Publicēts: 16.11.2006. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2006. gada 16. novembrī
Ņemot vērā makroekonomiskās attīstības tendences Latvijā un likmju kāpumu eiro zonā, Latvijas Bankas padome šodien nolēma paaugstināt Latvijas Bankas noteikto refinansēšanas procentu likmi par 0.5 procenta punktiem līdz 5.0%. Tāpat par 0.5 procentu punktiem paaugstinātas lombarda kredīta procentu likmes. Lēmums stājas spēkā 2006. gada 17. novembrī.

Latvijas tautsaimniecības attīstības tendences liek turpināt ierobežojošas monetārās politikas īstenošanu: inflācijas līmenis joprojām saglabājās augsts, tekošā konta deficīts pieaudzis līdz rekordaugstiem rādītājiem un kreditēšanas stimulētā ekonomiskā izaugsme joprojām pārsniedz ilgtermiņā uzturamu līmeni. Procentu likmes instrumenta izmantošana ir arī tieši saistīta ar monetāro politiku piesaistes valūtas, resp., eiro zonā. Kopš iepriekšējās lata refinansēšanas likmes celšanas š.g. 15. jūlijā Eiropas Centrālā banka divas reizes kopumā par 0.5 procenta punktiem paaugstinājusi eiro bāzes procentu likmi.

Latvijas Banka arī noteica turpmākās makroekonomiskās attīstības prognozes.

Gaidāmais administratīvi regulējamo cenu kāpums un inflācijas gaidu nostiprināšanās ir galvenie iemesli, kādēļ 2006. gada vidējā inflācija varētu sasniegt iepriekš prognozētos 6.4-6.5% un 2007. gadā saglabāties 6.0-6.2% robežās.

Straujā ekonomiskā izaugsme valstī turpinās, un to joprojām uztur galvenokārt iekšzemes pieprasījums. Iekšzemes kopprodukta (IKP) pieaugumā, ko šogad prognozējam aptuveni 11% līmenī, galveno ieguldījumu sniegs pakalpojumu nozares. Nākamajā gadā preču sektora devums kopējā ekonomikas izaugsmē varētu nedaudz pieaugt, bet pakalpojumu sektora devums - mazināties. IKP izaugsmes prognoze 2007. gadam ir aptuveni 9%.

Augstās inflācijas iespaidā pasliktinoties eksporta apstākļiem, pieaug Latvijas ārējā nesabalansētība, un saskaņā ar mūsu prognozēm arī 2006. gadu kopumā Latvija varētu noslēgt ar tekošā konta deficītu, kas varētu pārsniegt 2. ceturkšņa rādītāju, proti, 17.9% no IKP.

Tātad Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes no 2006. gada 17. novembra būs šādas:
- refinansēšanas likme - 5.0% gadā;
- banku noguldījumu Latvijas Bankā procentu likmes:
            - septiņām dienām - 2.0% gadā,
            - četrpadsmit dienām - 2.25% gadā;
- lombarda kredīta procentu likmes:
            - līdz 10 dienām - 6.0% gadā,
            - 11.-20. dienā - 7.0% gadā,
            - sākot no 21. dienas - 8.0% gadā.
Līdzšinējā refinansēšanas procentu likme - 4.5% - un lombarda kredīta likmes ir spēkā kopš 2006. gada 15. jūlija, savukārt banku noguldījumu likmes - kopš 2002. gada 16. septembra.

Rezervju norma bankām un ārvalstu banku filiālēm kopš 2005. gada 24. decembra ir 8%.

Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegto ziņojumu un prognozes par valsts makroekonomisko attīstību atradīsiet Latvijas Bankas interneta lapā.

Latvijas Bankas padome apstiprināja "Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentu izmantošanas noteikumus" (spēkā ar 2007. gada 24. martu), kas vienā dokumentā apvienos atsevišķu Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentu noteikumus, tuvinot šos instrumentus Eirosistēmā lietotajiem, kā arī ieviešot visiem instrumentiem vienotu ķīlas kontu, kas uzlabos un atvieglos ķīlas pārvaldīšanu. Noteikumi ietver vairākus būtiskākus jauninājumus, tostarp instrumentu nosaukumu maiņu atbilstoši Eirosistēmas terminoloģijai, lombarda kredītu un noguldījumu termiņu samazināšanu uz vienu nakti, repo darījumu aizstāšanu ar refinansēšanas aizdevumu izsolēm un reverse repo darījumu aizstāšanu ar fiksēta termiņa noguldījumu izsolēm un citas pārmaiņas.

Latvijas Banka lietos šādus monetāros instrumentus naudas apjoma palielināšanai:
• galvenās refinansēšanas operācijas (7 dienu aizdevumi) un ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas (3 mēnešu aizdevumi) - pašlaik repo darījumi;
• aizdevumu iespēja uz nakti - pašlaik lombarda kredīti.
Latvijas Banka lietos šādus monetāros instrumentus naudas apjoma samazināšanai:
• noguldījumu iespēja uz nakti - pašlaik banku termiņnoguldījumi;
• banku termiņnoguldījumu izsoles - pašlaik reverse repo darījumi.
Latvijas Banka lietos šādus monetāros instrumentus naudas apjoma palielināšanai vai samazināšanai:
• valūtas mijmaiņas darījumi - pašlaik īstermiņa valūtas mijmaiņas darījumi;
• vērtspapīru otrreizējā tirgus izsoles - nosaukums netiek mainīts.

Saistībā ar apstiprinātajām pārmaiņām monetāro instrumentu lietošanā Latvijas Bankas padome arī apstiprināja jaunā redakcijā "Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumus" un veica grozījumus "Banku obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumos" (abi dokumenti spēkā ar 2007. gada 24. martu).