Publicēts: 30.12.2003. Aktualizēts: 13.01.2011.


Rīgā 2003. gada 30. decembrī

Maksājumu bilances tekošā konta negatīvais saldo 2003. gada 3. ceturksnī bija 152.7 milj. latu jeb 10.3% no iekšzemes kopprodukta (IKP; iepriekšējā gada atbilstošajā periodā - 8.3%). Gan preču negatīvais saldo, gan pakalpojumu un kārtējo pārvedumu pozitīvais saldo attiecībā pret IKP palielinājās. Pakalpojumu un kārtējo pārvedumu pozitīvais saldo sedza 57.2% no preču negatīvā saldo.

Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums 3. ceturksnī turpināja augt. Preču eksports salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu palielinājās par 13.6%, bet preču imports - par 22.7%. Īpaši nozīmīgs (16.5%) bija eksporta kāpums uz Eiropas Savienības valstīm, lai gan tautsaimniecības izaugsme Eiropā bija lēna.

Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu visvairāk palielinājās koksnes un tās izstrādājumu izvedums (par 31.1 milj. latu). Nedaudz pieauga tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu, dažādu rūpniecības preču, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru produkcijas, transportlīdzekļu, mašīnu un mehānismu, elektrisko iekārtu un metālu un to izstrādājumu eksports. Saruka pārtikas rūpniecības produktu (ieskaitot alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus un tabaku) eksports.

Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu preču ieveduma kāpumu noteica kapitālpreču un starppatēriņa preču - mašīnu un mehānismu, elektrisko iekārtu (31.1 milj. latu), transportlīdzekļu (23.9 milj. latu), minerālo produktu (18.5 milj. latu) un metālu un to izstrādājumu (16.8 milj. latu) - importa pieaugums.

Pakalpojumu pozitīvais saldo salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, vairāk (par 20.2%) pieaugot nerezidentiem sniegto pakalpojumu apjomam, palielinājās par 15.5 milj. latu.

Pārvadājumu pakalpojumu pozitīvais saldo salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu pieauga par 6.3 milj. latu, jo galvenokārt palielinājās nerezidentiem sniegto dzelzceļa un autotransporta pārvadājumu pakalpojumu apjoms. Braucienu pakalpojumu negatīvais saldo salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu būtiski nemainījās. Visvairāk (par 10.0 milj. latu) palielinājās citu pakalpojumu apjoms, un to noteica nerezidentiem sniegto pakalpojumu apjoma kāpums, augot finanšu, sakaru un būvniecības pakalpojumu apjomam.

Pieaugot nerezidentu gūto tiešo investīciju ienākumiem, ienākumu negatīvais saldo salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu 3. ceturksnī palielinājās par 4.7 milj. latu. Nerezidentu tiešo investīciju ienākumi sasniedza 43.1 milj. latu, un lielākā šo ienākumu daļa (72.8%) tika ieguldīta iekšzemes uzņēmumu attīstībā.

Kārtējo pārvedumu pozitīvā saldo pieaugumu (44.9 milj. latu) galvenokārt noteica citu sektoru (t.sk. privātpersonu) saņemto kārtējo pārvedumu apjoma straujais kāpums.

Kapitāla un finanšu konta pozitīvais saldo bija 132.0 milj. latu, un nozīmīgākais ārējā finansējuma avots bija citu ieguldījumu veidā piesaistītie aizņēmumi un noguldījumi.

Tiešo investīciju pozitīvā saldo zemo līmeni (4.0 milj. latu) galvenokārt noteica cita kapitāla veidā saņemto aizdevumu atmaksa investoriem. Latvijā tiešās investīcijas uzņēmumu pašu kapitālā un reinvestētās peļņas veidā tika veiktas attiecīgi 13.7 milj. latu un 31.4 milj. latu apjomā. Atmaksājot saņemtos aizdevumus, Latvijā piesaistīto tiešo investīciju cita kapitāla postenis bija negatīvs (31.6 milj. latu).

Portfeļieguldījumu saldo bija negatīvs. Rezidenti (galvenokārt bankas) par 100.6 milj. latu palielināja ieguldījumus ārvalstu parāda vērtspapīros.

Citu ieguldījumu pozitīvais saldo sasniedza 287.4 milj. latu. Rezidentu citu ieguldījumu pasīvi pieauga par 400.3 milj. latu, bankām piesaistot aizņēmumus (termiņnoguldījumus) un pieprasījuma noguldījumus un uzņēmumiem saņemot ilgtermiņa aizņēmumus. Banku sektora citu ieguldījumu pozitīvais saldo bija 258.8 milj. latu, bet citu sektoru citu ieguldījumu pozitīvais saldo - 29.4 milj. latu.

Septembrī pieaugot banku pieprasījumam pēc latu resursiem un Latvijas Bankai galvenokārt veicot valūtas mijmaiņas darījumus, rezerves aktīvi 3. ceturksnī pieauga par 67.4 milj. latu.

