Publicēts: 27.02.2020.

Šodien Latvijas Banka pirmo reizi uz tikšanos pasākumā "Gada respondents" aicinājusi statistisko datu sniedzējus, lai klātienē pateiktos par veiksmīgo sadarbību un katra datu sniedzēja individuālo ieguldījumu uzticamas statistiskās informācijas sagatavošanā.

Ņemot vērā, ka to respondentu skaits, kuri Latvijas Bankai statistikas pārskatu datus iesniedz laikus un kvalitatīvi, ir liels, izmantojot nejaušas izlases modeli, no visiem labākajiem 2019. gada respondentiem izvēlēts 80 dalībnieku.

Pasākumā būs pārstāvēti dažādu nozaru un apakšnozaru (piemēram, datorprogrammēšanas, kravu iekraušanas un izkraušanas, finiera lokšņu un koka paneļu ražošanas, kredītiestāžu darbības, kabeļu telekomunikācijas pakalpojumu, graudu malšanas produktu ražošanas, mežkopības un citu mežsaimniecības darbību, farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecības, tulkošanas un tulku pakalpojumu, tirgus un sabiedriskās domas izpētes, farmaceitisko preparātu ražošanas, kravu pārvadāšanas pa dzelzceļu) statistisko datu sniedzēji.

Pasākuma laikā respondentiem būs iespēja apmeklēt Latvijas Bankas zināšanu centru "Naudas pasaule", vairāk uzzināt par sniegto statistisko datu izmantošanu un to, kā lēmumi, kas pieņemti, pamatojoties uz statistiskajiem datiem, ietekmē ekonomiskās norises valstī un kopējo labklājību, kā arī ar Latvijas Bankas pārstāvjiem pārrunāt aktuālos jautājumus statistisko datu sniegšanas jomā.

Latvijas Banka pilda vairākus uzdevumus, kas ir nozīmīgi tautsaimniecības un finanšu sistēmas funkcionēšanai, un viens no būtiskākajiem ir statistisko datu vākšana, glabāšana un apstrādāšana, kā arī statistiskās informācijas izstrāde, apkopošana, analīze un izplatīšana saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku". Latvijas Banka apkopo monetāro un finanšu statistiku, banknošu statistiku, maksājumu un maksājumu sistēmu statistiku, finanšu stabilitātes statistiku un maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku, kā arī aktīvi iesaistās statistisko datu apkopošanā Eiropas līmenī.

Rīkojoties sabiedrības un tautsaimniecības interesēs, Latvijas Banka veic vairākus ikvienam iedzīvotājam, finanšu tirgiem un sabiedrībai kopumā nozīmīgus uzdevumus:
– līdzdarbojas eiro zonas monetārās politikas sagatavošanā un īstenošanā;
– emitē skaidro naudu Latvijā un piedalās skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā;
– nodrošina valsts vienotā aizdomīgu naudas zīmju identifikācijas centra funkciju;
– uztur starpbanku maksājumu sistēmu infrastruktūru un veicina to raitu darbību;
– pārvalda ārējās rezerves un citus finanšu ieguldījumus;
– darbojas kā Latvijas valdības finanšu aģents un sniedz finanšu pakalpojumus citiem tirgus dalībniekiem;
– sagatavo un publicē finanšu, monetāro un maksājumu bilances statistiku;
– uztur un attīsta Kredītu reģistru;
– konsultē Latvijas Republikas Saeimu un Ministru kabinetu naudas politikas un citos ar Latvijas Bankas darbību saistītos jautājumos.

Latvijas Banka attīsta makroekonomisko un finanšu analīzi un izpēti, tādējādi radot drošu pamatu lietpratīgai darbībai šajās jomās. Nozares vadošā eksperta loma palīdz Latvijas Bankai veicināt sabiedrības izpratni par tautsaimniecības un naudas sistēmas attīstību, aktuālo situāciju un īstenoto ekonomisko politiku. Latvijas Banka arī aktīvi darbojas sabiedrības ekonomiskās izglītošanas jomā.