Publicēts: 22.04.2008. Aktualizēts: 05.02.2011.

Latvijas Bankas padome šodien apstiprināja centrālās bankas 2007. gada pārskatu. Tā finanšu pārskatu daļa interesentiem pieejama Latvijas Bankas preses dienestā, bet pilnā apjomā gada pārskats ne vēlāk kā 15.maijā būs lasāms interneta lapas sadaļā "Publikācijas".

Latvijas Bankas 2007. gada finanšu pārskatus pārbaudīja neatkarīgi revidenti - revīzijas komisija, kuras sastāvā bija auditorfirmas KPMG Baltics SIA un Latvijas Republikas Valsts kontroles darbinieki. Komisija sniedza atzinumu, ka šie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Latvijas Bankas finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2007. gada 31. decembrī, saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" un Latvijas Bankas padomes apstiprināto "Latvijas Bankas finanšu grāmatvedības politiku".

Latvijas Bankas 2007. gada peļņa bija 51 464 tūkst. latu. Tā sadalīta saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku":

- 15 439 tūkst. latu ieskaitot valsts ieņēmumos;
- 36 025 tūkst. latu ieskaitot Latvijas Bankas rezerves kapitālā.

Likums "Par Latvijas Banku" nosaka, ka valsts ieņēmumos ieskaitāmi 15% peļņas par valsts kapitāla izmantošanu un tāda peļņas daļa, kas aprēķināma pēc rezidentiem noteiktās uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes, - 2007. gada beigās tā bija 15%. Tātad kopā par 2007. gadu valsts ieņēmumos ieskaitāmi 30% Latvijas Bankas peļņas jeb 15 439 tūkst. latu. Pēc minēto atskaitījumu izdarīšanas Latvijas Bankas peļņas atlikums ieskaitāms rezerves kapitālā.