Publicēts: 31.10.2019.

Šodien Latvijas Bankas padome pieņēma grozījumus "Dalības kārtībā sistēmā TARGET2-Latvija", tā paaugstinot šīs starpbanku eiro maksājumu sistēmas kiberdrošību un gatavību krīzes situācijām.

Latvijas Banka organizē un uztur maksājumu sistēmu infrastruktūru Latvijā, t.sk. divas pilnībā automatizētas maksājumu sistēmas, ar kuru palīdzību tiek nodrošināti starpbanku norēķini eiro. TARGET2-Latvija ir starpbanku eiro maksājumu sistēma, kas ietilpst Eiropas Vienotajā automatizētajā reālā laika bruto norēķinu sistēmā TARGET2. Otra ir Latvijas Bankas elektroniskā klīringa sistēma (EKS sistēma), kas tiek izmantota neliela apjoma maksājumiem un nodrošina arī inovatīvo zibmaksājumu infrastruktūru.

Šodien Latvijas Bankas padomē apstiprinātie grozījumi pieņemti, lai īstenotu Eiropas Centrālās bankas 2019. gada 4. oktobra lēmumu par Eiropas automatizētās reālā laika bruto norēķinu sistēmas TARGET2 pilnveidi.

Ar grozījumiem tiek paaugstināta TARGET2-Latvija sistēmas kiberdrošība, nosakot, ka sistēmas dalībniekiem jāievēro TARGET2 pašnovērtējuma un TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēju drošības prasības. Tāpat ieviesti vairāki pasākumi, lai pilnveidotu TARGET2-Latvija sistēmas un tās dalībnieku rīcību maksājumu izpildei ārkārtas situācijās, piemēram, paredzēta iespēja dalībniekiem pašiem iesniegt maksājuma rīkojumus ārkārtas apstrādei TARGET2 ārkārtas apstākļu risinājumā, kas aizstās pašlaik esošo ārkārtas apstākļu moduli. Pilnveidots regulējums, kādā TARGET2-Latvija sistēmas dalībnieki informē Latvijas Banku par krīzes novēršanas un vadības pasākumiem.

Grozījumi stāsies spēkā 2019. gada 17. novembrī.

Detalizētu informāciju par Latvijas Bankas uzturēto starpbanku maksājumu sistēmu darbību sk. https://www.bank.lv/statistika/dati-statistika/maksajumu-sist-statistika. TARGET2-Latvija sistēmas dalībnieces ir 17 kredītiestādes, viena ieguldījumu sabiedrība, Valsts kase un Latvijas Banka. TARGET2-Latvija sistēma nodrošināja arī EKS sistēmas un SIA "Worldline Latvia" karšu norēķinu sistēmas galanorēķinus eiro TARGET2-Latvija sistēmā atvērtajos dalībnieku norēķinu kontos.

TARGET2-Latvija sistēma 2019. gada pirmajos deviņos mēnešos apstrādāja 366.0 tūkst. maksājumu 144.7 mljrd. eiro apjomā, t.i., vidēji dienā 1.9 tūkst. maksājumu 757.8 milj. eiro apjomā.

Rīkojoties sabiedrības un tautsaimniecības interesēs, Latvijas Banka veic vairākus ikvienam iedzīvotājam, finanšu tirgiem un sabiedrībai kopumā nozīmīgus uzdevumus:

– līdzdarbojas eiro zonas monetārās politikas sagatavošanā un īstenošanā;
– emitē skaidro naudu Latvijā un piedalās skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā;
– nodrošina valsts vienotā aizdomīgu naudas zīmju identifikācijas centra funkciju;
– uztur starpbanku maksājumu sistēmu infrastruktūru un veicina to raitu darbību;
– pārvalda ārējās rezerves un citus finanšu ieguldījumus;
– darbojas kā Latvijas valdības finanšu aģents un sniedz finanšu pakalpojumus citiem tirgus dalībniekiem;
– sagatavo un publicē finanšu, monetāro un maksājumu bilances statistiku;
– uztur un attīsta Kredītu reģistru;
– konsultē Latvijas Republikas Saeimu un Ministru kabinetu naudas politikas un citos ar Latvijas Bankas darbību saistītos jautājumos.

Latvijas Banka attīsta makroekonomisko un finanšu analīzi un izpēti, tādējādi radot drošu pamatu lietpratīgai darbībai šajās jomās. Nozares vadošā eksperta loma palīdz Latvijas Bankai veicināt sabiedrības izpratni par tautsaimniecības un naudas sistēmas attīstību, aktuālo situāciju un īstenoto ekonomisko politiku. Latvijas Banka arī aktīvi darbojas sabiedrības ekonomiskās izglītošanas jomā.

Latvijas Banka organizē un uztur maksājumu sistēmu infrastruktūru Latvijā. TARGET2-Latvija ir starpbanku eiro maksājumu sistēma, kas ietilpst Eiropas Vienotajā automatizētajā reālā laika bruto norēķinu sistēmā TARGET2. Latvijas Bankas elektroniskā klīringa sistēma (EKS sistēma) tiek izmantota neliela apjoma maksājumiem.

Turpinot maksājumu infrastruktūras attīstību, EKS sistēmā 2017. gada augusta beigās tika ieviests ātro maksājumu jeb zibmaksājumu serviss, kas ir nozīmīgs stimuls inovatīvo maksājumu instrumentu attīstībai Latvijā.

 

Latvijas Banka piedāvā arī papildu servisu inovatīvo maksājumu attīstībai – Zibsaišu reģistru. Zibsaišu reģistra lietotāji – kredītiestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzēji – var piedāvāt saviem klientiem veikt maksājumus, izmantojot vienīgi saņēmēja mobilā tālruņa numuru. Pirmā šo iespēju sākusi piedāvāt AS "Citadele banka", un paredzams, ka drīz Zibsaišu reģistra iespējas sāks izmantot arī citas Latvijas un pat Igaunijas kredītiestādes, tādējādi zibenīgi starpbanku maksājumi starp dažādu kredītiestāžu kontiem, izmantojot mobilā tālruņa numuru, kļūs pieejami plašam klientu lokam Baltijas valstu līmenī.