Publicēts: 16.07.2019.

Šodien Latvijas Bankas padome pieņēma grozījumus 2013. gada 12. decembra "Dalības Latvijas Bankas organizētajās Eurosistēmas monetārās politikas operācijās kārtībā".

Kārtība nosaka Eirosistēmas monetārās politikas operāciju veikšanu Latvijā.

Grozījumi paredz monetārās politikas operāciju nodrošinājuma apjoma noteikšanas precizējumus, kredītprasību novērtējuma diskontu piemērošanas metodoloģijas pārmaiņas, nodrošināto obligāciju izmantošanas papildu ierobežojumus, kā arī citas, mazāk būtiskas pārmaiņas.

Detalizēta informācija par monetārās politikas operācijām – https://www.bank.lv/darbibas-jomas/monetaras-politikas-istenosana/monetaras-politikas-instrumenti.

Grozījumi stāsies spēkā 2019. gada 5. augustā.

Rīkojoties sabiedrības un tautsaimniecības interesēs, Latvijas Banka veic vairākus ikvienam iedzīvotājam, finanšu tirgiem un sabiedrībai kopumā nozīmīgus uzdevumus:

– līdzdarbojas eiro zonas monetārās politikas sagatavošanā un īstenošanā;
– emitē skaidro naudu Latvijā un piedalās skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā;
– nodrošina valsts vienotā aizdomīgu naudas zīmju identifikācijas centra funkciju;
– uztur starpbanku maksājumu sistēmu infrastruktūru un veicina to raitu darbību;
– pārvalda ārējās rezerves un citus finanšu ieguldījumus;
– darbojas kā Latvijas valdības finanšu aģents un sniedz finanšu pakalpojumus citiem tirgus dalībniekiem;
– sagatavo un publicē finanšu, monetāro un maksājumu bilances statistiku;
– uztur un attīsta Kredītu reģistru;
– konsultē Latvijas Republikas Saeimu un Ministru kabinetu naudas politikas un citos ar Latvijas Bankas darbību saistītos jautājumos.

Latvijas Banka attīsta makroekonomisko un finanšu analīzi un izpēti, tādējādi radot drošu pamatu lietpratīgai darbībai šajās jomās. Nozares vadošā eksperta loma palīdz Latvijas Bankai veicināt sabiedrības izpratni par tautsaimniecības un naudas sistēmas attīstību, aktuālo situāciju un īstenoto ekonomisko politiku. Latvijas Banka arī aktīvi darbojas sabiedrības ekonomiskās izglītošanas jomā.