Publicēts: 11.09.2008. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīga, 2008. gada 11. septembrī

Latvijas Bankas padome šodien nolēma samazināt rezervju normu banku saistībām virs 2 gadiem no 6% līdz 5% un samazināt rezervju normu visām pārējām rezervju bāzē iekļautajām saistībām no 8% līdz 7%. Lēmums stājas spēkā no 2008. gada 24. oktobra. Centrālās bankas procentu likmes – refinansēšanas likme, likme aizdevumu iespējai uz nakti un likme noguldījumu iespējai uz nakti – netika mainītas.

Ņemot vērā, ka inflācija sākusi pakāpeniski mazināties un līdz ar lēnāku kreditēšanas kāpumu ir mazinājusies banku sektora loma iekšzemes pieprasījuma uzturēšanā, ir iespējams turpināt mīkstināt stingras monetārās politikas noteiktos ietvarus finanšu tirgum, papildus arī veicinot finanšu sektora motivāciju ilgtermiņa līdzekļu piesaistē. Vienlaicīgs rezervju normas samazinājums gan banku saistībām virs 2 gadiem, gan pārējām saistībām nodrošinās vienmērīgāku ietekmi uz dažādu termiņu latu resursu pieejamību bankās.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

- refinansēšanas likme - 6.0% gadā;
- likme noguldījumu iespējai uz nakti - 3.0% gadā;
- likme aizdevumu iespējai uz nakti - 7.5% gadā.

Obligāto rezervju norma bankām un ārvalstu banku filiālēm iepriekš tika mainīta no 2008. gada 24. aprīļa, kad tā banku saistībām virs 2 gadiem tika samazināta no 7% līdz 6%. Refinansēšanas likme iepriekšējo reizi celta par 0.5 procenta punktiem līdz 6.0% no 2007. gada 18. maija.

Latvijas Bankas padome apstiprināja jaunā redakcijā "Noteikumus par lata naudas zīmēm". Noteikumos reglamentēti ar banknošu un monētu izstrādi un apriti saistīti procesi, tai skaitā bojātu naudas zīmju maiņas kārtība. Interesentiem jaunā noteikumu redakcija būs pieejama Latvijas Bankas interneta lapā sadaļā "Tiesību akti", kā arī tiks publicēta laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Informācija redaktoriem
Obligāto rezervju norma ir viens no centrālās bankas monetārās politikas instrumentiem – jo tā lielāka, jo bankām sadārdzinās finanšu resursu piesaistīšana, tādējādi ietekmējot banku kreditēšanas iespējas. Rezervju normas samazināšanas banku saistībām virs 2 gadiem no 6% līdz 5% un tās samazināšanas visām pārējām rezervju bāzē iekļautajām saistībām no 8% līdz 7% rezultātā sagaidāms, ka obligāto rezervju prasības samazināsies par aptuveni 190 milj. latu.
Banku obligātās rezerves aprēķina kā noteiktu procentu no banku piesaistītajiem noguldījumiem un banku emitētajiem vērtspapīriem, kas jāglabā Latvijas Bankā, un šī prasība jāizpilda vidēji mēnesī. Obligāto rezervju normas izpilde tiek vērtēta aprēķina periodā no 24. datuma līdz nākamā mēneša 23. datumam.
Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegto ziņojumu atradīsiet Latvijas Bankas interneta lapā .