Publicēts: 22.11.2021.

Latvijas Bankas padome šodien apstiprināja Latvijas Bankas 2022. gada statistikas programmu, kā arī noteica plānus darbam statistikas jomā vidējā termiņā – 2023.–2025. gadā.

Latvijas Bankas 2022. gada statistikas programmas mērķis ir sniegt informāciju par Latvijas Bankas svarīgākajiem uzdevumiem statistikas jomā 2022. gadā, par to, kādu veidu statistiku Latvijas Banka apkopo savu uzdevumu veikšanai, par šīs statistikas apkopošanas tiesisko regulējumu, periodiskumu un termiņiem, kā arī par attiecīgo statistisko datu sniedzējiem un galvenajiem lietotājiem. Programmā apkopota arī informācija par statistiku, ko Latvijas Banka publisko saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un lai nodrošinātu svarīgu datu laikrindu publicēšanas pēctecību vai svarīgas Eiropas Centrālās bankas publiskotās informācijas ērtāku pieejamību.

Prioritārie 2022. gada uzdevumi statistikas jomā ietver gan statistiskās informācijas nodrošināšanu, gan tiesību aktu izstrādi. Latvijas Banka nodrošinās nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu statistikas, kā arī 4. mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujas ietvaros iegūto Latvijas datu apkopošanu un publicēšanu. Ievērojot Latvijas Bankas likuma spēkā stāšanos 2023. gada 1. janvārī, tiks izstrādātas prasības un kārtība attiecībā uz to statistisko datu pieejamību pētnieciskajam darbam, kuri netieši ļauj identificēt statistisko datu sniedzēju vai jebkuru citu personu, kā arī ieteikumi sankciju noteikšanai statistikas jomā. Atbilstoši jaunajam likumam no jauna tiks izdoti arī pašlaik spēkā esošie Latvijas Bankas noteikumi, kuri nosaka statistisko datu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

Latvijas Bankas vidēja termiņa statistikas darba programma 2023.–2025. gadam nodrošinās, ka respondentiem, datu lietotājiem un citiem interesentiem tiks sniegta pārskatāma informācija (darba raksturojums un rezultāts, plānotais izpildes termiņš, kā arī ietekme uz respondentu) par Latvijas Bankas plānoto darbību statistikas jomā vidējā termiņā. Prioritārie 2023. gada uzdevumi statistikas jomā ir saistīti ar datu sniegšanas sloga optimizēšanu atsevišķām statistisko datu sniedzēju grupām, kuras Latvijas Bankai iesniedz "Ceturkšņa finanšu pārskatu (1-FP)", kā arī jaunu statistisko prasību ieviešanu ieguldījumu fondu un apdrošināšanas sabiedrību statistikas jomā.

Eiropas Savienības Padomes 1998. gada 23. novembra Regula (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka, paredz, ka Eiropas Centrālo banku sistēma (ECBS) uzdevumu izpildē ievēro profesionālās neatkarības principu. Viens no minētā principa izpildes rādītājiem, kas noteikti dokumentā "ECBS publiskā apņemšanās par Eiropas statistiku", ir statistikas darba programmas publicēšana.

Latvijas Banka pilda vairākus uzdevumus, kas ir nozīmīgi tautsaimniecības un finanšu sistēmas funkcionēšanai, un viens no būtiskākajiem ir statistisko datu vākšana, glabāšana un apstrādāšana, kā arī statistiskās informācijas izstrāde, apkopošana, analīze un izplatīšana saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku". Latvijas Banka apkopo monetāro un finanšu statistiku, banknošu statistiku, maksājumu un maksājumu sistēmu statistiku, finanšu stabilitātes statistiku un maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku, kā arī aktīvi iesaistās statistisko datu apkopošanā Eiropas līmenī.

Abi dokumenti – Latvijas Bankas 2022. gada statistikas programma un Latvijas Bankas vidēja termiņa statistikas darba programma 2023.–2025. gadam – pilnā apjomā tiks publicēti Latvijas Bankas tīmekļvietnē.