Publicēts: 02.05.2005. Aktualizēts: 13.01.2011.

Par Latvijas Bankas 2005. gada pārskata publicēšanu

Rīgā 2006. gada 2. maijā


Latvijas Banka šodien publicē savu 2005. gada pārskatu, kas ievietots interneta lapas sadaļā "Publikācijas, runas". Drukāts izdevums būs pieejams Latvijas Bankā no šī gada 22. maija.

Latvijas Bankas 2005. gada finanšu pārskatus pārbaudīja revīzijas komisija, kuras sastāvā bija auditorfirmas Ernst & Young un Latvijas Republikas Valsts kontroles darbinieki. Pēc komisijas domām, šie finanšu pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Latvijas Bankas finansiālo stāvokli 2005. gada 31. decembrī, kā arī tās 2005. gada darbības rezultātus un naudas plūsmu saskaņā ar Latvijas Bankas pieņemtajiem grāmatvedības principiem un likumu "Par Latvijas Banku".

Latvijas Bankas 2005. gada peļņa bija 9 726 tūkst. latu.

Tā sadalīta saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku":
- 2 918 tūkst. latu ieskaitot valsts ieņēmumos;
- 6 808 tūkst. latu ieskaitot Latvijas Bankas rezerves kapitālā.

Likums "Par Latvijas Banku" nosaka, ka valsts ieņēmumos ieskaitāmi 15% peļņas par valsts kapitāla izmantošanu un tāda peļņas daļa, kas aprēķināma pēc rezidentiem noteiktās uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes, - 2005. gada beigās tā bija 15%. Tātad kopā par 2005. gadu valsts ieņēmumos ieskaitāmi 30% Latvijas Bankas peļņas jeb 2 918 tūkstoši latu. Pēc minēto atskaitījumu izdarīšanas Latvijas Bankas peļņas atlikums ieskaitāms rezerves kapitālā.