Publicēts: 27.03.2003. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2003. gada 27. martā

Latvijas Bankas padome š.g. 27. martā apstiprināja Latvijas Bankas 2002. gada pārskatu, kā arī pieņēma lēmumu par peļņas sadali.

Latvijas Bankas 2002. gada finanšu pārskatus pārbaudīja revīzijas komisija, kuras sastāvā bija auditorfirmas Ernst & Young un Latvijas Republikas Valsts kontroles darbinieki. Pēc komisijas domām, šie finanšu pārskati visos būtiskos aspektos patiesi atspoguļo Latvijas Bankas finansiālo stāvokli 2002. gada 31. decembrī, kā arī tās 2002. gada darbības rezultātus un naudas plūsmu saskaņā ar Latvijas Bankas pieņemtajiem grāmatvedības principiem un likumu "Par Latvijas Banku".

Latvijas Bankas 2002. gada peļņa bija 14 434 tūkst. latu. Tā sadalīta saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku":
- Ls 5 341 tūkst. ieskaitot valsts ieņēmumos;
- Ls 9 093 tūkst. ieskaitot Latvijas Bankas rezerves kapitālā.

Likums "Par Latvijas Banku" nosaka, ka valsts ieņēmumos ieskaitāmi 15% peļņas par valsts kapitāla izmantošanu un tāda peļņas daļa, kas aprēķināma pēc rezidentiem noteiktās uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes, - 2002. gada beigās tā bija 22%. Tātad kopā par 2002. gadu valsts ieņēmumos ieskaitāmi 37% Latvijas Bankas peļņas. Pēc minēto atskaitījumu izdarīšanas Latvijas Bankas peļņas atlikums ieskaitāms rezerves kapitālā.

Tādējādi kopš 1993. gada Latvijas Banka Latvijas valsts budžetā būs ieskaitījusi 28 miljonus latu savas peļņas atskaitījumu.