Publicēts: 17.07.2003. Aktualizēts: 13.01.2011.


Rīgā 2003. gada 17. jūlijā

Latvijas Bankas padome 17. jūlija sēdē nolēma nemainīt refinansēšanas, banku noguldījumu Latvijas Bankā un lombarda kredīta procentu likmes.

Salīdzinot ar situāciju pirms diviem mēnešiem, kad Latvijas Bankas padome izvērtēja makroekonomisko situāciju valstī, dažās jomās ar makroekonomisko stabilitāti saistītie riski ir pieauguši. Lai gan pašreizējās ekonomikas attīstības tendences vēl neprasa procentu likmju maiņu, turpmākajai monetārās politikas virzībai būtiski būs tieši nākamie mēneši. Sevišķu vērību galvenos ekonomisko rādītājus analīzē Latvijas Banka pievērsīs inflācijas dinamikai, attīstībai ārējā sektorā un kreditēšanas jomā, kā arī valsts fiskālajai situācijai. Ja turpmāko mēnešu laikā būtisks situācijas uzlabojums netiks novērots un valdības rīcība neliecinās par stingru apņemšanos mazināt 2003. gada fiskālo deficītu jau līdz šī gada beigām, Latvijas Banka nopietni apsvērs iespēju izmantot tās rīcībā esošos instrumentus, lai sekmētu valstī makroekonomisko stabilitāti.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

- refinansēšanas procentu likme - 3.0% gadā;

- banku noguldījumu Latvijas Bankā procentu likmes:

            - septiņām dienām - 2.0% gadā,

            - četrpadsmit dienām - 2.25% gadā;

- lombarda kredīta procentu likmes:

            - līdz 10 dienām - 5.0% gadā,

            - 11.-20. dienā - 6.0% gadā,

- sākot no 21. dienas - 7.0% gadā.

 

Latvijas Bankas padome apstiprināja ""Naudas tirgus darījumu pārskata" sagatavošanas noteikumus", ""Ārvalstu valūtu tīrās atklātās pozīcijas pārskata" sagatavošanas noteikumus" un veica grozījumus "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumos", "Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumos" un "Banku termiņnoguldījumu Latvijas Bankā pieņemšanas noteikumos", kā arī apstiprināja "Skaidrās naudas inkasācijas licencēšanas noteikumus".

""Naudas tirgus darījumu pārskata" sagatavošanas noteikumi" (stājas spēkā 01.01.2004.) nepieciešami, lai iegūtu Latvijas naudas tirgu raksturojošo statistisko informāciju Latvijas Bankas monetārās politikas īstenošanai, kā arī sabiedrības un starptautisko institūciju informēšanai par naudas tirgus attīstību Latvijas Republikā.

Naudas tirgus darījumu pārskata sagatavošanai un iesniegšanai līdz šim kalpojis "Starpbanku tirgus kredītu un noguldījumu procentu likmju un apjomu pārskats" un tā sagatavošanas paskaidrojumi. Laika gaitā palielinoties gan izsniegto starpbanku kredītu apjomam, gan piedāvāto starpbanku tirgus instrumentu klāstam un naudas tirgus darījumos iesaistoties arī finanšu institūcijām, radusies nepieciešamība pilnveidot no bankām saņemamo statistiskās informācijas klāstu par naudas tirgū veiktajiem darījumiem.

Noteikumos iestrādāta jauna pieeja informācijas iegūšanai no bankām - tas izstrādāts darījumu reģistra veidā. Šāds informācijas iegūšanas veids, no vienas puses, maksimāli atvieglo bankām darbu pārskata sagatavošanā, no otras puses, dod plašas iespējas Latvijas Bankai analizēt informāciju dažādos dalījumos.

"Naudas tirgus darījumu pārskats" ļaus labāk izprast Latvijas naudas tirgus struktūru, novērtējot tajā izmantojamo starpbanku tirgus instrumentu samērus, salīdzināt tajos izmantotās procentu likmes un tādējādi efektīvāk īstenot Latvijas Bankas monetāro politiku.

Arī ""Ārvalstu valūtu tīrās atklātās pozīcijas pārskata" sagatavošanas noteikumi" (stājas spēkā 01.01.2004.), pieņemti, lai pilnveidotu minēto pārskatu saistībā ar finanšu tirgus attīstību. Pārskatu bankas iesniedz Latvijas Bankai, lai centrālā banka varētu veikt operatīvu situācijas analīzi iekšzemes naudas un ārvalstu valūtas tirgū.

 

"Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumos", "Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumos" un "Banku termiņnoguldījumu Latvijas Bankā pieņemšanas noteikumos" veikti nelieli un redakcionāli grozījumi (visi stājas spēkā 01.08.2003.).

"Skaidrās naudas inkasācijas licencēšanas noteikumi" aizstās "Skaidrās naudas inkasācijas licenču saņemšanas noteikumus".

Ar inkasāciju kā uzņēmējdarbības veidu saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir iespēja nodarboties kā bankām, tā citām kapitālsabiedrībām, saņemot licenci Latvijas Bankā. Ņemot vērā, ka nelielu kapitālsabiedrību iespējas nodarboties ar šo specifisko uzņēmējdarbības veidu, kas prasa, piemēram, īpašu klientu uzticību un drošības pasākumu ievērošanu, nav pārliecinošas, jaunajos noteikumos noteikts, ka kapitālsabiedrības apmaksātajam pamatkapitālam jābūt ne mazākam par 250 000 latu. Noteikta arī prasība licences saņemšanai iesniegt kapitālsabiedrības darbības attīstības plānu trim gadiem un revidētus iepriekšējā gada finanšu pārskatus.

Jaunie noteikumi stājas spēkā 01.08.2003. Kapitālsabiedrībām, kas saņēmušas licenci skaidrās naudas inkasācijai līdz šā lēmuma spēkā stāšanās brīdim, noteikumu prasība par apmaksātā pamatkapitāla minimālo apjomu 250 000 latu apmērā piemērojama, sākot ar 01.08.2004.

Pašlaik licenci skaidrās naudas inkasācijai saņēmušas 12 bankas un trīs citas kapiātlsabiedrības.