50.0 milj. latu, bet bankas ārējos aktīvus palielināja par 34.7 milj. latu. Uzņēmumi samazināja pieprasījuma noguldījumu apjomu nerezidentu kredītiestādēs un par 15.3 milj. latu palielināja aizņēmumus, tādējādi citu sektoru citu ieguldījumu pozitīvais saldo sasniedza 29.8 milj. latu.

Latvijas Bankai izpildot valūtas mijmaiņas darījumu līgumsaistības un Latvijas valdībai veicot procentu maksājumus par 1999. gadā emitētajām eiroobligācijām un ar saņemtajiem ārvalstu kredītiem saistītus maksājumus, rezerves aktīvi 2. ceturksnī samazinājās par 32.3 milj. latu.

 

LATVIJAS MAKSĀJUMU BILANCE            
(tūkst. latu)

 

 

 

 

 

 
             

 

2001

2002

I

II

III

IV

I1

II

             
TEKOŠAIS KONTS

-46706

-74709

-121843

-219014

-44786

-116737

  Preces

-142596

-164119

-205799

-336491

-179657

-225611

    Kredīts (eksports)

336056

373064

338116

344325

338437

393099

    Debets (imports)

-478652

-537183

-543915

-680816

-518093

-618710

  Pakalpojumi

83011

82594

75409

69246

94259

93732

    Kredīts (eksports)

183094

193646

190204

178368

183442

201681

    Debets (imports)

-100083

-111052

-114795

-109123

-89182

-107949

  Ienākumi

6300

-5742

-1410

28223

8440

-19076

    Kredīts

44186

43432

41802

45403

43189

42230

    Debets

-37886

-49174

-43212

-17180

-34749

-61306

  Kārtējie pārvedumi

6580

12559

9957

20008

32171

34218

    Kredīts

26687

34275

33548

44260

64360

71006

    Debets

-20107

-21716

-23591

-24252

-32190

-36788

 

 

 

 

 

 

 

KAPITĀLA KONTS

6995

8747

4916

6769

3027

2221

    Kredīts

9190

10566

7107

8060

3984

3154

    Debets

-2194

-1820

-2191

-1292

-957

-933

 

 

 

 

 

 

 

FINANŠU KONTS

35676

50283

128258

189689

54494

95738

  Tiešās investīcijas

10858

67232

66329

-37914

70980

83013

    Ārvalstīs

-5569

627

-2241

3062

476

-2138

    Latvijā

16427

66605

68569

-40976

70503

85151

  Portfeļieguldījumi

-20738

-132501

6893

228014

-31000

-64294

    Aktīvi (ieguldījumi ārvalstu vērtspapīros)

-45296

-142273

14745

136054

-30457

-64340

      Līdzdalību apstiprinošie vērtspapīri

9716

-28574

-6955

29591

-13136

879

      Parāda vērtspapīri

-55011

-113699

21701

106463

-17321

-65219

        Obligācijas un parādzīmes

-49602

-32456

-24867

72422

-26602

-75851

        Naudas tirgus instrumenti

-5410

-81243

46568

34040

9282

10632

    Pasīvi (ārvalstu ieguldījumi Latvijas vērtspapīros)

24557

9772

-7852

91960

-542

46

      Līdzdalību apstiprinošie vērtspapīri

1482

-100

-1058

3088

20161

8117

      Parāda vērtspapīri

23075

9872

-6794

88872

-20703

-8070

        Obligācijas un parādzīmes

23087

9914

-6799

88081

-19938

-8037

        Naudas tirgus instrumenti

-12

-41

5

792

-766

-33

  Atvasinātie finanšu instrumenti

-1402

1655

-3

360

-447

5017

    Aktīvi

2254

276

331

-705

-2607

-6559

      Monetārās iestādes

2229

240

80

-651

799

-4689

      Valdība

0

0

0

0

0

0

      Bankas

0

0

0

0

-2767

-1870

      Citi sektori

25

36

251

-54

-639

0

    Pasīvi

-3656

1379

-334

1065

2160

11576

      Monetārās iestādes

-3656

1379

-306

1047

-1338

3139

      Valdība

0

0

0

0

0

0

      Bankas

0

0

0

0

2269

8437

      Citi sektori

0

0

-28

18

1229

0

  Citi ieguldījumi

54431

127427

64071

161869

6426

39655

    Aktīvi (Latvijas aizdevumi ārvalstīm u.tml.)

115834

-54384

11111

-114323

-112496

-18729

      Monetārās iestādes

78

-13

-1

39

8

110

      Valdība

-1316

-342

1539

-4117

1854

1208

      Bankas

148595

-73191

-6220

-136908

-87935

-34665

      Citi sektori

-31523

19163

15794

26662

-26423

14619

    Pasīvi (ārvalstu aizdevumi Latvijai u.tml.)

-61403

181811

52960

276193

118922

58384

      Monetārās iestādes

-1674

-1136

-1163

-1358

4878

-5594

      Valdība

22

-711

1701

3598

-944

-1271

      Bankas

-71660

185805

42917

178754

120540

50039

      Citi sektori

11909

-2146

9505

95199

-5552

15209

 

 

 

 

 

 

 

REZERVES AKTĪVI

-7473

-13530

-9032

-162640

8535

32347

 

 

 

 

 

 

 

NOVIRZE

4035

15678

-11331

22556

-12735

18778

             
1 Dati precizēti.