Publicēts: 28.12.2002. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2002. gada 28. decembrī

(Preses paziņojums Adobe PDF versijā)

Latvijas maksājumu bilances tekošā konta negatīvais saldo 2002. gada 3. ceturksnī bija 109.4 milj. latu jeb 8.5% no iekšzemes kopprodukta (IKP) - ievērojami labāk nekā iepriekšējā gada atbilstošajā periodā (10.3% no IKP) un līdzīgi kā iepriekšējā ceturksnī. 2002. gada pirmajos deviņos mēnešos tekošā konta deficīts samazinājās līdz 6.7% no IKP. Uzlabojumu 3. ceturksnī noteica preču negatīvā saldo attiecībā pret IKP sarukums, kārtējo pārvedumu pozitīvā saldo būtiskais kāpums un ekonomiskās aktivitātes pieaugums. Pakalpojumu un kārtējo pārvedumu pozitīvais saldo sedza 54.8% no preču negatīvā saldo.

 

Latvijas preču eksports 3. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu saskaņā ar Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes sagatavotajiem ārējās tirdzniecības datiem pieauga par 21.1% (t.sk. uz ES valstīm - par 20.0%), lai gan ekonomiskās izaugsmes temps Eiropā vēl aizvien bija lēns. Latvijas preču eksports ES valstu grupā visvairāk pieauga uz Zviedriju un Vāciju. Pārējo valstu grupā preču eksports visvairāk pieauga uz ASV, Igauniju un Lietuvu.

Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu preču imports saskaņā ar Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes sagatavotajiem ārējās tirdzniecības datiem palielinājās par 15.5%. Visvairāk pieauga mašīnu un mehānismu, elektrisko iekārtu, metālu un to izstrādājumu, pārtikas rūpniecības produktu un transportlīdzekļu ievedums.

Pakalpojumu pozitīvais saldo (69.9 milj. latu) 3. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu saruka tikai par 5.6 milj. latu. Krītoties naftas kravu apgrozījumam Ventspils ostā un ar to saistītajos uzņēmumos, pārvadājumu pakalpojumu pozitīvais saldo samazinājās par 13.8 milj. latu, taču šo kritumu mazināja labāki pārējo sniegto pakalpojumu veidu ieņēmumi. Braucienu pakalpojumu negatīvais saldo, straujāk augot nerezidentu tēriņiem Latvijā, samazinājās par 6.0 milj. latu, bet citu pakalpojumu pozitīvais saldo pieauga par 2.2 milj. latu.

Ienākumu negatīvais saldo (10.1 milj. latu), pieaugot nerezidentu gūtajiem ienākumiem, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu palielinājās par 8.7 milj. latu. Nerezidentu gūto ienākumu kāpumu noteica lielāki tiešo investīciju ieguldījumu ienākumi, bet rezidentu gūto ienākumu apjoms būtiski nemainījās.

Kārtējo pārvedumu pozitīvais saldo sasniedza 50.6 milj. latu. Tā pieaugumu par 40.6 milj. latu noteica privātpersonu saņemto pārvedumu apjoma kāpums.

Kapitāla un finanšu konta pozitīvais saldo bija 126.8 milj. latu.

Latvijā veikto ārvalstu tiešo investīciju apjoms bija 62.4 milj. latu, no tiem uzņēmumu pašu kapitālā tika ieguldīti 40.7%, bet reinvestētās peļņas veidā - 40.6%. Ārvalstu tiešās investīcijas 2002. gada pirmajos deviņos mēnešos sasniedza 214.6 milj. latu un sedza 86.3% no tekošā konta negatīvā saldo.

Portfeļieguldījumu saldo bija negatīvs (20.0 milj. latu), jo rezidenti (galvenokārt bankas) par 14.5 milj. latu palielināja ārvalstu vērtspapīru portfeli, bet nerezidenti par 5.5 milj. latu samazināja to valdījumā esošo Latvijas uzņēmumu akciju un valdības emitēto vērtspapīru portfeli.

