Publicēts: 07.09.2021.

Latvijas Bankas ekonomisti un eksperti līdz ar mācību gada sākumu atsāk vieslekcijas augstskolās Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Jelgavā un Liepājā, skaidrojot aktuālos ekonomikas un finanšu politikas un teorijas jautājumus un veidojot diskusijas par tiem.

Šādu iespēju Latvijas Banka piedāvā jau astoto mācību gadu. Vieslekciju cikls tika uzsākts 2014./2015. mācību gadā. Kopumā šo gadu laikā notikušas vairāk nekā 165 lekcijas, kuras apmeklējuši aptuveni 6300 klausītāju.

Latvijas Bankas mērķis ir palīdzēt augstskolu studentiem ekonomikas un uzņēmējdarbības studijās sasaistīt teoriju ar aktuālajām makroekonomiskajām un finanšu norisēm Latvijā, Eiropā un pasaulē. Šādu kompleksu pieeju atbalsta un sekmē augstskolu mācībspēki un savās anketās pozitīvi novērtē un gaida Latvijas Bankas ekonomistu vieslekcijas apmeklējušie studenti – vairāk nekā 93% to dalībnieku, viņu vidū arī ekonomikas mācībspēki, lekcijas novērtējuši kā labas un ļoti lietderīgas.

Rudens semestrī lekcijās tiks apskatītas tādas eiro zonas centrālajām bankām aktuālas tēmas kā norises Latvijas tautsaimniecībā un eiro zonas monetārās politikas reakcija uz pandēmiju, bet globālās tautsaimniecības tendences un Eiropas ekonomiskās atveseļošanās priekšnosacījumi tiks analizēti lekcijās pavasara semestrī.

Jau tradicionāli studentiem tiks piedāvātas lekcijas par maksājumu bilances statistikas sagatavošanu, kā arī būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kā mūsdienu maksājumus ietekmē inovācijas, tehnoloģiju attīstība un ikdienas digitālā transformācija.

Iepriekš piedāvāto lekciju klāstu šajā mācību gadā papildinās arī saruna par Rīgas ekonomisko attīstību Latvijas, Baltijas un Eiropas mērogā, analizējot reģiona attīstības dinamiku kopumā.

Atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī, lekcijas tiks piedāvātas gan klātienē, gan attālināti, kā arī atsevišķas lekcijas būs pieejamas video formātā.

Lektori ir vadošie Latvijas Bankas ekonomisti Agnese Rutkovska, Oļegs Krasnopjorovs, Krista Kalnbērziņa, Ieva Opmane, Andris Strazds, Juris Kravalis, Miķelis Zondaks, Lija Strašuna, kā arī finanšu statistiķis Aigars Kalniņš un finanšu analītiķi Deniss Fiļipovs un Emīls Dārziņš.

Ieinteresētās augstskolas lekcijām var pieteikties Latvijas Bankā. Sīkāka informācija par lekcijām un prezentācijas pieejamas Latvijas Bankas makroekonomiskās analīzes portālā.

Uzziņai

Apzinoties ekonomiskās izglītotības lomu sabiedrības dzīves kvalitātē un tautsaimniecības attīstībā, Latvijas Banka veic sistēmisku ekonomiskās izglītošanas darbu. Latvijas Banka sociālo zinību skolotājiem, skolēniem, studentiem u.c. interesentiem aktīvi piedāvā dažādas iespējas izprast ekonomikas likumsakarības. Partnerībā ar citām Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas īstenošanā iesaistītajām institūcijām Latvijas Banka veicina tādas sabiedrības attīstību, kurā cilvēkiem ir zināšanas par finansēm un ekonomiku un viņi spēj tās izmantot savas finansiālās ilgtspējas nodrošināšanai un konkurētspējas darba tirgū un labklājības paaugstināšanai, tā radot arī priekšnoteikumus sabiedrības kopējai attīstībai.

 

Šajā mācību gadā skolās jau otro gadu tiks izmantots Latvijas vadošo izglītības ekspertu un Latvijas Bankas ekonomistu kopdarbā tapušais digitālais mācību līdzeklis "Mana ekonomika", kas dod iespēju skolēniem pilnīgāk un mūsdienīgāk apgūt ekonomikas jautājumus, kuri iekļauti vispārējās izglītības standartā sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā. "Mana ekonomika" dod iespēju caur ekonomikas prizmu palūkoties uz sociālajiem, valsts pārvaldības, starptautisko attiecību, kā arī uzņēmējdarbības jautājumiem, nodrošinot iespēju lietotājiem pilnīgāk izprast dažādu procesu norisi individuālā, uzņēmumu, valsts un globālā līmenī. "Mana ekonomika" ļauj ne vien apgūt ekonomikas teoriju, bet arī sniedz ieskatu, kā tā darbojas reālās dzīves situācijās, un palīdz nostiprināt zināšanas ar uzdevumu palīdzību. Ņemot vērā, ka jaunā "Skola 2030" jeb kompetenču pieeja māca skatīt pasauli tās veselumā un skolās nozīmīgāka kļūst starpdisciplināra pieeja, šis materiāls palīdz ekonomikas tēmas integrēt arī citu mācību priekšmetu mācīšanā.