Publicēts: 08.08.2006. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2006. gada 8. augustā

Latvijas Bankas ceturkšņa izdevuma "Latvijas Maksājumu Bilance" 2006. gada 1. numura saturs un struktūra būtiski mainīta salīdzinājumā ar līdzšinējo praksi, papildinot ar jauniem datu izvērsumiem, kuri var sniegt papildu informāciju par ekonomiskajiem procesiem Latvijā.

Metodoloģijas izklāsts papildināts ar skaidrojumu par ārvalstu tiešo investīciju novērtēšanu tirgus cenās, par Latvijas saņemto ES fondu līdzekļu un Latvijas maksājumu ES budžetā uzskaiti maksājumu bilancē, par darījumu statistikas sasaisti ar to atlikumu statistiku, kā arī par lata efektīvo kursu aprēķināšanu.

Statistisko datu sadaļa būtiski paplašināta, veidojot darījumu, to atlikumu un tiešo investīciju datu kopas.

Analītisko rādītāju tabulās ietverti IKP, preču importa seguma ar rezerves aktīviem, ārvalstu tiešo investīciju uz vienu iedzīvotāju, Latvijas Bankas noteiktie valūtu kursu u.c. rādītāju dati.

Maksājumu bilances datos nodalīti no ES struktūrfondiem, Kohēzijas fonda un citiem ES fondiem saņemtie līdzekļi, maksājumi ES budžetā, turklāt atsevišķi uzrādītas ārvalstu tiešo investīciju neto darījumus veidojošās investīciju ieplūdes un aizplūdes. Preču, pakalpojumu, ienākumu, kārtējo pārvedumu un kapitāla konta dati atspoguļoti arī valstu grupu dalījumā (Latvijas darījumi ar ES valstīm un pārējām valstīm).

Izdevumā iekļauta detalizēta CSP ārējās tirdzniecības statistikas un maksājumu bilances preču bilances datu sasaistes tabula, kā arī starptautisko investīciju bilance, kas atspoguļo neto darījumus, cenu pārmaiņas, valūtas kursu svārstības un citas pārmaiņas.

Tiešo investīciju ārvalstīs un Latvijā neto darījumi un to atlikumi tiek atspoguļoti gan valstu dalījumā, gan darbības veidu un valstu dalījumā. Līdz šim dalījumā pa valstīm vai arī pa darbības veidiem tika atspoguļoti tikai ārvalstu tiešo investīciju Latvijā atlikumi.

Izdevumā iekļauti arī lata nominālā efektīvā kursa un lata reālo efektīvo kursu dati, kas aprēķināti, izmantojot patēriņa un ražotāju cenu indeksus. 

Maksājumu bilance ir statistisks pārskats, kas atspoguļo Latvijas saimnieciskos darījumus ar pārējām valstīm. Latvijā kopš 1992. gada maksājumu bilanci sagatavo un publicē katru ceturksni. Sākot ar informāciju par 2000. gada 1. ceturksni, maksājumu bilances sagatavošana ir Latvijas Bankas pārziņā. Izdevums "Latvijas Maksājumu Bilance" pieejams arī Latvijas Bankas interneta lapas www.bank.lv sadaļā "Publikācijas, runas".