Publicēts: 15.04.2010. Aktualizēts: 05.02.2011.

Latvijas Banka saņēmusi revidentu apstiprinātus Latvijas Bankas finanšu pārskatus. Par tiem auditorfirmas Deloitte Audits Latvia SIA un Valsts kontroles revidenti snieguši pozitīvu atzinumu: šie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Latvijas Bankas finansiālo stāvokli 2009. gada 31. decembrī, par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu pērn, saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" un Latvijas Bankas padomes apstiprināto "Latvijas Bankas finanšu grāmatvedības politiku".

Papildus minētajam neatkarīgu revidentu ziņojumam par Latvijas Bankas 2009. gada finanšu pārskatiem saskaņā ar "Valsts kontroles likumu" Valsts kontrole sagatavojusi ziņojumu par Latvijas Bankas 2009. gada saimnieciskās darbības un finanšu pārskata revīziju. Minētajā Valsts kontroles ziņojumā secināts, ka Valsts kontroles revīzijas apjomā ietvertajās finanšu pārskatu daļās nav atklātas būtiskas neatbilstības. Valsts kontrole sniegusi vairākus, pēc tās klasifikācijas, zemas prioritātes ieteikumus. Latvijas Bankas komentāri saistībā ar šiem ieteikumiem pieejami www.bank.lv.

Latvijas Bankas 2009. gada peļņa bija 74.4 milj. latu. Nozīmīgu Latvijas Bankas ienākumu daļu veidoja tīrie procentu ienākumi 66 milj. latu apmērā, kurus galvenokārt noteica ienākumi no ārvalstu valūtas rezervju ieguldījumiem drošos un augsti likvīdos finanšu instrumentos.

Latvijas Bankas 2009. gada finanšu pārskati un revidentu ziņojums pieejami interesentiem Latvijas Bankas interneta lapā www.bank.lv. Latvijas Bankas padome vēl lems par bankas 2009.gada pārskata apstiprināšanu.

Latvijas Bankas preses dienests