Publicēts: 02.12.2003. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2003. gada 2. decembrī

2004. gada 1. janvārī bankas Latvijā uzsāks pāreju uz jaunajiem klientu konta numuriem IBAN.

IBAN (International Bank Account Number) ir starptautisks konta numura standarts, ko izstrādājusi Eiropas Banku standartu komiteja un Starptautiskā Standartizācijas organizācija, IBAN starptautiski izmanto kā bankas rekvizītu, kas viennozīmīgi identificē klienta kontu finanšu iestādē. Šobrīd IBAN tiek izmantots 32 Eiropas valstīs un to teritorijās.

Latvijā IBAN tiks piešķirti visiem klientu norēķinu kontiem bankās (tādu ir apmēram 2 miljoni) un aizstās pašreizējos klientu konta numurus, turpmāk kalpojot kā konta identifikators.

Latvijas IBAN atbilst starptautiskajam IBAN standartam, pēc struktūras ir līdzīgs citās valstīs pārrobežu maksājumos lietotajiem klientu kontu identifikatoriem un būs atpazīstams pārrobežu maksājuma dokumentos visās valstīs, kurās ir ieviests IBAN standarts.

Viena gada laikā visas bankas Latvijā nomainīs savu klientu konta numurus uz Latvijas IBAN. Bankas var izvēlēties, kad tieši un cik ilgā laikā tās veiks pāreju uz IBAN, tomēr šai pārejai jābūt pabeigtai līdz 2004. gada 31. decembrim. Sākot ar 2005. gadu iekšzemes maksājumos būs izmantojami vienīgi tādi maksājuma dokumenti, kuros norādīts saņēmēja Latvijas IBAN. Bankas informēs savus klientus par kontu numuru nomaiņu, gan norādot IBAN numurus konta izrakstos, gan izmantojot citus informēšanas veidus. Papildus Latvijas Banka ir izdevusi IBAN informatīvo bukletu, kas būs pieejams visās Latvijas bankās.

Pašlaik Latvijā tiek lietoti gan pēc garuma, gan struktūras atšķirīgi klientu konta numuri, kas palielina iespēju, ka maksātājs var kļūdīties, norādot saņēmēja konta numuru. Līdz ar to pieaug risks, ka maksājums var tikt atgriezts, aizkavēts vai pat ieskaitīts citam saņēmējam (t.i., pēc kļūdaini norādītā konta numura). IBAN ieviešana samazinās šādu kļūdu iespējamību, jo klientu konta numuriem visās Latvijas bankās būs vienota struktūra, un tie saturēs kontrolciparus.

Latvijas IBAN sastāvēs no 21 simbola: 2 burtiem (valsts koda) + 2 cipariem (kontrolcipari) + 4 burtiem (bankas BIC kods) + 13 zīmēm (konta numurs - pašreiz īsākiem konta numuriem trūkstošās zīmes aizstās nulles). Piemēram, ja klienta konta numurs bankā ir 876543210, tad atbilstošais IBAN būs LV34BANK0000876543210.

Jau 2004. gada sākumā, pieņemot no klienta maksājuma dokumentu, kurā norādīts saņēmēja Latvijas IBAN, maksātāja banka varēs pārbaudīt, vai norādītais IBAN ir standartam atbilstošs konta numurs saņēmēja bankā, tā izvairoties no kļūdainiem naudas pārvedumiem.

Saņēmēja banka, saņemot maksājumu, kurā norādīts Latvijas IBAN, naudu saņēmēja kontā drīkstēs ieskaitīt, pamatojoties tikai uz norādīto IBAN un nepārbaudot citus maksājuma dokumentā norādītos saņēmēja rekvizītus. Šāda norma ieviesta, lai veicinātu maksājumu apstrādes automatizāciju un samazinātu tādu maksājumu skaitu, kas varētu tikt noraidīti vai aizkavēti kāda cita neprecīzi norādīta saņēmēja rekvizīta dēļ (kļūdaini norādīts uzņēmuma reģistrācijas numurs, personas kods vai nosaukums).

Minētās normas ir saistošas visām Latvijas Republikā reģistrētajām kredītiestādēm un citām finanšu iestādēm, kuras piedāvā bezskaidras naudas maksājumus. Minimālās prasības attiecībā uz Latvijas IBAN piešķiršanas, pārbaudes un izmantošanas kārtību nosaka Latvijas Bankas "IBAN lietošanas noteikumi", kas stāsies spēkā 2004. gada 1. janvārī.

IBAN lietošana pārrobežu maksājumos Eiropas Savienības ietvaros noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes regulā "Par pārrobežu maksājumiem eiro". Regula nosaka pienākumu bankām piešķirt klientiem IBAN, un klientiem tos norādīt savos rēķinos par Eiropas Ekonomiskās telpas (ES valstis, Islande, Lihtenšteina un Norvēģija) pārrobežu saimnieciskajiem darījumiem eiro. Regulas prasību ievērošana būs būtiska gan bankām, gan visiem tiem klientiem, kas savā darbībā saskaras ar pārrobežu maksājumiem Eiropas Ekonomiskajā telpā, jo par maksājumiem eiro, kuros nebūs norādīts saņēmēja IBAN, bankām būs atļauts ņemt no klienta paaugstinātu komisijas maksu.

Tā kā Latvijā IBAN ieviešana noteikta viena gada laikā (no 2004. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 1. janvārim), bet regulas prasības stāsies spēkā līdz ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai, tad klientiem, kuriem uz to brīdi vēl nebūs piešķirts Latvijas IBAN, bet tas nepieciešams darījumos ar ārvalstu sadarbības partneriem, būtu jāvēršas savā bankā ar lūgumu informēt par viņam piešķirto IBAN.