Publicēts: 13.05.2010. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2010. gada 13. maijā

Ņemot vērā Latvijas Bankas padomes iepriekšējā sēdē pieņemtos monetārās politikas lēmumus, ekonomiskās situācijas turpmāku stabilizēšanos, pēdējā laika naudas tirgus procentu likmju samazinājumu un banku sistēmas augsto likviditātes jeb brīvo līdzekļu apjomu, Latvijas Bankas padome šodien nolēma nemainīt Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes un banku sektoram noteikto obligāto rezervju normu.

Vairāk - Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegtajā ziņojumā Latvijas Bankas interneta lapas jaunumos.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

Spēkā no % gadā
Latvijas Bankas refinansēšanas likme 24.03.2010. 3.5
Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 5 darba dienas iepriekšējās 30 dienās 09.12.2008. 7.5
Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās 09.12.2008. 15.0
Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot vairāk nekā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās 09.12.2008. 30.0
Banku noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likme 24.03.2010. 0.5
Banku noguldījumu iespējas uz 7 dienām Latvijas Bankā procentu likme 24.03.2010. 1.0


Latvijas Banka pieņēma lēmumu ar 2010. gada 1. jūniju atcelt divus normatīvos dokumentus maksājumu pakalpojumu jomā – "Kredītu pārveduma noteikumus" un "Rekomendācijas darījumu veikšanai ar elektroniskajiem maksāšanas līdzekļiem", jo tajos ietvertos jautājumus nosaka Maksājumu pakalpojumu likums. Likums nosaka maksājumu pakalpojumu sniedzēju, tai skaitā banku, attiecības ar maksājumu pakalpojumu izmantotājiem, klientu tiesības uz informācijas saņemšanu, līgumos ar klientiem obligāti ietveramo informāciju un noteikumus, kā arī maksājumu izpildes kārtību un termiņus.

Saistībā ar Maksājumu pakalpojuma likuma spēkā stāšanos un "Kredītu pārveduma noteikumu" atcelšanu Latvijas Bankas padome apstiprināja jaunā redakcijā "IBAN lietošanas noteikumus" (spēkā ar 01.06.2010.), izslēdzot nosacījumus attiecībā uz Maksājumu pakalpojumu likumā regulētajām maksājumu pakalpojumu sniedzēju attiecībām ar klientiem. "IBAN lietošanas noteikumu" grozījumi neietekmē IBAN lietošanas kārtību Latvijā.
IBAN ir starptautisks konta numura standarts, kas Latvijā kopš 2005. gada tiek lietots kā vienīgais klientu kontu numurs bankās. Latvijā iekšzemes maksājumos kā saņēmēja konta numurs norādāms vienīgi IBAN jau kopš 2005. gada.

Latvijas Bankas padome pieņēma grozījumus "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi" (spēkā ar 01.06.2010.). Noteikumos mainīti licencēšanas komisijas lēmumu pieņemšanas termiņi un veikti redakcionāli grozījumi. Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" Latvijas Banka licencē kapitālsabiedrības (izņemot kredītiestādes) ārvalstu valūtas pirkšanai un pārdošanai komercdarbības veidā. Latvijas Banka arī nosaka prasības kapitālsabiedrībām ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai. Pašlaik Latvijā šādas licences izsniegtas 67 kapitālsabiedrībām un darbojas 133 ārvalstu valūtas maiņas punkti.

 

Interesentiem minētie noteikumi būs pieejami Latvijas Bankas interneta lapā www.bank.lv sadaļā "Tiesību akti".