Publicēts: 15.05.2003. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2003. gada 15. maijā

Latvijas Bankas padome 15. maija sēdē nolēma nemainīt refinansēšanas, banku noguldījumu Latvijas Bankā un lombarda kredīta procentu likmes.

Latvijas tautsaimniecība joprojām attīstās sekmīgi par spīti salīdzinoši vājai ārējai ekonomiskajai videi. Tomēr no monetārās politikas viedokļa tiks uzmanīgi vērota turpmākā kreditēšanas un privātā patēriņa attīstība, bet jo sevišķi - fiskālās situācijas tālākā attīstība un tās ietekme uz valsts maksājumu bilances tekošo kontu.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

- refinansēšanas procentu likme - 3.0% gadā;

- banku noguldījumu Latvijas Bankā procentu likmes:

            - septiņām dienām - 2.0% gadā,

            - četrpadsmit dienām - 2.25% gadā;

- lombarda kredīta procentu likmes:

            - līdz 10 dienām - 5.0% gadā,

            - 11.-20. dienā - 6.0% gadā,

- sākot no 21. dienas - 7.0% gadā.

 

Latvijas Bankas padome apstiprināja ''Kredītiestāžu procentu likmju pārskatu sagatavošanas noteikumus'' un "IBAN lietošanas noteikumus", kā arī veica grozījumu "Kredīta pārvedumu noteikumos".

"Kredītiestāžu procentu likmju pārskatu sagatavošanas noteikumi" (stājas spēkā 01.01.2004.) nepieciešami, lai iegūtu pilnīgākus procentu likmju statistikas datus Latvijas Bankas monetārās politikas īstenošanai, makroekonomisko rādītāju prognozēšanai un sabiedrības informēšanai par procentu likmēm.

Noteikumos ietvertais jaunais pārskats ļaus sekot ne tikai jauno darījumu procentu likmju svārstībām, kā tas iespējams pašlaik, bet arī darījumu atlikumu procentu likmēm, kas dos iespēju novērtēt banku sektora kopējā kredītportfeļa ienesīgumu, kā arī procentu izdevumus par noguldījumu atlikumu uzturēšanu. Privātpersonām izsniegtie kredīti tiks grupēti pēc darījumu veidiem kā patēriņa kredīti, kredīti mājokļa iegādei un pārējie kredīti. Pārskatos ieviests jauns valūtu dalījums, un atsevišķi tiks uzrādīti darījumi ar Ekonomiskās un monetārās savienības valstu klientiem.

Procentu likmes tiks aprēķinātas saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas izstrādāto metodoloģiju.


"IBAN lietošanas noteikumi"
(stājas spēkā 01.01.2004. ar pārejas periodu līdz 01.01.2005.) nosaka prasības attiecībā uz Latvijas IBAN piešķiršanas, pārbaudes un izmantošanas kārtību, kas jāievēro Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm un citām iestādēm, kuras veic bezskaidras naudas maksājumus.

IBAN (International Bank Account Number) ir starptautisks konta numura standarts, ko izstrādājusi Eiropas Banku standartu komiteja un Starptautiskā Standartizācijas organizācija, lai IBAN starptautiski izmantotu kā bankas rekvizītu, kas viennozīmīgi identificē klienta kontu finanšu iestādē. Šobrīd IBAN tiek izmantots 32 Eiropas valstīs un valstu teritorijās.

IBAN ieviešanas mērķis Latvijā ir uzlabot maksājumu automatizētu apstrādi, samazināt kļūdaino maksājumu skaitu un maksājumu izpildes, labošanas un kļūdu izmeklēšanas izmaksas. Noteikumi paredz IBAN izmantot kā saņēmēja rekvizītu iekšzemes un starpvalstu maksājumos latos un ārvalstu valūtās.

Pašlaik Latvijā tiek lietoti gan pēc garuma, gan struktūras atšķirīgi klientu konta numuri, kas palielina iespēju, ka maksātājs var kļūdīties, norādot saņēmēja konta numuru. Līdz ar to pieaug risks, ka maksājums var tikt atgriezts, aizkavēts vai dažos gadījumos pat ieskaitīts citam saņēmējam (t.i., pēc kļūdaini norādītā konta numura). IBAN ieviešana samazinās šādu kļūdu iespējamību. Klientu konta numuriem visās Latvijas bankās būs vienota struktūra, un tie saturēs kontrolciparu. Tas nodrošinās, ka, pieņemot maksājumu, maksātāja banka varēs pārbaudīt, vai maksājuma dokumentā norādīts Latvijā esošs saņēmēja konta numurs saņēmēja bankā, tādējādi izvairoties no kļūdainiem naudas pārvedumiem.

IBAN Latvijā sastāvēs no 21 simbola: 2 burtiem (valsts koda) + 2 cipariem (kontrolcipari) + 4 burtiem (bankas kods) + 13 zīmēm (konta numurs - pašreiz īsākiem konta numuriem trūkstošās zīmes aizstās nulles). Piemēram, ja klienta konta numurs bankā ir 876543210, tad atbilstošais IBAN būs LV34BANK0000876543210.

IBAN ieviešana palīdzēs Latvijas finanšu sistēmai sagatavoties Eiropas Parlamenta un Padomes regulas "Par pārrobežu maksājumiem eiro" prasību ievērošanai attiecībā uz IBAN lietošanu ES pārrobežu maksājumos. Regula nosaka pienākumu bankām piešķirt klientiem IBAN, un klientiem tos norādīt savos rēķinos par Eiropas Ekonomiskās telpas (ES valstis, Islande, Lihtenšteina un Norvēģija) pārrobežu saimnieciskajiem darījumiem. Regulas prasību ievērošana būs būtiska gan bankām, gan visiem tiem klientiem, kas savā darbībā saskaras ar pārrobežu maksājumiem Eiropas Ekonomiskajā telpā, jo par maksājumiem, kuros nebūs norādīts saņēmēja IBAN, bankām būs atļauts ņemt no klienta paaugstinātu komisijas maksu.

Saskaņā ar "IBAN lietošanas noteikumiem" bankas piešķirs saviem klientiem IBAN numurus, un tie aizstās pašreizējos klientu konta numurus, turpmāk kalpojot kā vienīgais klienta identifikators. Latvijas IBAN atbilst starptautiskajam konta numura standartam, pēc struktūras ir līdzīgs citu valstu starptautiski lietojamajiem klientu kontu identifikatoriem un būs atpazīstams pārrobežu maksājuma dokumentos visās valstīs, kurās ir ieviests IBAN standarts.

Noteikumi stāsies spēkā ar 2004. gada 1. janvāri, bet līdz 2005. gada 1. janvārim ir noteikts pārejas periods, kura laikā bankām un "Latvijas Pastam" jāveic pāreja uz IBAN izmantošanu, nomainot pašlaik esošos klientu konta numurus. Visām procesā iesaistītajām iestādēm ir iespēja tam laikus sagatavoties, tostarp informējot klientus - kontu turētājus, norēķinu veicējus -, par pārejas norisi, kas būs pakāpeniska. Arī Latvijas Banka sniegs papildu informāciju sabiedrībai.


Grozījums "Kredīta pārvedumu noteikumos" (stājas spēkā 01.01.2004.) veikts saistībā ar vienotā kontu standarta IBAN ieviešanu Latvijā, sākot no 2004. gada 1. janvāra.