Citu ieguldījumu pozitīvais saldo bija 122.4 milj. latu. Ceturkšņa laikā citu ieguldījumu aktīvu apjoms būtiski nemainījās - citu sektoru ieguldījumu aktīvi pieauga par 12.8 milj. latu, savukārt banku ieguldījumi saruka par 8.6 milj. latu. Galvenokārt bankām piesaistot aizņēmumus un noguldījumus, rezidentu citu ieguldījumu pasīvi pieauga par 125.6 milj. latu.

Latvijas Bankai veicot valūtas mijmaiņas darījumus un valdībai palielinot ārvalstu valūtu noguldījumu centrālajā bankā, rezerves aktīvi 3. ceturksnī pieauga par 42.2 milj. latu.


2002. gada pirmajos deviņos mēnešos
tekošā konta negatīvais saldo bija 248.6 milj. latu jeb 6.7% no IKP (iepriekšējā gada atbilstošajā periodā - 7.0%). Kārtējo pārvedumu un pakalpojumu pozitīvā saldo kāpums gandrīz pilnībā sedza preču un ienākumu negatīvā saldo pieaugumu. 3. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu strauji palielinoties preču eksportam, 2002. gada pirmajos deviņos mēnešos preču eksporta un preču importa kāpums gandrīz izlīdzinājās (attiecīgi 11.6% un 13.8%). Preču eksporta pieaugumu noteica pārtikas rūpniecības produktu, koksnes un tās izstrādājumu, metālu un to izstrādājumu, dažādu rūpniecības preču (mēbeļu) izvedums. Savukārt preču importā dominēja investīciju preces (mašīnas un mehānismi, elektriskās iekārtas, transportlīdzekļi, metāli un to izstrādājumi), turpinoties nefinanšu investīciju kāpumam privātajā sektorā.

2002. gada pirmajos deviņos mēnešos salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu par 2.9% pieaugot sniegto pakalpojumu apjomam, pakalpojumu pozitīvais saldo palielinājās par 18.1 milj. latu. Sniegto pakalpojumu apjoma kāpumu (16.6 milj. latu) noteica lielāki Latviju apmeklējušo nerezidentu tēriņi (15.4 milj. latu) un citu pakalpojumu apjoma pieaugums (9.7 milj. latu). Savukārt sniegto pārvadājumu pakalpojumu apjoms, īpaši 3. ceturksnī samazinoties kravu apgrozījumam Latvijas ostās, saruka.

Ienākumu negatīvais saldo palielinājās par 18.9 milj. latu. Pieaugumu galvenokārt noteica straujais nerezidentu tiešo investīciju ienākumu kāpums 2. un 3. ceturksnī. Kārtējo pārvedumu pozitīvā saldo pieaugums sasniedza 88.1 milj. latu.

Kapitāla un finanšu konta pozitīvais saldo 2002. gada pirmajos deviņos mēnešos bija 278.9  milj. latu. Lielāko daļu no tekošā konta segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem veidoja tiešās investīcijas (214.6 milj. latu). Portfeļieguldījumu saldo bija negatīvs (115.1 milj. latu), jo rezidenti galvenokārt ieguldīja finanšu līdzekļus ārvalstu obligācijās un parādzīmēs. Citu ieguldījumu pasīviem pieaugot straujāk nekā šo ieguldījumu aktīviem, citu ieguldījumu pozitīvais saldo sasniedza 166.0 milj. latu.

Rezerves aktīvi 2002. gada pirmo deviņu mēnešu laikā būtiski nemainījās - rezerves aktīvu samazinājumu pirmajos divos ceturkšņos kompensēja to pieaugums 3. ceturksnī.

LATVIJAS MAKSĀJUMU BILANCE
(tūkst. latu)

               

 

2001

2002

I(1)

II(1)

III(1)

IV(1)

I(1)

II(1)

III

               
TEKOŠAIS KONTS

-46357

-74115

-121653

-218483

-32411

-106753

-109390

  Preces

-142584

-164119

-205799

-336491

-170130

-216233

-219873

    Kredīts (eksports)

336068

373064

338116

344325

348183

402898

418059

    Debets (imports)

-478652

-537183

-543915

-680816

-518313

-619131

-637933

  Pakalpojumi

83382

83143

75491

63445

95114

95043

69932

    Kredīts (eksports)

183865

194294

190195

172508

184925

203696

196326

    Debets (imports)

