Publicēts: 22.04.2010. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2010. gada 22. aprīlī

Latvijas Bankas padome ir apstiprinājusi Latvijas Bankas 2009. gada pārskatu, kas papildus finanšu pārskatiem un revidentu ziņojumam satur pārskatu par tautsaimniecības attīstību un monetāro politiku, kā arī sniedz informāciju par centrālās bankas darbību un paveikto tās atbildības jomās - valūtas maiņas politiku, monetārās politikas instrumentiem, ekonomisko analīzi un izpēti, skaidrās naudas apgrozību, maksājumu un norēķinu sistēmām, statistiku u.c.

Kā jau ziņots, auditorfirmas Deloitte Audits Latvia SIA un Valsts kontroles revidentu atzinums par Latvijas bankas finanšu pārskatiem ir pozitīvs: šie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Latvijas Bankas finansiālo stāvokli 2009. gada 31. decembrī, par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu pērn, saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" un Latvijas Bankas padomes apstiprināto "Latvijas Bankas finanšu grāmatvedības politiku".

Latvijas Bankas 2009. gada peļņa bija 74.4 milj. latu. Nozīmīgu Latvijas Bankas ienākumu daļu veidoja tīrie procentu ienākumi 66 milj. latu apmērā, kurus galvenokārt noteica ienākumi no ārvalstu valūtas rezervju ieguldījumiem drošos un augsti likvīdos finanšu instrumentos.

Latvijas Bankas peļņa saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" sadalīta šādi:
- 48.4 milj. latu ieskaitīti valsts ieņēmumos;
- 26.0 milj. latu ieskaitīti Latvijas Bankas rezerves kapitālā.

Latvijas Bankas 2009. gada pārskats pieejams Bankas interneta lapā sadaļā "Jaunumi" un "Publikācijas".