Publicēts: 13.11.2008. Aktualizēts: 05.02.2011.

Latvijas Bankas padome šodien nolēma samazināt rezervju normu banku saistībām virs 2 gadiem no 5% līdz 3% un samazināt rezervju normu visām pārējām rezervju bāzē iekļautajām saistībām no 7% līdz 5%. Lēmumi par abu termiņu likmes samazinājumu stāsies spēkā divos posmos - attiecīgi, par 1% no 24. novembra un vēl par 1% - no 24. decembra. Centrālās bankas procentu likmes - refinansēšanas likme, likme aizdevumu iespējai uz nakti un likme noguldījumu iespējai uz nakti - netika mainītas. 

Ņemot vērā, ka inflācija turpinājusi mazināties straujāk nekā sagaidīts reizē ar tautsaimniecības aktivitātes vājināšanos un līdz ar lēnāku kreditēšanas kāpumu ir būtiski samazinājusies banku sektora loma iekšzemes pieprasījuma uzturēšanā, ir iespējams turpināt mīkstināt stingras monetārās politikas noteiktos ietvarus finanšu tirgum, atbrīvojot bankām papildu finanšu resursus kreditēšanai un tā radot labvēlīgākus apstākļus tautsaimniecības izaugsmes nodrošināšanai. Papildus finanšu resursu atbrīvošana bankām veicinātu to likviditātes uzlabošanos, ņemot vērā pašreizējo saspringto situāciju resursu piesaistē 

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:
- refinansēšanas likme - 6.0% gadā;
- likme noguldījumu iespējai uz nakti - 3.0% gadā;
- likme aizdevumu iespējai uz nakti - 7.5% gadā. 

Obligāto rezervju norma bankām un ārvalstu banku filiālēm iepriekš tika mainīta no 2008. gada 24. oktobra, kad tā banku saistībām virs 2 gadiem tika samazināta no 6% līdz 5% un visām pārējām rezervju bāzē iekļautajām saistībām no 8% līdz 7%. Refinansēšanas likme iepriekšējo reizi celta par 0.5 procenta punktiem līdz 6.0% no 2007. gada 18. maija. 

Latvijas Bankas padome apstiprināja "Sistēmas noteikumus dalībai SAMS" un "Sistēmas noteikumus dalībai EKS" (stājas spēkā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"). Šie noteikumi pieņemti, lai vienkāršotu un vienādotu Latvijas Bankas maksājumu sistēmu (starpbanku automatizētā maksājumu sistēma bruto maksājumiem latos SAMS, elektroniskā klīringa sistēma maksājumiem latos un eiro EKS un maksājumu sistēma bruto maksājumiem eiro TARGET2-Latvija) juridisko ietvaru. Sistēmu darbības principi un nosacījumi šajos dokumentos nav mainīti, taču, paplašināts to iestāžu loks, kam ir tiesības piedalīties SAMS un EKS ar ES valstu centrālajām bankām, Eiropas Centrālo banku un citām iestādēm, t.sk. Valsts kasi, kuras sniedz maksājumu pakalpojumus Latvijā. Interesentiem noteikumi redakcija būs pieejami Latvijas Bankas interneta lapā sadaļā "Tiesību akti", kā arī tiks publicēta laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". 


Informācija redaktoriem
Obligāto rezervju norma ir viens no centrālās bankas monetārās politikas instrumentiem - jo tā lielāka, jo bankām sadārdzinās finanšu resursu piesaistīšana, tādējādi ietekmējot banku kreditēšanas iespējas. Rezervju normas samazināšanas banku saistībām virs 2 gadiem no 5% līdz 3% un tās samazināšanas
visām pārējām rezervju bāzē iekļautajām saistībām no 7% līdz 5% rezultātā sagaidāms, ka obligāto rezervju prasības samazināsies par aptuveni 380 milj. latu.
Banku obligātās rezerves aprēķina kā noteiktu procentu no banku piesaistītajiem noguldījumiem un banku emitētajiem vērtspapīriem, kas jāglabā Latvijas Bankā, un šī prasība jāizpilda vidēji mēnesī. Obligāto rezervju normas izpilde tiek vērtēta aprēķina periodā no 24. datuma līdz nākamā mēneša 23. datumam.
Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegto ziņojumu atradīsiet Latvijas Bankas interneta lapas jaunumos.