Publicēts: 12.07.2007. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2007. gada 12. jūlijā

Ņemot vērā, ka valdības pretinflācijas plāns tikko sācis darboties – tajā iekļauto stabilizatoru iedarbībai un tās rūpīgai novērtēšanai nepieciešams laiks – un ka vienlaikus iezīmējušās pirmās nekustamā īpašuma tirgus cenu stabilizācijas un kreditēšanas tempu bremzēšanās pazīmes, Latvijas Bankas padome šodien nolēma nemainīt centrālās bankas procentu likmes: refinansēšanas likmi, likmi aizdevumu iespējai uz nakti un likmi noguldījumu iespējai uz nakti, kā arī obligāto rezervju normu un aprēķina kārtību.

Latvijas Bankas padome secināja, ka šī gada pirmajā ceturksnī vēl saglabājušās līdzšinējās attīstības tendences – strauja ekonomikas izaugsme bija novērojama līdztekus ar augstu inflācijas līmeni un tekošā konta deficītu. Tomēr vairākas pazīmes atsevišķās tautsaimniecības nozarēs – nekustamā īpašuma tirgū, finanšu sektorā, tirdzniecībā – gada vidū liecina, ka nākamajos periodos varētu sagaidīt Latvijas ekonomikas izaugsmes pakāpenisku piebremzēšanos. Resp., valdības pretinflācijas plāna ietekmē pēdējo mēnešu laikā novērojama cenu korekcija nekustamo īpašumu tirgus segmentos, un kreditēšanas gada pieauguma temps, kas vēl aprīlī saglabājās iepriekšējā augstajā līmenī, maijā noslīdējis līdz 56.6% – zemākajam rādītājam kopš 2005. gada augusta, un jūnijā kritums - saskaņā ar provizoriskiem datiem - turpinājies (līdz 56.2%).

Līdz ar to ekonomiskās izaugsmes temps turpmāk varētu tuvināties līmenim, kas palīdzētu mazināt gan valsts ārējo nesabalansētību, kas izpaužas kā tekošā konta deficīts, gan iekšējo nesabalansētību jeb inflācijas līmeni valstī.

 

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

- refinansēšanas likme – 6.0% gadā;

 

- likme noguldījumu iespējai uz nakti – 2.0% gadā;

- likme aizdevumu iespējai uz nakti – 7.5% gadā.

Refinansēšanas likme iepriekšējo reizi celta par 0.5 procenta punktiem līdz 6.0% no šī gada 18. maija.

Obligāto rezervju norma bankām un ārvalstu banku filiālēm kopš 2005. gada 24. decembra ir 8%.

Atbilstoši Eiropas Centrālās bankas prasībām saistībā ar Centralizētajai vērtspapīru datubāzei nepieciešamās informācijas apkopošanu individuālu vērtspapīru līmenī, maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances sagatavošanas prasībām portfeļieguldījumu informācijas atspoguļošanai un citas statistiskās informācijas sagatavošanas sinhronizēšanu visās ES valstīs, Latvijas Bankas padome apstiprināja ""Vērtspapīru īpašnieku mēneša pārskata" sagatavošanas noteikumus"" (spēkā ar 2008. gada 1. janvāri).
Informāciju – attiecīgu ikmēneša pārskatu – Latvijas Bankai iesniegs kredītiestādes (izņemot elektroniskās naudas institūcijas) un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā, saņēmušas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licenci ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai un kurām ir tiesības veikt finanšu instrumentu turēšanu.
Pārskatos norādītā informācija aptvers gan Latvijā, gan ārvalstīs emitētos vērtspapīrus, kuri ir iegādāti ar minēto kredītiestāžu un brokeru sabiedrību starpniecību un datus par to īpašnieku valsts un sektora piederību.

Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegto ziņojumu atradīsiet Latvijas Bankas interneta lapā.