Publicēts: 05.12.2006. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2006. gada 5. decembrī

Šodien plkst. 11.45 pēc Viduseiropas laika (plkst. 12.45 pēc Latvijas laika) tiks publicēts Eiropas Centrālās bankas 2006. gada decembra Konverģences ziņojums. Konverģences ziņojumā novērtēts 9 ārpus eiro zonas esošo Eiropas Savienības valstu ilgtspējīgas konverģences līmenis un nacionālo centrālo banku atbilstība Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtos noteiktajām prasībām.

Ziņojumā ietvertas šādas Eiropas Savienības valstis: Čehijas Republika, Igaunija, Kipra, Latvija, Ungārija, Malta, Polija, Slovākija un Zviedrija. Ziņojums par Slovēniju un Lietuvu pēc šo valstu lūguma tika sagatavots 2006. gada maijā. Ņemot vērā šo ziņojumu, kā arī Konverģences ziņojumu, ko 2006. gada maijā sagatavoja Eiropas Komisija, un saskaņā ar Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Savienības Padome nolēma, ka Slovēnija vairs nav uzskatāma par valsti, uz kuru attiecas izņēmums, un atļāva tai 2007. gada 1. janvārī ieviest eiro. Lietuva saglabā tādas valsts statusu, uz kuru attiecas izņēmums. Taču, tā kā Lietuvas konverģences novērtējums jau tika veikts 2006. gada maijā, šajā ziņojumā tā nav iekļauta.

Dānijai un Lielbritānijai ir īpašs statuss, jo tās saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto attiecīgo protokolu nosacījumiem nepiedalās Ekonomikas un monetārās savienības trešajā posmā, kas sākās 1999. gada 1. janvārī. Minētās valstis nav izteikušas lūgumu sagatavot konverģences ziņojumu, tāpēc tās nav ietvertas 2006. gada decembra Konverģences ziņojumā.

Eiropas Centrālās bankas 2006. gada decembra Konverģences ziņojums sagatavots angļu valodā, saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Padomes lēmumu nodrošinot tā "Ievada un kopsavilkuma" pieejamību visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās. Četras Eiropas Savienības valstis nacionālajā valodā sagatavo visu izdevumu, bet pārējās nodrošina "Ievada un kopsavilkuma" tulkojuma sagatavošanu.

Izdevums angļu valodā un citās Eiropas Savienības oficiālajās valodās tiks publicēts Eiropas Centrālās bankas interneta lapā ( www.ecb.int) un attiecīgo valstu centrālo banku interneta lapās. Konverģences ziņojuma "Ievads un kopsavilkums" latviešu valodā būs pieejams Latvijas Bankas interneta lapā. Izdevums iespieddarba veidā visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās būs pieejams 2007. gada februāra vidū.