Publicēts: 03.05.2007. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2007. gada 3. maijā
Par Latvijas Bankas 2006. gada pārskata publicēšanu

Latvijas Banka šodien interneta lapas www.bank.lv sadaļā "Publikācijas, runas" publisko savu 2006. gada pārskatu. Izdevums iespiestā veidā būs pieejams Latvijas Bankā, sākot ar 2007. gada 22. maiju.

Latvijas Bankas 2006. gada finanšu pārskatus pārbaudīja neatkarīgi revidenti – revīzijas komisija, kuras sastāvā bija auditorfirmas KPMG Baltics SIA un Latvijas Republikas Valsts kontroles darbinieki. Komisija sniedza atzinumu, ka šie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Latvijas Bankas finansiālo stāvokli 2006. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2006. gada decembrī, saskaņā ar Latvijas Bankas pieņemtajiem grāmatvedības principiem un likumu "Par Latvijas Banku".

Latvijas Bankas 2006. gada peļņa bija 6 586 tūkst. latu.
Tā sadalīta saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku":
– 1 976 tūkst. latu ieskaitot valsts ieņēmumos;
– 4 610 tūkst. latu ieskaitot Latvijas Bankas rezerves kapitālā.

Likums "Par Latvijas Banku" nosaka, ka valsts ieņēmumos ieskaitāmi 15% peļņas par valsts kapitāla izmantošanu un tāda peļņas daļa, kas aprēķināma pēc rezidentiem noteiktās uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes, – 2006. gada beigās tā bija 15%. Tātad kopā par 2006. gadu valsts ieņēmumos ieskaitāmi 30% Latvijas Bankas peļņas jeb 1 976 tūkstoši latu. Pēc minēto atskaitījumu izdarīšanas Latvijas Bankas peļņas atlikums ieskaitāms rezerves kapitālā.

Mārtiņš Grāvītis
Latvijas Bankas preses sekretārs