-100483

-111151

-114705

-109063

-89811

-108653

-126394

  Ienākumi

6304

-5767

-1378

34478

10296

-19927

-10069

    Kredīts

44186

43432

41802

45403

43190

42343

42779

    Debets

-37882

-49198

-43181

-10925

-32894

-62269

-52849

  Kārtējie pārvedumi

6541

12629

10033

20084

32309

34363

50621

    Kredīts

26763

34352

33625

44336

64499

71151

95098

    Debets

-20222

-21723

-23591

-24252

-32190

-36788

-44477

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITĀLA KONTS

7204

8954

4913

6945

3544

2408

2071

    Kredīts

9225

10610

7103

8095

4250

3328

3707

    Debets

-2020

-1656

-2190

-1150

-706

-920

-1636

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANŠU KONTS

33314

53617

139173

170599

47273

98886

124710

  Tiešās investīcijas

10138

68079

66719

-55941

68154

84059

62370

    Ārvalstīs

-7233

-28

-2667

2234

328

-3007

7

    Latvijā

17371

68108

69386

-58175

67826

87066

62363

  Portfeļieguldījumi

-22380

-132997

6748

227346

-30709

-64387

-19969

    Aktīvi (ieguldījumi ārvalstu vērtspapīros)

-45296

-142273

14745

136054

-30457

-64446

-14500

      Līdzdalību apstiprinošie vērtspapīri

9716

-28574

-6955

29591

-13136

879

1061

      Parāda vērtspapīri

-55011

-113699

21701

106463

-17321

-65325

-15561

        Obligācijas un parādzīmes

-49602

-32456

-24867

72422

-26602

-75851

-25953

        Naudas tirgus instrumenti

-5410

-81243

46568

34040

9282

10527

10392

    Pasīvi (ārvalstu ieguldījumi Latvijas vērtspapīros)

22915

9276

-7997

91292

-252

58

-5469

      Līdzdalību apstiprinošie vērtspapīri

-160

-596

-1067

2285

20451

8129

-13746

      Parāda vērtspapīri

23075

9872

-6930

89007

-20703

-8070

8278

        Obligācijas un parādzīmes

23087

9914

-6935

88216

-19938

-8037

8278

        Naudas tirgus instrumenti

-12

-41

5

792

-766

-33

0

  Atvasinātie finanšu instrumenti

-1402

1655

-3

360

-447

5017

2065

    Aktīvi

2254

276

331

-705

-2607

-6559

6739

      Monetārās iestādes

2229

240

80

-651

799

-4689

4372

      Valdība

0

0

0

0

0

0

0

      Bankas

0

0

0

0

-2767

-1870

2367

      Citi sektori

25

36

251

-54

-639

0

0

    Pasīvi

-3656

1379

-334

1065

2160

11576

-4674

      Monetārās iestādes

-3656

1379

-306

1047

-1338

3139

-3270

      Valdība

0

0

0

0

0

0

0

      Bankas

0

0

0

0

2269

8437

-2169

      Citi sektori

0

0

-28

18

1229

0

765

  Citi ieguldījumi

54431

130409

74740

161475

1740

41851

122417

    Aktīvi (Latvijas aizdevumi ārvalstīm u.tml.)

115834

-54402

11111

-114704

-112215

-18198

-3169

      Monetārās iestādes

78

-13

-1

39

8

110

45

      Valdība

-1316

-342

1539

-4117

1854

1208

902

      Bankas

148595

-73191

-6220

-136908

-87935

-34665

8645

      Citi sektori

-31523

19145

15794

26282

-26142

15149

-12761

    Pasīvi (ārvalstu aizdevumi Latvijai u.tml.)

-61403

184811

63629

276178

113955

60049

125586

      Monetārās iestādes

-1674

-1136

-1163

-1358

4878

-5594

-4200

      Valdība

22

-711

1701

3598

-944

-1271

121

      Bankas

-71660

185805

42917

178754

120540

50039

122228

      Citi sektori

11909

854

20174

95185

-10520

16874

7437

 

 

 

 

 

 

 

 

REZERVES AKTĪVI

-7473

-13530

-9032

-162640

8535

32347

-42173

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVIRZE

5839

11544

-22432

40939

-18406

5458

-17390

               
               
(1) Dati precizēti.