Publicēts: 04.10.2004. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2004. gada 4. oktobrī

Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs šonedēļ piedalās Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) un Pasaules Bankas (PB) gada sanāksmē Vašingtonā. Sanāksmes ietvaros plenārsēžu, lekciju, darba tikšanos un grupu apspriežu formā notiek diskusijas par minēto institūciju darbu.

Šodien, 4. oktobrī, I. Rimšēvičam paredzēta tikšanās ar SVF vadības pārstāvjiem, iepazīstoties ar jauniecelto misijas vadītāju Latvijā Reičelu Elkanu (Rachel N. Elkan) un pārrunājot norises Latvijas ekonomikā, īpaši monetārās un fiskālās politikas jomā. No SVF puses sarunā piedalīsies arī Eiropas Departamenta vadītājs Alesandro Leipolds (Alessandro Leipold) un SVF izpilddirektors Ziemeļu un Baltijas valstīs Jons Solheims (Jon Solheim). Vēlāk Latvijas Bankas prezidents piedalīsies tradicionālajās Baltijas centrālo banku vadītāju pārrunās, kuru pamattēma ir ar dalību SVF saistīti jautājumi pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Sanāksmes oficiālās daļas centrālie notikumi darba kārtībā bija svētdien, 3. oktobrī.

Starptautiskais Valūtas fonds (http://www.imf.org) ir starptautiska organizācija, kas dibināta 1944. gada jūlijā Bretonvudsā (Bretton Woods) ar mērķi veicināt starptautisko monetāro sadarbību, valūtas kursu stabilitāti, valstu ekonomisko izaugsmi un nodarbinātības pieaugumu un nodrošināt īslaicīgu finansiālu palīdzību, ja kādai dalībvalstij radusies nepieciešamība risināt ar maksājumu bilanci saistītas problēmas. Patlaban SVF ir 184 dalībvalstis. Latvija ir SVF dalībvalsts kopš 1992. gada 19. maija, un kopš 2003. gada 20. marta Latvijas Banka ir vadošā institūcija Latvijas sadarbībā ar Starptautisko Valūtas fondu. Sadarbību ar Pasaules Banku Latvijā koordinē Finanšu ministrija.

Tā kā SVF un PB gada sanāksmes pulcē ļoti daudzu valstu pārstāvjus, rīkotāji piedāvā dažādu formālu un neformālu pārrunu iespējas, kā arī plašu semināru programmu, tādējādi veicinot dialogu starp privātā sektora, valsts iestāžu un fonda pārstāvjiem.

Latvijas Bankas interneta lapā sadaļā http://www.bank.lv/lat/main/all/sapinfo/svf/ šajās dienās tiek ievietoti vairāki ar SVF un PB gada sanāksmi un SVF darbību saistīti materiāli, kas apskata stāvokli pasaules ekonomikā un iezīmē SVF politiku nākotnē.