Publicēts: 08.09.2008. Aktualizēts: 13.01.2011.
Rīgā 2008. gada 8. septembrī

Latvijas Banka piedalīsies tehniskās palīdzības sniegšanā Serbijas Nacionālajai bankai, ko sākusi Eiropas Centrālā banka un 17 ES dalībvalstu centrālās bankas. Tehniskās palīdzības programmas galvenais mērķis ir konstatēt jomas, kuras Serbijas Nacionālajai bankai jāpilnveido, lai nodrošinātu Eiropas Savienības izvirzīto prasību izpildi. Latvijas Bankas pārstāvis šīs tehniskās palīdzības programmas ietvaros darbosies maksājumu bilances statistikas jomā.

Deviņu mēnešu vajadzību analīzes programmas mērķis ir sniegt Serbijas Nacionālajai bankai ziņojumu par jomām, kurās turpmākajos gados, ieviešot jaunus noteikumus vai īstenojot jaunu politiku, aizgūstot [citu valstu] pieredzi vai sagatavojot darbiniekus, potenciāli iespējams panākt progresu. Analīzē ietvertas sešas dažādas jomas. Šī programma būs nozīmīgs solis ceļā uz Serbijas Nacionālās bankas un Eiropas Savienības, kā arī Eiropas Savienības un Serbijas Republikas ekonomiskās un finansiālās sadarbības nostiprināšanu. Plašāka informācija - Serbijas Nacionālās bankas un Eiropas Centrālās bankas informācijā presei.

Latvijas Bankas eksperti aktīvi iesaistās pieredzes un informācijas apmaiņā ar ārvalstu centrālajām bankām, t.sk. sniedzot tām tehnisko palīdzību Latvijas Bankas funkciju jomās. Pašlaik Latvijas Banka sniedz palīdzību Gruzijas centrālajai bankai grāmatvedības jautājumos. Savukārt 2007. gadā konsultatīva palīdzība tika sniegta grāmatvedības, finanšu pārskatu un informācijas sistēmu, ārvalstu valūtas rezervju pārvaldīšanas, maksājumu bilances, banku un monetārās statistikas, finanšu izglītības un informēšanas jautājumos vairāku valstu centrālajām bankām.