Publicēts: 11.09.2003. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2003. gada 11. septembrī

Latvijas Bankas padome 11. septembra sēdē nolēma nemainīt refinansēšanas, banku noguldījumu Latvijas Bankā un lombarda kredīta procentu likmes.

Kopš iepriekšējās Latvijas Bankas padomes sēdes, kas notika pirms diviem mēnešiem, situācija valsts makroekonomiskās stabilitātes ziņā nav būtiski mainījusies. Tomēr joprojām saglabājas riski, kas saistīti ar straujo kreditēšanas attīstību, valsts ārējo sektoru un potenciāli - arī ar valsts fiskālo bilanci. Tā kā ar valsts attīstību saistītie makroekonomiskie riski nav mazinājušies un turpmākā notikumu attīstība nav precīzi prognozējama, Latvijas Banka ar pastiprinātu uzmanību vēros turpmākās attīstības tendences un nepieciešamības gadījumā pieļauj arī aktīvu rīcību un monetārās politikas korekcijas nākotnē.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:  

- refinansēšanas procentu likme - 3.0% gadā;  
- banku noguldījumu Latvijas Bankā procentu likmes:

- septiņām dienām - 2.0% gadā,
- četrpadsmit dienām - 2.25% gadā,

 

- lombarda kredīta procentu likmes:

- līdz 10 dienām - 5.0% gadā,             
- 11.-20. dienā - 6.0% gadā,  
- sākot no 21. dienas - 7.0% gadā.    

Latvijas Bankas padome arī apstiprināja ""Pakalpojumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumus" (stājas spēkā 01.01.2004.). Noteikumi pieņemti, lai nodrošinātu valsts ceturkšņa maksājumu bilances sagatavošanu un publicēšanu atbilstoši starptautiskajiem standartiem un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, t.i., sagatavošanu balstīt uz informāciju par sniegtajiem un saņemtajiem pakalpojumiem, nevis uz informāciju par ienākošajiem un izejošajiem ārējiem maksājumiem. Tas palīdzēs nodrošināt arī dažādu informācijas avotu sniegto datu analītisku salīdzināšanu respondentu līmenī, tādējādi uzlabojot maksājumu bilances kvalitāti. Pārskatā iekļauto pozīciju apsekošana varētu nodrošināt valsts mēneša maksājumu bilances rādītāju prognozēšanu.

Lai nodrošinātu Latvijas Republikas "Elektronisko dokumentu likuma" prasību izpildi, ar 2004. gada sākumu Latvijas Banka radīs iespēju nebankām iesniegt statistiskos pārskatus arī elektroniskā veidā. Šodien apstiprinātais ir pirmais pārskats, kura sagatavošanas noteikumos minētā iespēja jau ir paredzēta. Pārskatu elektroniskā veidā sagatavošanas un iesniegšanas principi, drošības un citi jautājumi būs aprakstīti noteikumos, kurus Latvijas Banka pieņems laikus pirms ""Pakalpojumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumu" stāšanās spēkā, t.i., 2004. gada 1. janvāra. Pakāpeniski Latvijas Banka veiks grozījumus pārējos nebanku statistikas pārskatu sagatavošanas noteikumos, lai nodrošinātu iespēju tos sagatavot un iesniegt arī elektroniskā veidā.