Publicēts: 08.04.2009. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2009. gada 8.aprīlī

Latvijas Bankas valdes apstiprinātos Latvijas Bankas 2008. gada finanšu pārskatus pārbaudījuši revidenti, un tie ir pieejami interesentiem Latvijas Bankas interneta lapā www.bank.lv. Pēc apstiprināšanas Latvijas Bankas padomē pilnā apjomā gada pārskats būs pieejams interneta lapā 2009. gada 21. aprīlī.

Latvijas Bankas 2008. gada finanšu pārskatus pārbaudīja neatkarīgi revidenti - revīzijas komisija, kuras sastāvā bija auditorfirmas KPMG Baltics SIA un Latvijas Republikas Valsts kontroles darbinieki. Komisija sniedza atzinumu, ka šie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Latvijas Bankas finansiālo stāvokli 2008. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2008. gada 31. decembrī, saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" un Latvijas Bankas padomes apstiprināto "Latvijas Bankas finanšu grāmatvedības politiku". 

Latvijas Bankas 2008. gada peļņa bija 53 437 tūkst. latu. Nozīmīgu Latvijas Bankas ienākumu daļu veidoja tīrie procentu ienākumi 84.5 milj. latu apmērā, kurus galvenokārt noteica ienākumi no ārvalstu valūtas rezervju ieguldījumiem drošos un augsti likvīdos finanšu instrumentos un realizētā peļņa no ieguldījumiem šajos instrumentos - pērn tie veidoja 34.9 milj. latus. Savukārt samazinoša ietekme uz ienākumiem bija pasaules finanšu tirgus negatīvajai attīstībai un ar to saistītajam atsevišķu finanšu instrumentu tirgus vērtības kritumam. 

Ja Latvijas Banka padome apstiprinās gada pārskatu ar šādu rezultātu, tad peļņa saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" tiks sadalīta šādi:
- 16 031 tūkst. latu ieskaitot valsts ieņēmumos;
- 37 406 tūkst. latu ieskaitot Latvijas Bankas rezerves kapitālā. 

Likums "Par Latvijas Banku" nosaka to, ka Latvijas Banka valsts ieņēmumos ieskaita pārskata gadā gūtās peļņas daļu, kas aprēķināta, piemērojot likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" rezidentiem noteikto nodokļa likmi, un veic maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu 15% apmērā no pārskata gadā gūtās peļņas. 2008. gada un 2007. gada beigās spēkā esošā Latvijas rezidentiem noteiktā uzņēmumu ienākuma nodokļa likme bija 15%. Tādējādi valsts ieņēmumos 15 dienu laikā pēc tam, kad Latvijas Bankas padome apstiprinājusi gada pārskatu, ieskaitāmi 30% no Latvijas Bankas pārskata gadā gūtās peļņas. Pēc minēto atskaitījumu veikšanas Latvijas Bankas peļņas atlikums ieskaitāms rezerves kapitālā. Rezerves kapitāls izveidots iespējamo zaudējumu segšanai.