Publicēts: 16.05.2022.

Baltijas valstu augstskolu studenti no šodienas līdz 30. maijam aicināti iesniegt savus darbus Latvijas Bankas izsludinātajā kārtējā studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā.

Konkurss tiek rīkots jau 20. reizi, un tajā aicināti piedalīties Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pilsoņi, nepilsoņi un ārzemnieki, kas konkursa norises laikā reģistrēti kā Baltijas valstīs akreditēto augstākās izglītības iestāžu bakalaura vai maģistra programmu studenti(-es), kā arī Baltijas valstu iedzīvotāji, kas studē ārvalstīs.

Konkursā var piedalīties ar darbiem par aktuālām ar Baltijas un eiro zonas tautsaimniecību saistītām tēmām (tēmu piemēri un iepriekšējo gadu godalgoto darbu tēmas).

Darbi jāiesniedz Latvijas Bankā līdz 30. maijam. Uzvarētājus noteiks speciāli izveidota Latvijas Bankas ekonomistu žūrija. Godalgotie darbi tiks publicēti Latvijas Bankas tīmekļvietnē www.makroekonomika.lv, to autori saņems naudas prēmijas (t.sk. Izcilības balvas ieguvējs – 2000 eiro, 1. vietas ieguvējs – 1500 eiro, divi 2. vietas ieguvēji – 1250 eiro par katru darbu, trīs 3. vietas ieguvēji – 1000 eiro par katru darbu; ja darbam ir vairāki autori, prēmija sadalāma starp tiem).

2020./2021. studiju gadā rīkotajā studentu zinātnisko darbu konkursā tika iesniegti 30 darbi, kuru autori bija 42 studenti no 11 Latvijas un ārvalstu augstskolām (Rīgas Ekonomikas augstskolas, Rīgas Juridiskās augstskolas, Banku augstskolas, Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA", Ventspils Augstskolas, Tallinas Tehnoloģiju universitātes, Tartu Universitātes, Viļņas Universitātes un Lundas Universitātes). Konkursā 1. vieta tika piešķirta Rīgas Ekonomikas augstskolas studenta Vadima Iļčuka (Vadym Ilchuk) darbam "Financing Constraints and Productivity Growth in Central and Eastern Europe: Firm-level Evidence".

Konkursa nolikumu, iepriekšējo gadu laureātu darbus un citus materiālus sk. Latvijas Bankas tīmekļvietnes www.makroekonomika.lv sadaļā "Studentiem". Latvijas Bankas ekonomistu Oļega Krasnopjorova, Kārļa Vilerta un Ievas Opmanes blogi par konkursa norisi un priekšnoteikumiem izcila diplomdarba uzrakstīšanai pieejami https://www.makroekonomika.lv/atzinas-no-latvijas-bankas-diplomdarbu-konkursa-2017, https://www.makroekonomika.lv/latvijas-bankas-diplomdarbu-konkursa-atzinas-2018, https://www.makroekonomika.lv/latvijas-bankas-diplomdarbu-konkursa-atzinas-2019, https://www.makroekonomika.lv/atskanas-no-2020-gada-studentu-zinatniski-petniecisko-darbu-konkursa, https://www.makroekonomika.lv/atskanas-no-latvijas-bankas-studentu-zinatniski-petniecisko-darbu-konkursa.

Sīkāku informāciju par konkursu sk. https://www.makroekonomika.lv/konkursi/zinatniski-petniecisko-darbu-konkurss.

Apzinoties ekonomiskās izglītotības lomu sabiedrības dzīves kvalitātē un tautsaimniecības attīstībā, Latvijas Banka veic sistēmisku ekonomiskās izglītošanas darbu. Latvijas Banka sociālo zinību skolotājiem, skolēniem, studentiem u.c. interesentiem aktīvi piedāvā dažādas iespējas izprast ekonomikas likumsakarības. Partnerībā ar citām Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2014.–2020. gadam īstenošanā iesaistītajām institūcijām Latvijas Banka veicina tādas sabiedrības attīstību, kurā cilvēkiem ir zināšanas par finansēm un ekonomiku un viņi spēj tās izmantot savas finansiālās ilgtspējas nodrošināšanai un konkurētspējas darba tirgū un labklājības paaugstināšanai, tā radot arī priekšnoteikumus sabiedrības kopējai attīstībai.

 

Šajā mācību gadā skolās jau tiek izmantots Latvijas vadošo izglītības ekspertu un Latvijas Bankas ekonomistu kopdarbā tapušais digitālais mācību līdzeklis "Mana ekonomika", kas dod iespēju skolēniem pilnīgāk un mūsdienīgāk apgūt ekonomikas jautājumus, kuri iekļauti vispārējās izglītības standartā sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā. "Mana ekonomika" dod iespēju caur ekonomikas prizmu palūkoties uz sociālajiem, valsts pārvaldības, starptautisko attiecību, kā arī uzņēmējdarbības jautājumiem, nodrošinot iespēju lietotājiem pilnīgāk izprast dažādu procesu norisi individuālā, uzņēmumu, valsts un globālā līmenī. "Mana ekonomika" ļauj ne vien apgūt ekonomikas teoriju, bet arī sniedz ieskatu, kā tā darbojas reālās dzīves situācijās, un palīdzēs nostiprināt zināšanas ar uzdevumu palīdzību. Ņemot vērā, ka jaunā "Skola 2030" jeb kompetenču pieeja māca skatīt pasauli tās veselumā un skolās nozīmīgāka kļūst starpdisciplināra pieeja, šis materiāls palīdz ekonomikas tēmas integrēt arī citu mācību priekšmetu mācīšanā.