Publicēts: 24.11.2020.

Latvijas Bankas padome šodien apstiprināja Latvijas Bankas 2021. gada statistikas programmu, kā arī noteica plānus darbam statistikas jomā vidējā termiņā – 2022.–2024. gadā.

Latvijas Bankas 2021. gada statistikas programmas mērķis ir sniegt informāciju par Latvijas Bankas svarīgākajiem uzdevumiem statistikas jomā 2021. gadā, par to, kādu veidu statistiku Latvijas Banka apkopo savu uzdevumu veikšanai, par šīs statistikas apkopošanas tiesisko regulējumu, periodiskumu un termiņiem, kā arī par attiecīgo statistisko datu sniedzējiem un galvenajiem lietotājiem. Programmā apkopota arī informācija par statistiku, ko Latvijas Banka publisko saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un lai nodrošinātu svarīgu datu laikrindu publicēšanas pēctecību vai svarīgas Eiropas Centrālās bankas publiskotās informācijas ērtāku pieejamību.

Prioritārie 2021. gada uzdevumi statistikas jomā ir ieviest maksājumu statistikas prasību grozījumus un monetāro finanšu iestāžu (MFI) bilances statistikas prasību grozījumus, attiecīgi ievērojot plānotos grozījumus Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 28. novembra Regulā (ES) Nr. 1409/2013 par maksājumu statistiku (ECB/2013/43) un pārskatīto Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 24. septembra Regulu (ES) Nr. 1071/2013 par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci (ECB/2013/33). Tādējādi tiks nodrošināti ES līmenī saskaņoti statistiskie dati maksājumu sistēmu un maksāšanas līdzekļu attīstības pārraudzības vajadzībām un  monetārās un finanšu analīzes veikšanai.

Latvijas Bankas vidēja termiņa statistikas darba programma 2022.–2024. gadam nodrošinās, ka respondentiem, datu lietotājiem un citiem interesentiem tiks sniegta pārskatāma informācija (darba raksturojums un rezultāts, plānotais izpildes termiņš, kā arī ietekme uz respondentu) par Latvijas Bankas plānoto darbību statistikas jomā vidējā termiņā. Prioritārie 2022. gada uzdevumi statistikas jomā ir saistīti ar apdrošināšanas sabiedrību statistiku, un tie ir – ieviest jaunas pārskatu sniegšanas prasības, sākt statistisko datu un apdrošināšanas sabiedrību saraksta publicēšanu.

Eiropas Savienības Padomes 1998. gada 23. novembra Regula (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka, paredz, ka Eiropas Centrālo banku sistēma (ECBS) uzdevumu izpildē ievēro profesionālās neatkarības principu. Viens no minētā principa izpildes rādītājiem, kas noteikti dokumentā "ECBS publiskā apņemšanās par Eiropas statistiku", ir statistikas darba programmas publicēšana.

Latvijas Banka pilda vairākus uzdevumus, kas ir nozīmīgi tautsaimniecības un finanšu sistēmas funkcionēšanai, un viens no būtiskākajiem ir statistisko datu vākšana, glabāšana un apstrādāšana, kā arī statistiskās informācijas izstrāde, apkopošana, analīze un izplatīšana saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku". Latvijas Banka apkopo monetāro un finanšu statistiku, banknošu statistiku, maksājumu un maksājumu sistēmu statistiku, finanšu stabilitātes statistiku un maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku, kā arī aktīvi iesaistās statistisko datu apkopošanā Eiropas līmenī.

Abi dokumenti – Latvijas Bankas 2021. gada statistikas programma un Latvijas Bankas vidēja termiņa statistikas darba programma 2022.–2024. gadam – pilnā apjomā tiks publicēti Latvijas Bankas interneta vietnē.