2003. gada pirmajos deviņos mēnešos tekošā konta negatīvais saldo bija 8.9% no IKP (iepriekšējā gada atbilstošajā periodā - 6.7%). Salīdzinājumā ar 2002. gada atbilstošo periodu palielinājās preču negatīvais saldo, preču eksportam augot par 13.2%, bet preču importam - par 20.3%. Preču importa kāpumā dominēja kapitāla un starppatēriņa preces - mašīnas un mehānismi, elektriskās iekārtas, minerālie produkti, metāli un to izstrādājumi un transportlīdzekļi. Pakalpojumu pozitīvais saldo būtiski nemainījās, bet kārtējo pārvedumu pozitīvais saldo ievērojami pieauga. Ienākumu negatīvais saldo palielinājās. Pakalpojumu un kārtējo pārvedumu pozitīvais saldo sedza 59.5% no preču negatīvā saldo.

Tiešo investīciju pozitīvais saldo 2003. gada pirmajos deviņos mēnešos sasniedza 128.8 milj. latu un sedza 34.5% no tekošā konta negatīvā saldo. Latvijā ārvalstu tiešās investīcijas tika veiktas galvenokārt uzņēmumu pašu kapitālā un reinvestētās peļņas veidā (attiecīgi 71.7 milj. latu un 75.1 milj. latu).

Otrs tekošā konta negatīvā saldo finansējuma avots bija citi ieguldījumi (saldo sasniedza 375.9 milj. latu). Citu ieguldījumu veidā visvairāk kapitāla piesaistīja banku sektors (376.3 milj. latu). 2003. gada pirmajos deviņos mēnešos Latvijas banku saistības pret saistītajām un radniecīgajām kredītiestādēm (galvenokārt ilgtermiņa aizņēmumu veidā) pieauga par 104.2 milj. latu.

Portfeļieguldījumu saldo, galvenokārt bankām veicot ieguldījumus ārvalstu parāda vērtspapīros, bija negatīvs (156.4 milj. latu).

Rezerves aktīvi 2003. gada pirmajos deviņos mēnešos, Latvijas Bankai galvenokārt veicot valūtas mijmaiņas darījumus, pieauga par 51.4 milj. latu.

LATVIJAS MAKSĀJUMU BILANCE
(tūkstošos latu)

 

2003

  I II 1 III
TEKOŠAIS KONTS

-71256

-149667

-152661

  Preces

-224866

-268411

-318609

    Kredīts (eksports)

403988

465480

455171

    Debets (imports)

-628854

-733891

-773779

  Pakalpojumi

95443

86404

86680

    Kredīts (eksports)

203411

221594

237546

    Debets (imports)

-107968

-135191

-150866

  Ienākumi

4141

-32931

-16254

    Kredīts

48971

49801

54865

    Debets

-44830

-82732

-71119

  Kārtējie pārvedumi

54027

65271

95522

    Kredīts

96211

117399

146166

    Debets

-42184

-52128

-50644

 

 

 

 

KAPITĀLA KONTS

1270

5619

4943

    Kredīts

1951

6305

5983

    Debets

-681

-686

-1040

 

 

 

 

FINANŠU KONTS

57306

113041

127075

  Tiešās investīcijas

62435

62358

4002

    Ārvalstīs

-4072

-1676

-9401

    Latvijā

66508

64034

13402

  Portfeļieguldījumi

-38409

-19866

-98154

    Aktīvi (ieguldījumi ārvalstu vērtspapīros)

-41799

-33172

-100639

      Līdzdalību apstiprinošie vērtspapīri

375

-678

1796

      Parāda vērtspapīri

-42174

-32494

-102435

        Obligācijas un parādzīmes

-41647

-26266

-105924

        Naudas tirgus instrumenti

-527

-6228

3488

    Pasīvi (ārvalstu ieguldījumi Latvijas vērtspapīros)

3390

13305

2486

      Līdzdalību apstiprinošie vērtspapīri

641

6150

310

      Parāda vērtspapīri

2749

7156

2176

        Obligācijas un parādzīmes

2739

7251

2176

        Naudas tirgus instrumenti

10

-95

0

  Atvasinātie finanšu instrumenti

-5090

4429

1236

    Aktīvi

-1946

-2153

1545

      Monetārās iestādes

-1908

135

-138

      Valdība

0

0

0

      Bankas

-463

-2348

1685

      Citi sektori

425

61

-1

    Pasīvi

-3144

6581

-309

      Monetārās iestādes

-2973

4227

305

      Valdība

0

0

0

      Bankas

-157

2354

-614

      Citi sektori

-14

0

0

  Citi ieguldījumi

-50929

139421

287399

    Aktīvi (Latvijas aizdevumi ārvalstīm u.tml.)

-28349

-95459

-112877

      Monetārās iestādes

61

88

-17

      Valdība

-724

-155

147

      Bankas

-2777

-83987

-118971

      Citi sektori

-24909

-11405

5963

    Pasīvi (ārvalstu aizdevumi Latvijai u.tml.)

-22580

234880

400276

      Monetārās iestādes

-1663

-1341

-1231

      Valdība

-10348

-2356

294

      Bankas

-5408

209696

377734

      Citi sektori

-5161

28882

23479

 

 

 

 

REZERVES AKTĪVI

89298

-73300

-67408

 

 

 

 

NOVIRZE

12680

31007

20642

1Dati precizēti.