Publicēts: 11.08.2005. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2005. gada 11. augustā

SVF vienošanās līguma 4. panta konsultāciju ietvaros 2005. gada 27. jūlijā SVF izpilddirektoru valde izskatīja ziņojumu par Latvijas ekonomisko attīstību.

SVF izpilddirektori atzinīgi novērtējuši Latvijas ekonomikas pārliecinošo izaugsmi un strukturālo reformu veiksmīgu īstenošanu. Taču vienlaikus vērsta uzmanība uz tādiem straujo attīstību pavadošajiem riskiem kā inflācija, tekošā konta deficīts un kreditēšanas tempa pieaugums. SVF izpilddirektoru valde mudināja Latviju īstenot attiecīgu politiku šo risku kontrolei, īpaši uzsverot stingrākas fiskālās politikas lomu. Strukturālo reformu jomā par svarīgāko dzinējspēku tika atzītas investīcijas izglītībā (tai skaitā profesionālajā izglītībā), kas nākotnē mazinātu profesionālo iemaņu nesaskaņotību Latvijas darba tirgū.

SVF izpilddirektoru secinājumi ievietoti SVF interneta lapā, kā arī pieejami Latvijas Bankas interneta lapā sadaļā "Paziņojumi un jaunumi".


Latvija ir Starptautiskā Valūtas fonda (http://www.imf.org) dalībvalsts kopš 1992. gada 19. maija, un kopš 2003. gada 20. marta Latvijas Banka ir vadošā institūcija Latvijas sadarbībā ar Starptautisko Valūtas fondu.

Latvija ar SVF sadarbojas uzraudzības ietvaros, kas notiek SVF vienošanās līguma 4. panta konsultāciju formā. Šis pants nosaka, ka uzraudzība jāīsteno kā regulārs dialogs starp SVF darbiniekiem un fonda dalībvalstu oficiālajām institūcijām. Sarunas parasti notiek reizi gadā. Tad starptautiskās organizācijas speciālisti (SVF misija) apmeklē Latviju, analizē valsts makroekonomisko stāvokli un finanšu sektoru. Ar valsts institūciju un Latvijas Bankas amatpersonām, kā arī citu organizāciju, piemēram, komercbanku un nozaru asociāciju pārstāvjiem tiek apspriesta valsts ekonomiskā politika. Balstoties uz iegūto informāciju, fonda darbinieki sagatavo pārskatu par Latvijas ekonomisko situāciju un attīstības perspektīvām, ko apspriež SVF izpilddirektoru valdē. Pārskati kopā ar SVF valdes rekomendācijām un komentāriem tiek publicēti gan SVF, gan Latvijas Bankas interneta mājas lapās.