Publicēts: 15.03.2007. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2007. gada 15. martā

Ņemot vērā makroekonomiskās attīstības tendences Latvijā, nepieciešamību atbalstīt valdības centienus inflācijas mazināšanā, kā arī likmju kāpumu eiro zonā, Latvijas Bankas padome šodien nolēma paaugstināt Latvijas Bankas noteikto refinansēšanas procentu likmi par 0.5 procenta punktiem līdz 5.5%. Noteikta arī aizdevumu iespējas uz nakti likme - 6.5%, kā arī banku noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likme - 2.0%. Obligāto rezervju normu un aprēķina kārtību nolēma nemainīt.
Lēmums stājas spēkā 2007. gada 24. martā.

Kā jau ziņots, ieviešot pilnveidotu monetārās politikas instrumentu klāstu, martā mainās atsevišķu Latvijas Bankas noteikto likmju struktūra un nosaukumi. Tā viena aizdevumu iespējas uz nakti likme turpmāk tiks izmantota lombarda kredītu likmju vietā, bet viena noguldījumu iespējas uz nakti likme aizstāj banku noguldījumu Latvijas Bankā likmes.

Jāatzīmē - kopš iepriekšējās reizes, kad Latvijas Banka 2006.gada novembrī paaugstināja refinansēšanas un lombarda likmes, Eiropas Centrālā Banka jau divas reizes ir paaugstinājusi eiro bāzes procentu likmi – ik reizi par 25 bāzes punktiem un šobrīd tā ir 3.75%.

Latvijas tautsaimniecības nelīdzsvarotība tikmēr turpinājusi pieaugt līdz ar straujo attīstību – par to liecina galvenie makroekonomiskās darbības rādītāji: augstā un noturīgā inflācija, lielais tekošā konta deficīts un straujais ārējā parāda pieaugums. Iekšzemes kopprodukts pērn bijis rekordaugsts – 11.9% un izaugsmi galvenokārt uzturējušas nozares un sektori, kas ir vērsti uz iekšzemes pieprasījumu un paši par sevi nav spējīgi nodrošināt ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību.

Tāpēc ļoti atzinīgi ir vērtējams valdības apstiprinātais pasākumu plāns valsts makroekonomiskās situācijas stabilizācijai. Valdības apņemšanās tā ietvaros mazināt kreditēšanas pieauguma tempu, noslēgt šo un nākamo gadu bez budžeta deficīta, bet 2009.-10. gadā budžetu veidot ar pārpalikumu ir saprātīgas un makroekonomiski atbildīgas fiskālās politikas piemērs. Konsekventi īstenots, plāns var būt pietiekami iedarbīgs un tuvāko gadu laikā mazināt valsts makroekonomiskās attīstības riskus.

Tātad Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes no 2007.gada 24.marta būs šādas:
- refinansēšanas likme - 5.5% gadā;
- banku noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likme 2.0% gadā;
- aizdevumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā likme 6.5% gadā.

Obligāto rezervju norma bankām un ārvalstu banku filiālēm kopš 2005. gada 24. decembra ir 8%.

Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegto ziņojumu atradīsiet Latvijas Bankas interneta lapā.

Latvijas Bankas padome blakus augšminētajam apstiprināja grozījumus 2006.gada 16.novembra Latvijas Bankas padomes lēmumā "Par monetāro operāciju procentu likmēm", to pieskaņojot jaunajiem "Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentu izmantošanas noteikumiem" (sīkāk). Abi minētie dokumenti stāsies spēkā 2007.gada 24.martā. Lēmums par monetāro operāciju procentu likmēm paredz, ka Latvijas Bankas refinansēšanas likme tiek izmantota kā robežlikme ne tikai galveno refinansēšanas operāciju izsolēs (pašlaik – vērtspapīru pārdošanas ar atpirkšanu (repo) izsolēs ar termiņu 7 dienas) un īstermiņa valūtas mijmaiņas darījumos, kuros lati tiek pārdoti ar atpirkšanu, bet arī ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju izsolēs, valūtas mijmaiņas darījumu izsolēs, kurās lati tiek pirkti ar atpārdošanu, un termiņnoguldījumu izsolēs.

Saistībā ar maksāšanas līdzekļu tirgus attīstību un Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu statistikas metodoloģijas pilnveidošanu, aktualizētas arī Latvijas Bankas attiecīgās prasības. Latvijas Bankas padome apstiprināja ""Kredītiestāžu maksājumu statistikas pārskata" sagatavošanas noteikumus", kas aizstās kopš 1999.gada 1.jūlija spēkā esošos "Kredītiestāžu maksājumu statistikas sagatavošanas noteikumus" (sīkāk). Jaunie noteikumi, saskaņā ar kuriem - tāpat kā līdz šim - reizi pusgadā Latvijas kredītiestādes iesniedz Latvijas Bankai maksājumu statistikas pārskatu, stāsies spēkā 2007. gada 1. jūlijā.