Publicēts: 13.09.2007. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2007. gada 13. septembrī

Ņemot vērā, ka valdības pretinflācijas plānā iestrādātie pasākumi, kuri saistāmi ar finanšu sektoru, – tai skaitā kreditēšanas tempu piebremzēšana un nekustamo īpašumu cenu stabilizācija -- ir sākuši darboties, un paredzams, ka šādas tendences pakāpeniski turpināsies, Latvijas Bankas padome nolēma nemainīt centrālās bankas likmes: refinansēšanas likmi, likmi aizdevumu iespējai uz nakti un likmi noguldījumu iespējai uz nakti, kā arī obligāto rezervju normu un aprēķina kārtību.

Latvijas Bankas padome secināja, ka tautsaimniecībā joprojām saglabājas būtiski ar ekonomikas pārkaršanu saistīti riski, kas atsevišķās sfērās ir pastiprinājušies – tai skaitā pieaugusi inflācija. Tomēr vienlaicīgi ir vērojamas vairākas tendences, kas norāda, ka turpmākajos periodos, konsekventi īstenojot ekonomikas stabilizācijas pasākumus, ir sagaidāms, ka turpināsies pakāpeniska ekonomikas "atvēsināšanās" – līdz šim pārāk straujo attīstības tempu piebremzēšanās. Inflācijas apkarošanas jeb tautsaimniecības stabilizācijas plāns ir sācis darboties, tomēr šajā posmā nedrīkstam apstāties.

Ir jāturpina nopietns darbs, īstenojot pārējos plānā paredzētos pasākumus un atsevišķos gadījumos nostiprinot esošos. Proti, fiskālās politikas jomā jāstrādā pie pārpalikuma budžeta veidošanas 1% apmērā no IKP jau šogad, pretstatā šobrīd plānotajam sabalansētajam budžetam, un būtiski lielāka pārpalikuma, nekā patlaban plānotie 0.2% no IKP, nākamā gada budžetā – 2% no IKP. Turklāt intensīvi jāpievēršas pretinflācijas plānā jau paredzēto eksporta konkurētspējas veicināšanas un darba tirgus jautājumu risināšanai. Tas kopumā soli pa solim palīdzēs mazināt gan valsts ārējo nesabalansētību, kas izpaužas kā tekošā konta deficīts, gan iekšējo nesabalansētību jeb inflācijas līmeni valstī.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

- refinansēšanas likme – 6.0% gadā;

- likme noguldījumu iespējai uz nakti – 2.0% gadā;

- likme aizdevumu iespējai uz nakti – 7.5% gadā.

 

Refinansēšanas likme bijusi nemainīga kopš šī gada 18. maija, kad tā tika celta par 0.5 procenta punktiem līdz minētajiem 6.0%.

Obligāto rezervju norma bankām un ārvalstu banku filiālēm kopš 2005. gada 24. decembra ir 8%.

Atbilstoši grozījumiem Krājaizdevu sabiedrību likumā, Kredītiestāžu likumā un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā, kas stāsies spēkā 2008. gada 1. janvārī, kas deleģē Latvijas Bankai izdot noteikumus par Kredītu reģistra izveidi un darbību, kas ir informācijas sistēma, kurā tiks apkopota, centralizēti uzkrāta un glabāta informācija par aizņēmējiem un viņu saistībām, Latvijas Bankas padome apstiprināja "Kredītu reģistra noteikumus" par Kredītu reģistra izveidi un darbību un "Kredītu reģistra dalībnieku maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmēru un maksāšanas kārtību" (abi dokumenti spēkā ar 2008.gada 1.janvāri).

Latvijas Bankas noteikumi "Kredītu reģistra noteikumi" nosaka ziņu apjomu, kuru Latvijas Bankai iesniegs bankas, banku meitas sabiedrības, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, apdrošinātāji un krājaizdevu sabiedrības, un ziņu apjomu, kuru Latvijas Banka no Kredītu reģistra izsniegs minētajiem Kredītu reģistra dalībniekiem, kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (FKTK) un arī pašām fiziskajām un juridiskajām personām, šo ziņu iesniegšanas un izsniegšanas kārtību.

Latvijas Bankas noteikumi "Kredītu reģistra dalībnieku maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība" nosaka reģistra dalībnieku maksas apmēru par tā izmantošanu un maksāšanas kārtību. Kredītu reģistra uzturēšanas izmaksas uz pusēm dalīs, no vienas puses - tā dalībnieki, un no otras - Latvijas Banka un FKTK.

 

Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegto ziņojumu atradīsiet Latvijas Bankas interneta lapā .